SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Temeljem članka 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici vijeća održanoj dana 3. travnja 2013. godine, donosi

ANALIZU STANJA
sustava zaštite i spašavanja na područu
Općine Punat za 2012. godinu

UVOD

Člankom 28. i 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, a posebno svih operativnih snaga zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj isog na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojevanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zaštiti i spašavanju).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine Punat rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu Stožera zaštite i spašavanja Općine Punat. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Punat (čl. 9. st. 1. Zakona o zaštiti i spašavanju).

Operativne snage sastoje se od:

- stožera zaštite i spašavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini,

- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

- zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

- fizičke i pravne osobe,

- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave,

- središnja tijela državne uprave.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

- OPĆI DIO

1. Važeći akti za 2012. godinu te oni koji su doneseni u 2012. godini, a koje je Općina Punat donijela iz područja sustava zaštite i spašavanja i po kojima postupa:

- Odluka o donošenju Plana intervencija u zaštiti okoliša Općine Punat (Doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. ožujka 2009. godine);

- Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Punat (Općinsko vijeća Općine Punat donijelo na sjednici održanoj 8. srpnja 2009. godine; redovito se ažurira; 10 članova);

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Punat (Doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. prosinca 2011. godine);

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za 2012. godinu (Općinsko vijeće Općine Punat donijelo na sjendici održanoj 27. veljače 2012. godine);

- Plan zaštite i spašavanja Općine Punat (Doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 12. travnja 2012. godine);

- Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Punat i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Punat (Doneseno na sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. rujna 2012. godine);

- Plan pozivanja stožera zaštite i spašavanja;

- Ugovor sa Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka (Ugovorom su regulirana prava i obaveze Područne vatrogasne zajednice otoka Krka i Grada Krka te svih JLS otoka Krka u svezi provedbe Programa aktivnosti posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini).

2. Izvanredni događaji na području Općine Punat

- 22. prosinca 2012. godine u Marini Punat izbio je požar u kojem je izgorjelo 20-tak brodica. Procjenjuje se velika materijalna šteta, no na sreću ljudskih žrtava nije bilo. Požar je svladala Javna vatrogasna postrojba grada Krka uz pomoć djelatnika Marine Punat.

1. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT

- OPERATIVNE SNAGE

- Javna vatrogasna postrojba grada Krka;

- Dom zdravlja Krk - Ispostava Punat - redovna ambulanta (doktor + medicinska sestra); stomatološka ordinacija (stomatolog + asistent);

- Hitna medicinska pomoć - 1 tim - liječnik, medicinska sestra, vozač;

- Turistička ambulanta - ljeti u periodu od 15. lipnja do 15. rujna u prostorijama ambulante - 2 djelatnika (doktor + medicinska sestra) uz redovnu ambulantu;

- Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka;

- Gradsko društvo Crvenog križa Krk - 4 zaposlenika (3 određeno + 1 neodređeno), automobil.

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Stožer zaštite i spašavanja od 2009. godine do 2012. godine održao je 5 sjednica.

Teme zbog kojih su sazivane sjednice:

- prijedlog plana rada stožera;

- upoznavanje s Planovima operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara Područne vatrogasne zajednice otoka Krka od interesa za Općinu Punat;

- upoznavanje s planom pozivanja stožera;

- prijedlog smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat;

- ažuriranje tablica s podacima članova stožera;

- nacrt Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Punat;

- razno.

Edukacija članova stožera zaštite i spašavanja Općine Punat nije provedena.

1.2. SLUŽBE I POSTROJBE SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE KOJA SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

- Veterinarska stanica Rijeka - Ispostava Krk - 2 dr. veterine, 1 veterinarski tehničar, ljekarna i veterinarska trgovina, auto + oprema;

- Hrvatske šume - Uprava šuma Senj, Šumarija Krk - 11 zaposlenih, posjeduju kombi, 2 terenska vozila, 3 osobna automobila, 10 motornih pila, 15 brentača - dežurstvo 24 h na dvije osmatračnice od 1. srpnja do 15. rujna;

- HEP operater distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektroprimorje Rijeka, Ispostava Krk - 57 zaposlenih, 1 autokošara, 2 brigadna vozila, 10 osobnih vozila;

- Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Punat - brod kapetanije za 12 osoba (9,5 m);

- Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC);

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (ŽC 112, Odjel za zaštitu i spašavanje, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor);

- Županijski operativni centar;

- Pomorski radio Bakar 95,8 Mhz

- VHF kanal 9 i 15;

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska postaja Krk.

* Napomena

U 2012. godini nije bilo potrebe za aktiviranjem navedenih snaga u sustavu zaštite i spašavanja na području naše lokalne samouprave.

Središnja tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije) uključene su u zaštitu i spašavanje na području Općine Punat kroz svoje sudjelovanje u Stožeru zaštite i spašavanja (djelatnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo unutarnjih poslova i dr.) kao savjetodavna tijela, ali i kao operativna u provođenju određenih zakonom propisanih radnji kojim se bave u svojoj redovnoj djelatnosti (Ministarstvo unutarnjih poslova - regulacija prometa, sprečavanje nereda, državne inspekcijske službe i sl.)

1.3. ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

1.3.1. PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA

Izdvojena sredstva iz Proračuna Općine Punat = 260.355,00 kuna

Glavne provedene aktivnosti tijekom 2012. godine: Donesen Operativni plan za ljetnu sezonu, Ustrojeni su sezonski vatrogasci za cjelo područje otoka Krka pa i za Općinu Punat, Pregledana hidrantska mreža, Videonadzor - praćenje područja općine Punat i svih ugroza od požara, 24 sata nadzor iz sjedišta JVP grada Krka, Novi sporazum o financiranju vatrogastva na otoku Krku, Ažuriran plan i procjena zaštite od požara za Općinu Punat.

1.3.2. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Izdvojena sredstva iz Proračuna Općine Punat = 75.200,00 kuna + 10.000,00 kuna za osmatranje u ljetnim mjesecima.

JVP grada Krka intervenira temeljem ugovora sklopljenog između Grada Krka i Općine Punat s kojim Općina dobiva status suosnivača pa tako JVP grada Krka postaje zajednička temeljna vatrogasna formacija koja u tom svojstvu operativno pokriva područja potpisnika ugovora. Javna vatrogasna postrojba otoka Krka je postrojba s dva vozača u smjeni, a broji 23 profesionalnih vatrogasaca. Postaja je smještena u vatrogasnom domu na ulazu u grad Krk, sa sjeverne strane, u ulici Stjepana Radića 11. Objekt je novijeg zdanja i u zadovoljavajućem je stanju. Mogućnost sklapanja ugovora s Gradom Krkom temelji se na činjenici da vrijeme dolaska na intervenciju iz VP Krk iznosi: postaja Krk - Punat do max. 15 minuta.

Podaci o ljudstvu JVP grada Krka

Izvor: JVP Grada Krka

Podaci o materijalnim kapacitetima JVP grada Krka

Izvor: JVP Grada Krka

1.3.3. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

Na području općine Punat na djeluje dobrovoljno vatrogasno društvo. JVP grada Krka operativno pokriva područje općine Punat za slučaj svih intervencija na objektima, otvorenom prostoru, prometnim sredstvima i ostalim događajima. Nema potrebe za osnivanjem DVD-a jer smještaj JVP grada Krka u potpunosti zadovoljava kriterije uključivanja vatrogasne tehnike na regionalnu prometnicu. Naime, omogućeno je maksimalno smanjenje vremena dolaska na mjesto vatrogasne intervencije pa tako do tretiranog područja općine Punat postrojba dolazi na intervencijsko mjesto u vremenu do max. 15 minuta.

1.3.4. PROFESIONALNE VATROGASNE POSTROJBE U GOSPODARSTVU

Na području općine Punat ne djeluje niti jedna profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu.

1.4. ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

1.4.1. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Za područje Općine Punat nisu ustrojene postrojbe civilne zaštite opće namjene i sukladno Procjeni ugroženosti nije ih potrebno ustrojiti. Procjenjeno je da će u provođenju mjera i aktivnosti zaštite i spašavanja angažirane pravne osobe, službe i udruge koje se u okviru svojih djelatnosti bave određenim vidovima zaštite i spašavanja ili imaju tu mogućnost, s ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima i opremom uz pomoć JVP grada Krka koja ugovorom pokriva područje općine Punat biti dovoljne snage za zaštitu i spašavanje svih mogućih ugroza. JVP grada Krka je nosioc svih akcija i spašavanja u Općini Punat, a članovi se redovito osposobljavaju za provođenje zadaće zaštite od požara, ali i za ostale vrste opasnosti.

1.4.2. ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Imenuje ga predstavničko tijelo županije. Članovi Zapovjedništva CZ mobiliziraju se temeljem radne obaveze ili sudjelovanja u civilnoj zaštiti. Za svoj rad koristi materijalno-tehnička sredstva, opremu i prostor jedinice lokalne samouprave.

1.4.3. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Imenuje ih općinski načelnik na prijedlog PUZS Rijeka. Koriste osobna prijevozna sredstva, sustav veza, pribor za rad kao i opremu i MTS građana u mjestu djelovanja.

1.4.4. VODITELJI SKLONIŠTA

Imenuje ih općinski načelnik na prijedlog PUZS Rijeka. Koriste opremu i sredstva vlasnika objekta za sklanjanje.

1.5. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

- Hitna medicinska pomoć Krk,

- Gradsko društvo Crvenog križa Krk,

- Centar za socijalnu skrb Krk,

- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije,

- Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC),

- Hrvatske vode, VGO Rijeka,

- PUZS Rijeka,

- Dezinsekcija Rijeka,

- Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Rijeka,

- Veterinarska stanica Rijeka - Ispostava Krk - 2 dr. veterine, 1 veterinarski tehničar, ljekarna i veterinarska trgovina, auto + oprema;

- Hrvatske šume - Uprava šuma Senj, Šumarija Krk - 11 zaposlenih, posjeduju kombi, 2 terenska vozila, 3 osobna automobila, 10 motornih pila, 15 brentača - dežurstvo 24 h na dvije osmatračnice od 1. srpnja do 15. rujna;

- HEP operater distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, DP Elektroprimorje Rijeka, Ispostava Krk - 57 zaposlenih, 1 autokošara, 2 brigadna vozila, 10 osobnih vozila;

- Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Punat - brod kapetanije za 12 osoba (9,5 m);

- Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru (MRCC);

- Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (ŽC 112, Odjel za zaštitu i spašavanje, Odjel za preventivu, planiranje i nadzor);

- Županijski operativni centar;

- Pomorski radio Bakar 95,8 Mhz

- VHF kanal 9 i 15;

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska postaja Krk;

- Javna vatrogasna postrojba otoka Krka.

2. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE PUNAT - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM (OSTALE GOTOVE SNAGE)

2.1. PRAVNE OSOBE KOJE IMAJU POSTROJBE I STRUČNE TIMOVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

- Črnika d.o.o. - komunalno društvo; 12 djelatnika; 1 manji komunalni kamion; 1 osobno vozilo i 1 stroj za čišćenje javnih površina;

- Ponikve d.o.o. - komunalno društvo koje na području čitavog otoka Krka obavlja djelatnost vodoopskrbe, zbrinjavanja otpadnih voda - kanalizacija i sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada. Ponikve d.o.o. broji 190 djelatnika i to: voda 51, kanalizacija 6, komunalije 85, dispečerski centar 13, zajedničke službe 35;

Upravni odjel - 1 osobno vozilo

Tehnički odjel - 10 osobnih vozila, 1 teretni kangoo

RJ voda - 12 osobnih vozila i 1 putnički kombi, 3 cisterne MAN, 8 traffic teretna, 3 radna stroja (kombinirke)

RJ kanalizacija - 1 osobno vozilo, 1 teretni kombi dizalica, 2 radna stroja - canaljet

RJ komunalije - 4 osobna vozila, 3 teretna kombija, 16 vozila za odvoz otpada, 5 podizača kontejnera, 2 mini vozila za odvoz otpada, kompaktor, radni stroj, traktor, 2 viljuškara.

- Marina Punat grupa d.o.o. zbog opasnosti od nastajanja požara na plovilima i priobalju ima u svom sklopu višenamjensko interventno plovilo »Sv. Florijan« opremljeno s odgovarajućom opremom i posadom osposobljenom za gašenje požara na moru;

- Brodogradilište Punat - prostor od 30 000 m2, 2 hale sa mosnom dizalicom 3t i nadstrešnice, 76 zaposlenih, 3 operativne obale u dužini od 160 m, dizalice »Travel lift« 50 t i 100 t, kolica za prijevoz 20 t i 30 t, navozi: elektrohidraulički 150 t; za dvotrupna plovila 450 t, električni nosivosti 600 t.

U protekloj godini bilo je potrebno angažiranje posade osposobljene za gašenje požara iz razloga nastalog požara na brodicama na suhom u krugu Marine Punat.

2.2. PRAVNE OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE

OPSKRBA HRANOM I PIĆEM

- Hoteli Punat d.d. (Hotel Park I i depadansa Hotela Park I)

PRUŽANJE PRVE POMOĆI I ZDRAVSTVENE POTREBE

- HMP Krk

- Područna ambulanta Punat

- Turistička ambulanta Punat

PROSTORI ZA SMJEŠTAJ VEĆEG BROJA STANOVNIŠTVA

- Osnovna škola Punat - 220 mjesta

- Hoteli Punat d.d. (Hotel Park I i depadansa Hotela Park I) - 600 mjesta

2.3. UDRUGE GRAĐANA

- Klub podvodnih aktivnosti, ronioci, plovila;

- Lovačko društvo »Jastreb« Punat, 30 članova, lovački dom;

- ŠRD »Arbun« Punat - prostorije sa Udrugom brodara Punat;

- Udruga brodara Punat, plovila;

- Yacht klub Punat, plovila, skuteri.

U protekloj godini nije bilo potrebno angažiranje navedenih udruga i klubova građana.

3. OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

3.1. ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNIM PLANOVIMA

Tijekom protekle godine nije donesen nikakav prostorni plan.

3.2. EDUKACIJA GRAĐANA

Tijekom protekle godine nije sprovedena nikakva aktivnost edukacije stanovnika općine Punat u području sustava zaštite i spašavanja.

3.3. EDUKACIJA DJECE U ŠKOLAMA I VRTIĆIMA

Tijekom protekle godine nije sprovedena nikakva edukacija u osnovnoj školi Fran Krsto Frankopan, Područnoj školi Punat i u DV »Lastavica« Punat.

3.4. USPOSTAVA SUSTAVA UZBUNJIVANJA

Na području općine Punat postoji sustav za uzbunjivanje (krov zgrade Narodnog doma Općine Punat) koji trenutno nije u funkciji zbog kvara. U narednom razdoblju planira se nabava novog sustava za uzbunjivanje.

4. ZAKLJUČAK

Temeljem ove analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat daje se zaključak:

Na području Općine Punat u proteklom razdoblju izbio je požar u Marini Punat koji je svladan od strane Javne vatrogasne postrojbe grada Krka, te svih muških djelatnika Marine Punat. S obzirom na klimatske uvjete (relativno male količine oborina u ljetnim mjesecima s relativnom vlagom od 70%, vruća i suha ljeta a dominantni vjetrovi su bura i jugo te tramontana, levant i maestral) može se očekivati mogućnost požara na otvorenom području širih razmjera u kojem bi gorilo nisko raslinje i masline. U cilju zaštite od požara na otvorenom potrebno je redovito održavanje zapuštenih površina posebno u građevinskim područjima a isto tako i izvan građevinskih područja te rano otkrivanje nastanka požara i početak gašenja, pa se stoga organiziraju protupožarne ophodnje.

Općina Punat već dugi niz godina s Javnom vatrogasnom postrojbom grada Krka sklapa ugovor u protupožarnoj organizaciji i ophodnji u tijeku turističke sezone. Pored toga Općina Punat u suradnji s Lučkom kapetanijom Rijeka - Ispostavom Punat, Marinom Punat, Brodogradilištem Punat, Yacht klubom Punat i ŠRD »Arbun«, sudjeluje u aktivnostima na zaštiti i spašavanju na moru.

Za potrebe zaštite i spašavanja na kopnu uz službe i pravne osobe kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost značajnu pomoć ostvarile su i udruge lovaca, ovčara i pčelara koje su aktivne na cijelom području Općine Punat tijekom cijele godine.

Dodatne aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara na području Općine Punat se provode u suradnji s Policijskom postajom Krk, a s Domom zdravlja Krk organizira se dodatni tim liječnika i medicinskog osoblja za turističku ambulantu u Puntu.

U 2012. godini donesena je Procjena i Plan zaštite i spašavanja. Uslijedilo je upoznavanje s istim, te daljnje postupanje u smislu donesenih zadaća.

U prosincu 2012. donesene su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Punat za 2013. godinu.

Klasa: 021-05/13-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-13-5

Punat, 3. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr