SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

11.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj dana 19. veljače 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
Javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lopar u sportu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lopar, a u svezi:

-djelovanja sportskih klubova i udruga

-stručnog rada u sportu

-sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima

-poticanje i promicanje sporta

-sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana

-materijalnih troškova održavanja sportskih igrališta

-izgradnje sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstava u proračunu Općine Lopar za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 5.843.000,00 kn, a u skladu sa dinamikom izvršavanja proračuna.

Članak. 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2013. godine.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje sportskih igrališta.

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Jedinstveni upravni odjel te prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Načelniku Općine Lopar do 31. svibnja 2013. godine.

Članak 6.

Korisnici sredstava za šport dužni su do 01. ožujka 2014. godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Ukoliko se proračunski prihodi ne ostvaruju u planiranom iznosu, izdaci za potrebe realizacije ovog Programa izvršiti će se u visini ostvarenih prihoda Općine Lopar za razdoblje prije isplate u tekućoj godini. Mogućnost isplate razlike izvršiti će se po ostvarenju planiranog proračunskog prihoda Općine Lopar.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-11

Lopar, 19. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

* Tablica javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2013. godinu

Javne potrebe Općine Lopar u sportu za 2013. godinu

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Program javnih potreba Općine Lopar u sp  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=836&mjesto=51281&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr