SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48 stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 27. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Kostrena za nekretnine u vlasništvu
fizičke osobe u K.O. KOSTRENA-LUCIJA

1.Raspisuje se javni natječaj za zamjenu nekretnina i to:
Građevinska parcela koja se sastoji prema prijedlogu parcelacije od dijela k.č broj 2202/1 od 443m2 i dijela k.č. broj 2202/1 od 371m2 vlasništvu Općine Kostrena, za k.č broj 4465 od 468m2 k.č. broj 3967 od 106m2 i k.č. broj 2267 od 268m2 u vlasništvu fizičke osobe, sve u K.O. Kostrena Lucija.

2.Prometna vrijednost nekretnine u vlasništvu Općine Kostrena iznosi 97.680,00 EUR u protuvrijednosti kuna, a prometna vrijednost nekretnina u vlasništvu fizičke osobe iznosi 86.080,00 EUR u protuvrijednosti kuna.

3.Obavijest o javnom natječaju objaviti će se u glasilu NOVI LIST, a sve pojedinosti javnog natječaja na Oglasnoj ploči Općine Kostrena i web stranici Općine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-13-13

Kostrena, 27. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr