SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
OPĆINA OMIŠALJ
28

28.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 96/03), članka 40. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/03), Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 11. studenoga 2004. godine donijelo je

POSLOVNIK
o radu Povjerenstva za zaštitu potrošača na području Općine Omišalj

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, djelokrug rada, ovlasti i način odlučivanja Povjerenstva za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) na području Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Poslovnik uređuje:

. imenovanje članova i predsjednika povjerenstva

. djelokrug i način rada

. sazivanje sjednica povjerenstva

. javnost u radu povjerenstva

. završne odredbe

Članak 3.

Pitanja koja nisu uređena ovim Poslovnikom uređuje Povjerenstvo donošenjem odluke na svojoj sjednici.

II. IMENOVANJE ČLANOVA I PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA

Članak 4.

Povjerenstvo ima tri člana.

Jednog člana predlaže udruga za zaštitu potrošača, jednog člana predlaže Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, a jednog člana Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Članak 5.

Općinsko poglavarstvo rješenjem imenuje članove povjerenstva na prijedlog tijela iz čl. 4. ovog Poslovnika.

Članak 6.

Mandat predsjednika i članova Savjeta traje do opoziva.

Članak 7.

Predsjednik i članovi povjerenstva mogu biti razriješeni dužnosti prije opoziva i to:

. na vlastiti zahtjev

Članak 8.

Predsjednika povjerenstva izabire Povjerenstvo na svojoj sjednici na prijedlog članova povjerenstva.

Članak 9.

Sjedište povjerenstva je u Omišlju, Prikešte 11.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA

Članak 10.

Administrativne poslove i pripremu sjednica povjerenstva kao i komunikaciju između potrošača i povjerenstva obavlja Upravni odjel Općine Omišalj.

IV. SAZIVANJE SJEDNICA POVJERENSTVA

Članak 11.

Sjednice povjerenstva održavaju se po potrebi.

Sjednicu saziva predsjednik povjerenstva koji im i predsjedava.

Članak 12.

Poziv za sjednicu povjerenstva dostavlja se najmanje pet dana prije održavanja sjednice.

U pozivu mora biti naznačeno vrijeme i mjesto održavanja sjednice te dnevni red s materijalima bitnim za odlučivanje.

Članak 13.

Sjednica povjerenstva može se održati i donositi pravovaljane odluke ako su prisutni svi članovi.

Odluke se donose konsezusom članova Povjerenstva.

Članak 14.

O radu na sjednici vodi se zapisnik koji potpisuju predsjednik povjerenstva i zapisničar.

Zapisničara određuje Povjerenstvo na svakoj sjednici.

Članak 15.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu sjednice, prijedloge iznesene na sjednici, sudjelovanje u raspravi, te donesene odluke odnosno zaključke.

Svaki član Povjerenstva ima pravo na izdvojeno mišljenje koje se unosi u zapisnik.

Članak 16.

Svaki član povjerenstva ima pravo iznijeti primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice koje se unose u zapisnik s tekuće sjednice.

Članak 17.

Izvornik zapisnika sa sjednica povjerenstva čuva se u Općini Omišalj.

Članak 18.

Sjednice povjerenstva u pravilu se održavaju u prostrijama Općine, a iznimno se mogu održati i izvan prostorija Općine.

V. NAKNADA ČLANOVIMA POVJERENSTVA

Članak 19.

Članovi povjerenstva, imaju pravo na naknadu u iznosu od 170,00 kuna netto za sudjelovanje u radu povjerenstva po svakoj sjedinici i trošak prijevoza.

VI. JAVNOST U RADU POVJERENSTVA

Članak 20.

Sjednicama povjerenstva mogu prisustvovati predstavnici sredstava javnog priopćavanja.

Na poziv povjerenstva sjednici mogu prisustvovati i predstavnici Upravnog odjela Općine.

Članak 21.

Članovi povjerenstva ne smiju iznositi podatke koje su saznali na sjednici, a koji su proglašeni tajnom.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Upravni odjel vodi brigu o čuvanju i arhiviranju dokumentacije koja se odnosi na rad povjerenstva.

Dokumentacija o radu povjerenstva čuva se pet (5) godina.

Članak 23.

Izmjene i dopune poslovnika donose se na isti način kao i Poslovnik.

Tumačenja odredaba ovog Poslovnika donosi povjerenstvo na sjednici.

Članak 24.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga na području Općine Omišalj, Klasa: 011-01/03-01/17, Ur. broj: 2142-06-374-03-10 od 23. ožujka 2004. godine.

Klasa: 011-01/03-01/17

Ur. broj: 2142-06-374-03-1

Omišalj, 11. studenoga 2004.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Josip Šepčić, dip. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr