SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 

11.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 73. Zakona o financiranju jedinica lokalne i podružne (regionalne samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, i 150/02, 147/03, i 73/08 ), te članka 30. Statuta Opüine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Opüinsko vijeüe Općine Kostrena na sjednici održanoj 27. ožujka 2013 . donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE KOSTRENA ZA
2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Opüine Kostrena za 2012. godinu sadrži Opüi dio proračuna i Posebni dio proračuna.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Opüine Kostrena za 2012. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu financiranja za 2012. godinu, utvrđuju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Rezultat poslovanja za 2012. godinu raspoređuje se na slijedeći način:

1. Ukupni manjak prihoda za pokriće u iznosu od
3.183.572 kn

A) Povećanjem prihoda » Kapitalne pomoći od prora
čunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU
za 962.000 kn

Preostali dio manjka prihoda pokriti će se
smanjenjem na troškovnoj strani proračuna i to na

sljedeći način:

B) Smanjenjem stavke: Program Kapitalna ulaganja u
kulturi, Kapitalni projekt: Vanjska rampa za
invalide NČ Sv. Lucija 21.572 Kn

C) Smanjenjem stavke: Program Kapitalna ulaganja u
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Kapitalni
projekt: Oborinska kanalizacija ceste Doričići u
iznosu od 90.000 kn

D) Smanjenjem stavke: Program Kapitalna ulaganja u
odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, Kapitalni
projekt Oborinska kanalizacija ceste Doričići
Svežanj iznosu od 100.000 kn

E) Smanjenjem stavke: Program Kapitalna ulaganja
u ceste

Kapitalni projekt cesta Bonićevo u iznosu
od 85.000 kn

Kapitalni projekt cesta Doričići za obiteljske kuće u
iznosu od 70.000 kn

F) Smanjenjem stavke: Program Kapitalna ulaganja u
dječja igrališta,Kapitalni projekt dječje igralište
Dujmići u iznosu od 85.000 kn

G) Smanjenjem stavke: Program Održavanje cesta,
Aktivnost Održavanje nerazvrstanih cesta u
iznosu 300.000 kn

H) Smanjenjem stavke: Program Pojačano održavanje
nerazvrstanih cesta, Tekući projekt Ograde na
nerazvrstanim cestama u iznosu od 50.000 kn
Tekući projekt Pojačano održavanje ceste Glavani
za 150.000 kn

Tekući projekt prilazna cesta Šubati za 100.000 kn

Tekući projekt sanacija kolno pješačkog puta
Barunija za 85.000 kn

I) Smanjenjem stavke Program Prostorno planska
dokumentacija ,Kapitalni projekt DPU groblje Sv.
Lucija u iznosu od 100.000 kn

J) Smanjenjem stavke: Program Zemljište,
Kapitalni projekt otkup zemljišta za 500.000 kn

K) Smanjenjem stavke: Program Izrada projektne
dokumentacije ceste

Kapitalni projekt: Projekt prilazne ceste Šubati
iznosu od 45.000 kn
Kapitalni projekt: Projekt cesta Sv. Lucija Paveki u
iznosu od 80.000 kn

Kapitalni projekt: Projekt nogostupa Martinšćica -
Vrh Martinšćica u iznosu od 85.000 kn

L) Smanjenjem stavke: Program: Izrada projektne
dokumentacije kanalizacije
Kapitalni projekt: Kanalizacijski sustav Rožmanići
u iznosu od 85.000 kn
Kapitalni projekt: Kanalizacijski sustav Dujmići u iznosu od 85.000 kn
Kapitalni projekt: Kanalizacija Vrh Martinšćice
30.000 kn

M) Smanjenjem stavke Program:Izrada projektne dokumentacije - ostalo
Kapitalni projekt: Projekt vatrogasni dom u iznosu
od 50.000 kn
Kapitalni projekt: Projekt lukobrana lučica
Podurinj u inosu od 25.000 kn

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 5.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu sadrži tri izvješća o oizvršenju po proračunskim klasifikacijama, i to: po organizacijskom, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Članak 6.

Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za
 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 8.

Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji utvrđenih u Posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kostrena za
2012. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-13-08

Kostrena, 27. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr