SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 10/13) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Kostrena

Članak 1.

Članak 3. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 46/09) mijenja se i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika Vijeća, predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjeda prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«.

Članak 2.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Jedan potpredsjednik Vijeća bira se iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika iz reda predstavničke većine može dati najmanje 1/3 vijećnika i Odbor za izbor i imenovanja, a prijedlog za izbor potpredsjednika iz reda predstavničke manjine daje predstavnička manjina.

Prijedlog iz stavak 3. ovog članka mora biti podnesen u pisanom obliku i potpisan od predlagača. Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata.

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća biraju se javnim glasovanjem većinom glasova svih vijećnika.«.

Članak 3.

U članku 38. riječ: »razrješenja« zamjenjuje se riječju: »opoziva«.

Članak 4.

U članku 57. stavak 1. iza riječi: »načelnik« dodaju se riječi: »kao jedini ovlašteni predlagatelj«.

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ukoliko se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju ima najmanje 1/3 vijećnika.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4. a iza brojke:»1.« dodaje se slovo i broj: »i 3.«.

Članak 5.

Iza članka 57. dodaje se novi članak 57.a koji glasi:

»Članak 57.a

Ako Vijeće u zakonom utvrđenom roku ne donese proračun odnosno odluku o privremenom financiranju, Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, istovremeno raspustiti Vijeće i razriješiti općinskog načelnika, te imenovati povjerenika Vlade Republike Hrvatske i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.«.

Članak 6.

U članku 65. stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika, sjednicu će sazvati načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka roka iz stavka 4. ovog članka sjednicu Vijeća može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 vijećnika, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

»Sjednice Vijeća sazvana sukladno odredbama stavaka 3., 4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 3., 4. i 5. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«.

Članak 7.

U članku 78. stavak 2. u alineji 3. iza riječi: »proračun,« dodaju se riječi: »odluku o privremenom financiranju«, a u alineji 6. riječ: »razrješenju« zamjenjuje se riječju: »opozivu«.

Članak 8.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kostrena stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-13-15

Kostrena, 27. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr