SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12, članka 48. st. 1. alineja prva Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 23. sjednici održanoj 25.ožujka 2013.godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Vinodolske općine

Članak 1.

U Statutu Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), u članku 1.stavak prvi mijenja se i glasi:

»Ovim se Statutom, podrobnije uređuje sva važna pitanja za ostvarivanje prava i obveza Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Vinodolske općine ili samo Općine) i to:

U članku 1. alineja treća ispred riječi obilježja dodaje se riječ »službena«.

U članku 1. alineja 7.dodaje se dio teksta koji glasi: » - oblici konzultiranja građana«.

U članku 1. alineja šesta: »Imovina i financiranje Općine« se briše iz teksta, a umjesto nje se upisuje: »Upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine«.

Članak 2.

U članku 2. Statuta, u stavku 1. riječ »zakonom«, piše se velikim slovima.

U stavku 2. iza riječi »općina« na kraju se dodaje »Skraćeni naziv je: »Vinodolska općina«.

U stavku trećem riječ »općine« se piše velikim slovom.

Članak 3.

Članak 3. Statuta se mijenja i glasi:

»Vinodolska općina osnovana je zakonom, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

Područje općine čine naselja: BRIBIR; GRIŽANE- BELGRAD, TRIBALJ I DRIVENIK«.

Područje Općine, njezin naziv, sjedište njenih tijela, osnivanje nove, te ukidanje ili spajanje postojeće općine, odnosno izdvajanje pojedinih naselja iz sastava Vinodolske općine, izdvajanje pojedinih naselja iz sastava Općine i uključivanje tih naselja u sastav druge općine ili grada, promjene granica kao i druga pitanja od važnosti za teritorijalne promjene Općine, uređuju se posebnim zakonom.

Pri svakoj promjeni područja Vinodolske općine prethodno će se tražiti mišljenje stanovnika Općine.

Članak 4.

U članku 5. na kraju iza zadnjeg stavka uvodi se novi stavak koji glasi:

»Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom«.

Članak 5.

U stavku 1. članka 6. Statuta riječi »iz stavka 1« se mijenja u :»iz članka 5«.

U stav. drugom riječi »iz stavka 2« se mijenjaju » iz stavka 1«.

Članak 6.

Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:

»Vinodolska općina može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 5.ovog Statuta zajednički s drugom općinom ili gradom ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluka o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1.ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika, i namještenika i druga pitanja značajna za to tijelo«.

Članak 7.

U članku 13.Statuta stavak treći mijenja se i glasi:

»Grb i zastava Općine mogu se rabiti na način kojim se poštuje tradicija i dostojanstvo Općine«.

Iza stavka trećeg uvodi se novi stavak koji glasi:

»Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donosi Rješenje o odobrenju grba i zastave, koje odobrenje se može uskratiti ako se grb Vinodolske općine nedovoljno razlikuje od grba i zastave druge jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave«.

Članak 8.

Članak 16. Statuta mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće, Općinski načelnik i Upravni odjel, imaju pečate s grbom Republike Hrvatske čiji je oblik, sadržaj, način uporabe i čuvanja utvrđen posebnim zakonom«.

Članak 9.

U članku 24. Statuta zadnji stavak mijenja se i glasi: »Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim takove počasti«.

Članak 10.

Iza članka 27. Statuta uvode se novi članci 27a i 27b koji glasi:

»Članak 27-a«

»Radi ostvarivanja zajedničkih interesa sa općinama gradovima i županijama, u međusobnoj suradnji na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka svojih zajednica, Vinodolska općina može, radi promicanja zajedničkih interesa, osnovati ili pristupiti Nacionalnoj udruzi općina, a preko iste udružiti se u nacionalni savez jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

»Članak 27-b«

»Suradnja Vinodolske općine sa odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država uspostavlja se i odvija u okviru njihovog samoupravnog djelokruga u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Odluku o uspostavljanju suradnje odnosno sklapanju Sporazuma o suradnji s jedinicama lokalne, odnosno regionalne samouprave donosi Općinsko vijeće, Vinodolske općine, u skladu sa svojim općim aktima i zakonom, koju se odluku zajedno s tekstom sporazuma o suradnji, dostav

lja središnjem tijelu državne uprave radi provođenja nadzora nad zakonitošću odluke, o suradnji, a ista se objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 11.

U članku 31. stavak 1. Statuta se mijenja i glasi:

Lokalni referendum može rasipati Općinsko vijeće samo o pitanjima koja spadaju u njegov samoupravni djelokrug, odnosno o pitanjima o kojima Općinsko vijeće može odlučivati kao npr. o promjeni Statuta Općine o prijedlogu općeg akta od lokalnog značenja iz djelokruga Vijeća.

U članku 31. stavak drugi se mijenja i glasi:

»Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredbi zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Vinodolske općine i 20% ukupnog broja birača Vinodolske općine«.

Članak 12.

Članak 32. Statuta Općine se briše iz teksta, a umjesto njega uvodi se novi članak koji glasi:

»Članak 32«

»U slučajevima iz članka 31.ovog Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine«.

»Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga, je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona«.

»Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača i da je referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.«

»Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske«.

»Ako se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika«.

Članak 13.

Umjesto dosadašnjeg članka 33.uvodi se novi članak 33. koji glasi:

»Članak 33«

»Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, načelnika ili većine vijećnika mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga, donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

Prijedlog za raspisivanje referenduma mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu, prebivalište i MBG) i vlastoručni popis birača«.

Članak 14.

U članku 35 stavak 3. mijenja se i glasi:

»Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača«.

Članak 15.

Članak 36. Statuta mijenja se i glasi:

»Članak 36.«

»Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 31.stavak prvi ovog Statuta, obvezna je za Općinsko vijeće osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Općinsko vijeće ne smije raspisivati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv, niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika«.

»Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje provedba referenduma«.

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe članka 79 do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi«.

Članak 16.

U članku 38. Stavak prvi umjesto riječi: » zborova građana«, zamjenjuje se riječima» mjesnog zbora građana«.

U stavku drugom riječ »Načelnik« se mijenja u »Općinski načelnik«.

U stavku trećem iza riječi prijedlog, dodaje se dio teksta koji glasi: » i donijeti odluku o prijedlogu«.

Stavak 4. članka 38. mijenja se i glasi:

»Odlukom iz stavka 3. ovog članka utvrđuje se o kojim će se pitanjima tražiti mišljenje te rok u kojem je rezultate održanog zbora građana potrebno dostaviti Općinskom vijeću«.

Članak 17.

U stavku prvom članka 40. na kraju teksta se stavlja zarez i dodaje dio teksta koji glasi:

»iz članka 38. stavak 2.ovog Statuta«.

U stavku drugom izraz »10% birača« zamjenjuje se u: »5% birača«.

Članak 18.

U članku 41. stavak treći riječ: »prijema« mijenja se u »zaprimanja«.

Članak 19.

U članku 43. stavak drugi Statuta se mijenja i glasi:

»Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela općine odnosno Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je građanima i pravnim osobama odgovorit u roku 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.«.

U zadnjem stavku članka 43. na kraju se stavlja zarez i dodaje dio teksta koji glasi: »(e-mail-om, kontakt obrascem na WEB stranici Općine, net meetingom i chatom)«.

Članak 20.

Iza članka 46. Ovog Statuta uvodi se novi članak 46a koji glasi:

»Članak 46a«

»Broj članova općinskog vijeća određuje se ovisno o broju stanovnika i to tako da Općinsko vijeće Općine s više od 2.500 do 5.000 stanovnika, ima 13 članova«.

Članak 21.

U članku 48.stavak prvi Statuta iza alineje prve uvodi se alineja koja glasi: »Poslovnik o radu«.

Iza alineje tri uvodi se nova alineja koja glasi:

»- odluka o privremenom financiranju.«

Alineja 9. mijenja se i glasi: »- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu i poticajnim mjerama omogućuje rješavanje poslova i djelatnosti od interesa za Općinu.«

Iza alineje 9. uvodi se nova alineja koja glasi:

»- Općinsko vijeće osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela, te bira i imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom«.

Alineja 11. mijenja se i glasi:

»- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina pokretnih i nepokretnih stvari, te raspolaganju ostalom imovinom i imovinskim pravima Općine,koja čini njezinu imovinu, čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom i imovinskim pravim, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada je Općinski načelnik ovlašten odlučivati do tog iznosa,a preko toga Općinsko vijeće.

Pod pojmom raspolaganja nekretninom, osim stjecanja i otuđivanja nekretnina obuhvaća i opterećivanje nekretnina, primjerice, založnim pravom, pravom građenja ili nekim drugim teretom. Isto tako, priznavanje određenih tužbenih zahtjeva u sudskom sporu, povlačenje tužbi, sklapanje nagodbi ili drugog pravnog posla koji se ne može izravno podvesti pod stjecanje ili otuđenje nekretnina«.

Iza alineje jedanaest uvode se nove alineje koje glase:

»- odluku o promjeni granice Općine,

»- raspisuje lokalni referendum,

»- odlučuje o pokroviteljstvu,

»- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine«.

Iza stava prvog članka 48. Statuta uvodi se stavak drugi koji glasi:

»U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sjednici Općinskog vijeća«.

Članak 22.

Članak 50. Statuta mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.

Predsjednik i prvi potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Prijedlog za izbor predsjednika i prvog potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja, kao najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća.

Predsjednik i potpredsjednici biraju se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 23.

U članku 51. stavak prvi alineja prva riječ »predstavlja« zamjenjuje se riječju: »zastupa«.

Alineja druga se mijenja i glasi:

»- saziva i organizira te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća«.

Iza alineje dva, uvodi se nova alineja koja glasi:

»- predlaže dnevni red Općinskog vijeća«.

Iza stavka prvog uvodi se stavak drugi koji glasi: »Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojnika Ureda državne uprave u županiji , s izvatkom i zapisnika, u roku 15 dana od dana donošenja, te bez odgode Općinskom načelniku«.

Članak 24.

Članak 54. Statuta mijenja se i glasi:

»Članak 54«

»Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi«.

Članak 25.

U članku 55. Stavak prvi alineja druga se mijenja i glasi:

»ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke.«

Alineja četvrta mijenja se i glasi:

»Ako mu prestane prebivalište s područja Općine«.

Iza stavka prvog uvodi se stavak drugi koji glasi:

»Vijećniku kojemu prestane hrvatsko državljanstvo,a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 26.

U članku 56. Statuta iza stavka prvog uvodi se novi stavak koji glasi:

»Vijećnik je dužan u roku 8 dana, od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje ,mirovati protekom tog roka«.

Iza dosadašnjeg stavka drugog uvode se tri nova stavka koji glase:

»Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3.ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga«.

»Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku«.

»Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjednika Općinskog vijeća«.

Članak 27.

U članku 57. stavak prvi iza alineje zadnje uvodi se nova alineja koja glasi:

»- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost«.

Stavak drugi se briše i umjesto njega uvodi se novi stavak drugi koji glasi:

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stajališta na sjednicama Općinskog vijeća«.

Članak 28.

Iza članka 57. uvodi se novi članak 57-a koji glasi:

»Članak 57-a«

»Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću , postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja, predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća ( u nastavku teksta: nositelj političkih dužnosti) u obavljanju njihovih dužnosti«.

Članak 29.

Stavak zadnji članka 59. mijenja se i glasi:

»Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama«.

Članak 30.

U članku 60.stavak drugi mijenja se i glasi:

»Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Načelnika«.

Članak 31.

Članak 61. Statuta mijenja se i glasi:

»Članak 61«

» U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

- Priprema prijedloge općih akata,

- Izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

- Utvrđuje prijedlog proračuna Općine i odluke o izvršenju proračuna,

- Upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

- Odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom i imovinskim pravima Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirao u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,te ako je taj iznos 0,5% iznosa prihoda manji od 70.000,00 kuna, Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina i pokretnina do najviše 70.000,00 kuna.

- Upravlja prihodima i rashodima općine,

- Upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

- Odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduženje ustanova kojih je Općina osnivač,

- Donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,

- Imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine,

- Imenuje u razrješava unutarnjeg revizora,

- Imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Općinski načelnik je dužan izvijestiti Općinsko vijeće o danim suglasnostima iz stavka prvog alineja dvanaesta, te Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i dostavlja odluku o imenovanju, koja se obavlja u »Službenim novinama PGŽ-e«

- Utvrđuju plan prijema u službu u Upravni odjel Općine,

- Predlaže izradu Prostornog plana uređenja vinodolske općine kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- Razmatra i utvrđuje konačni prijedlog Prostornog plana,

- Donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora te sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- Daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- Provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

- Organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara.

- Daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- Obavlja nadzor nad zakonitošću tijela mjesnih odbora,

- Obavlja i druge poslovne predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik je dužan izvijestiti općinsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka prvog alineja 12.ovog članka tromjesečno, do 10-og u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnog odjela Općine».

Članak 32.

Članak 64. Statuta mijenja se i glasi:

»Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akti Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi, otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan, bez odgode, o tomu obavijestiti predstojnika Ureda državne uprave i Županiji i dostaviti mu svoju odluku o obustavi općeg akta.

- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocjeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća«.

Članak 33.

Članak 68. Statuta se mijenja i isti glasi:

» Općinskom načelniku i zamjeniku načelnika mandat prestaje po sili zakona:

- Danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- Danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- Danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- Danom prestanka prebivališta na području Općine,

- Danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- Smrću,

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela nadležan za službeničke odnose u roku 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Načelnika.

U slučaju prestanka mandata Načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a koji je prvi naveden iza imena i prezimena kandidata Načelnika.

Članak 34.

Članak 69. Statuta mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 32. Ovog Statuta«.

Članak 35.

Članci 70. i 71. Statuta Općine briše se iz teksta Statuta.

Članak 36.

U članku 72. Statuta stavak treći točka 3. mijenja se i glasi:

»Savjet za prostorno planiranje i gradnju i zaštitu okoliša, kao i druga radna tijela ukoliko se ukaže potreba za njihovim osnivanjem«.

U stavku 1. i 2. čl. 72. Statuta riječ »ODBOR« se zamjenjuje sa riječju »Savjet«.

Članak 37.

U članku 78. Statuta iza stavka prvog uvodi se novi stavak drugi koji glasi:

»Općinski načelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina«.

Članak 38.

U članku 80. Stavak drugi iza riječi »općinskog vijeća« se briše točka i dodaje dio stavka koji glasi:

» i prikazuje se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke«.

Članak 39.

U članku 85. Statuta stavak treći se mijenja i glasi:

»Postupak izbora članova Vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća«.

Članak 40.

U članku 86. Statuta u stavku prvom riječi: »Općinski načelnik« zamjenjuje se riječima »Općinsko vijeće«.

Članak 41.

U članku 88. Statuta, u stavku prvom riječi: »tajnim glasovanjem«, zamjenjuje se riječima: »većinom glasova svih članova«.

Članak 42.

U članku 94. iza riječi »Općine« na kraju se briše točka, dodaje zarez i dio teksta koji glasi: »na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Općine«.

Članak 43.

U članku 108.stavak drugi iza riječi »Rješenja« dodaju se riječi koje glase: »o pojedinačnim stvarima«.

Članak 44.

Iza članka 110. uvodi se novi članak 110-a koji glasi:

»Općinski Načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 95. ovog Statuta na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela«.

Članak 45.

U članku 111. stavak prvi na kraju stavke dodaju riječi: »(upravne stvari)«.

Članak 46.

Članak 112. Statuta mijenja se i glasi:

»Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu«.

Članak 47.

U članku 114. stavak drugi Statuta mijenja se i glasi:

» Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave«.

Članak 48.

U članku 115. stavak prvi 48. Statuta se dopunjuje iza riječi »tijela« riječju »Općine«

Članak 49.

U članku 117. stavak prvi 49. alineja prva Statuta iza riječi »održavanjem« dodaju se riječi »redovitih mjesečnih«.

U stavku prvom čl. 117. Statuta, u zadnjoj alineji iza riječi »Općine«, dodaju se riječi: »odnosno u Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 50.

Iza članka 119. Statuta uvodi se novi članak 119-a koji glasi:

»Članak 119-a«

»Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti«.

Članak 51.

U članku 120. Statuta u stavku prvom, na kraju iza riječi »pitanja«, uvode se riječi: »Općinskog vijeća«.

Stavak treći čl.120. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta«.

Iza stavka trećeg uvodi se novi stavak četvrti koji glasi:

»Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu«.

Članak 52.

U članku 121. Statuta iza riječi: »odredbama ovog Statuta« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno odredbama Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Vinodolske općine«.

Članak 53.

Iza članka 121. Statuta uvodi se novi članak 121-a koji glasi:

»Članak 121-a«

»Ovlašćuje se Odbor sa statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Vinodolske općine«.

Članak 54 .

Članak 122. Statuta briše se iz teksta Statuta.

Članak 123. postaje članak 122., koji se mijenja i isti glasi:

»Članak 122«

»Ova Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Vinodolske općine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, osim članka 17., 18.,21.,44.,50.,51.i 52 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»N.N.« br.144/12), odnosno članaka: (čl.11.st.1. i st.2. čl.21.st.1.alineja 9 i 11, čl.25 , 34 i 37) Statuta Vinodolske općine», koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu , odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove Općinskog vijeća Vinodolske općine i Općinskog načelnika.

Članak 55. stavak drugi Statuta stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-3-04

Bribir, 25. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr