SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 25. ožujka 2013. godine donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Punat
za 2012. godinu

1. UVOD

Plan gospodarenja otpadom Općine Punat za razdoblje od 2010. do 2018. godine (u daljnjem tekstu: Plan) prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Punat, održanoj 18. kolovoza 2010. godine. Plan je objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 34 od 23. kolovoza 2010. godine.

Uz Prostorni plan uređenja Općine Punat (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 33/10-pročišćeni tekst), Plan gospodarenja otpadom za Općinu Punat jedan je od temeljnih dokumenata kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom na području Općine, a ujedno služi i kao osnova za realizaciju projekata predviđenih Županijskim planom gospodarenja otpadom. Osim navedenih dokumenata, provedbeni postupci gospodarenja otpadom na cijelom području otoka Krka definirani su studijom »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada otok Krk«.

2. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA

a) Komunalni otpad

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina te otpad iz proizvodne i uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima kao i otpada iz poslovnih prostora, na području Općine Punat, obavlja »Ponikve« d.o.o. Komunalni otpad odlaže se na odlagalištu Treskavac.

Uz odlagalište otpada Treskavac locirano je i centralno reciklažno dvorište na kojem se odvojeno prikupljeni otpad dodatno razdvaja, preša i balira. Tako pripremljeni otpad predaje se tvrtkama koje, sukladno potpisanim ugovorom s »Ponikve« d.o.o., preuzimaju taj otpad.

Prikupljeni bio otpad kompostira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje ili dijeli kućanstvima na području otoka Krka - urednim platišama komunalnih usluga. Prema procjeni bio-otpad u kućanstvu predstavlja 40% kućnog otpada. Za sada se na otoku Krku, pa tako i na području Općine Punat odvaja samo 18,2% bio-otpada.

Prema podacima dobivenim od »Ponikve« d.o.o., na području Punta i Stare Baške ukupno je postavljeno:

-655 posuda, postavljenih na ukupno 131 lokacija (sabirnih mjesta) unutar naselja Punat i Stara Baška

-1 kontejner - »baja« (5 m3) na ulazu je u Staru Bašku

-1 kontejner (ormar) u dvorištu Općine Punat za prihvat otpadnog tekstila, odjeće, posteljine, obuće, torbe, dječje igračke i sl.

Odvojeno sakupljanje otpada obavlja se u kućanstvima, te se na svim navedenim 131 lokaciji prikuplja i odvojeno odlaže u za to predviđene posude (»kontejnere«). Na svakoj lokaciji posude su postavljene u setovima po 5 posuda (po 4 posude za odvojeno prikupljanje, te jedna posuda za ostali otpad). Pa tako:

.posuda smeđe boje služi za odlaganje bio otpada, zapremine je 360 l, a ponegdje i 1100 l,

.plavi za papir, karton, tetrapak ambalažu zapremine 360 l,

.plastika, pet ambalaža, a također i limenke i sitni metal odvajaju se u kontejner žute boje zapremine 360 l,

.staklena ambalaža odlaže se u posudu sive boje zapremine 140 l,

.zeleni 1100 litarski kontejner služi za odlaganje ostalog otpada, odnosno otpada koji nismo mogli odložiti u prethodno navedene.

U nastavku dajemo pregled prikupljenog otpada na otoku Krku i u Puntu po vrstama. Podatak za Općinu Punat ne postoji, već »Ponikve« d.o.o. procjenjuju da 13 % ukupnih količina dolazi s područja naše Općine. Precizniji podaci ne postoje budući da se vozila za prijevoz otpada pune u više općina pa tek onda odlaze na pražnjenje na odlagalište Treskavac odnosno na reciklažno dvorište.

Podaci o prikupljenim količinama otpada po vrstama u 2012. godini (prikaz u tonama)

VRSTA OTPADA

Otok Krk (količine u tonama)

Punat (procjena 13%)

1

Mješani komunalni otpad

11080,75

1440,5

2

Glomazno otpad

549,38

71,42

3

Ambalažno staklo

605,46

78,71

4

Ambalažni metal

21,36

2,78

5

Karton i papir

1971,43

256,26

6

Ambalažna plastika

635,56

82,62

7

Bio otpad

3092,1

401,97

8

Zeleni otpad

304,06

39,53

9

Električni i elektronički otpad te EE otpad s POSAM-a

13,24

1,72

10

Otpadno željezo

7,16

0,93

11

Auto gume

11,12

1,45

Pokrovni materijal

7095,44

UKUPNO

25.299,06

2.377,89

12

Otkup metala POSAM

990,00

128,7

Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada s područja Općine Punat provodi se zimi 2 puta tjedno za pražnjenje posuda žute, sive, smeđe i plave boje odnosno za odvoz plastike, papira, metala, stakla i bio otpada. Svaki drugi dan prazni se zeleni kontejner. Tijekom ljetnih mjeseci dinamika pražnjenja posuda je slijedeća, svaki dan prazni se zeleni kontejner sa miješanim otpadom, dok se ostali kontejneri prazne svaki drugi dan, a po potrebi i pozivu svaki dan.

b) glomazni i opasni otpad iz kućanstava

Sakupljanje i odvoz glomaznog otpada iz kućanstava, a također i opasnog otpada obavlja se na posebnom sabirnom mjestu - POSAM. Lokacija POSAM-a u Općini Punat je na Kandiji, neposredno uz cestu prema plaži Punta debija. Također i u 2012. godini građani su mogli jednom u tijeku godine zatražiti dovoz »baje« na svoju okućnicu ili na neku obližnju površinu radi skupljanja i odvoza glomaznog otpada iz kućanstva. Ova se usluga nije naplaćivala kao posebna usluga.

Vrste otpada koji se odlaže na POSAM-u:

.zeleni otpad, pokošena trava, korov, granje,

.stari namještaj, madraci,

.bijela tehnika i metalni otpad,

.automobilske gume,

.karton, papir, novine i sl.,

.plastični otpad, folije i sl.,

.lomljeno staklo,

.elektronski otpad, CD, video i audio kazete, diskete, toneri,

.opasni otpad (boje, lakovi, sprej doze, ostaci kemikalija, herbicidi, insekticidi i sl., istrošene fluorescentne cijevi i štedljive žarulje, istrošeni akumulatori i baterije, stari lijekovi).

Na POSAM-u se također obavlja i usluga preuzimanja ambalaže. Za zaprimljenu ambalažu izdaje se potvrda koja se realizira na svim prodajnim mjestima Trgovine Krk ili Trgovine Kvarner Punat.

c) električni i elektronički otpad (EE otpad)

Od ovlaštenika za skupljanje EE otpada za područje Općine Punat dobiven je podatak da je u tijeku 2012. godine bilo 87 poziva za odvoz ove vrste otpada. Ukupno je prikupljeno i zbrinuto 6.408 kg EE otpada te od POSAM-a preuzeto dodatnih 2.550 kilograma.

d) građevinski otpad

Građevinski otpad odlaže se na lokalitetu nedaleko Lovačkog doma. Brigu i nadzor nad odlaganjem građevinskog otpada vodi Komunalno društvo »Črnika« d.o.o. Općina Punat plaća djelatnika na deponiju. U 2012. godini, Općina je za deponiju izdvojila ukupno =60.000,oo kuna. Ukupno je uprihodovano =22.674,00 kuna. Građevinski otpad se ne oporablja, odnosno ne postoji daljnja obrada, a samim tim i korisna uporaba te vrste otpada.

Prošle godine deponiran je građevinski materijal sa:

. 222 velika kamiona (veća od 2 t nosivosti),

. 180 mala kamiona (do 2 t),

. 325 autoprikolica/traktorskih prikolica.

Procijenjena ukupna količina građevinskog materijala iznosi 2.350 tona.

e) opasni proizvodni otpad te otpad koji sadrži azbest

Gospodarski subjekti na području Općine Punat (poput Hoteli Punat d.d., Marina Punat, Brodogradilište Punat, obrti-tokarske radnje i dr.) stvaraju i određene količine opasnog otpada. Taj se otpad zbrinjava na odgovarajući i adekvatan način putem »Ponikve« d.o.o. te putem drugih ovlaštenih koncesionara za skupljanje te vrste otpada.

U tijeku 2012. nastavljene su aktivnosti na zamjeni azbestnih (salonitnih) krovova. Zbrinjavanje azbestnog otpada za područje Primorsko-goranske županije obavljaju ovlašteni koncesiorari koji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost imaju potpisane ugovore. Općina Punat pružala je pomoć oko upućivanja korisnika-vlasnika azbestnih ploča do ovlaštenih koncesionara. Vlasnici objekata sa azbestnim krovovima inicirali su i osnovali udrugu »Moj otok« u cilju okrupnjavanja nabave i poslova te time smanjili cijenu nabave materijala i rada.

f) Medicinski otpad

U Puntu djeluju tri ambulante (dvije stomatološke i jedna opća). Otpad koji nastaje u ovoj djelatnosti odvozi i zbrinjava tvrtka Ecooperativa d.o.o. iz Kukuljanova te Ekoplanet d.o.o. iz Pule. Ukupno se godišnje zbrine 50 kg medicinskog otpada.

Općina Punat imala je u 2012. godini sklopljen ugovor sa Veterinarskom stanicom Rijeka za skupljanje lešina sa javnih površina. Na poziv Općine ovlašteni djelatnici odvoze leš te ga dalje zbrinjavaju na adekvatan način.

3. REALIZACIJA PREDVIĐENIH MJERA PREMA USVOJENOM PLANU

.na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja otpada, popularno nazvan projekt EKO otok Krk. Projekt se uspješno provodio i u 2012. godini uz svjesno sudjelovanje otočana o dugoročnoj i kratkoročnoj koristi od odvojenog skupljanja otpada

.edukacija javnosti po pitanju provedenih unaprijeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Ova mjera se provodi kontinuirano i vrlo kvalitetno. Ovu mjeru provodi »Ponikve« d.o.o., a Općina Punat se uključuje na način da sve dostupne materijale objavljuje na svojoj web-stranici te oglasnim pločama. U edukaciju se uključuju i Dječji vrtić i Osnovna škola.

.ostvareni su ciljevi rasta recikliranog i obrađenog komunalnog otpada. Tako je ukupna količina bio otpada u prošloj godini u odnosu na 2011. godinu povećana za gotovo 30 %. Bio-otpad koji se odlaže u kompostanu i gdje u posebnom tehnološkom postupku i dozrijeva, dijeljen je svim kućanstvima (1 vreća po kućanstvu), a ostatak je dat na tržište i prodavan.

4. ZAKLJUČAK

Općina Punat ispunila je svoju zakonsku obvezu i donijela Plan gospodarenja otpadom. Ciljevi iz Plana se ostvaruju.

Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom zacrtanog Planom, zasnovano je na uključenosti i velikoj suradnji građana, gospodarskih subjekata, te jedinice lokalne samouprave i »Ponikve« d.o.o. u provedbi planiranih mjera te osiguranju potrebnih financijskih sredstava u proračunu. Tijekom 2012. godine suradnja se može ocijeniti zadovoljavajućom.

Na području Općine Punat postupanje s otpadom uklapa se u cjelovitu sliku postupanja otpadom na nivou svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

Na otoku Krku pa tako i na području Općine Punat provodi se projekt »Eko otok Krk« koji je prvi cjelovit model zbrinjavanja svih vrsta otpada u Hrvatskoj. Po sustavu zbrinjavanja pozitivno odskačemo od prosjeka Primorsko- goranske županije, a znatno od prosjeka u Republici Hrvatskoj. Slogan »Eko otok Krk - najčistiji dio Hrvatske« u pozitivnom smislu promovira naš otok, a TZ otoka Krka ima sporazum s »Ponikve« d.o.o. o njegovom korištenju u promidžbene svrhe.

U 2012. godini »Ponikve« d.o.o. težinski je uspjelo izdvojiti 40 % korisnih sirovina od ukupno odbačenog otpada s područja Općine Punat (2.377,89 t ukupno prikupljeno, od toga 937,39 tona selektivno je izdvojeno korisnih sirovina). Podaci su zadovoljavajući kad se usporede sa strateškim dokumentima RH koji težinsko izdvajanje 25 % korisnih sirovina postavljaju kao cilj do 2025. godine.

Problem građevinskog otpada kao i otpada materijala od iskopa treba riješiti posebnim reciklažnim dvorištem za obradu građevinskog otpada. Današnja lokacija kod Lovačkog doma je neadekvatna i prostorno planskom dokumentacijom predviđena za druge namjene.

Razmatrajući gospodarenje otpadom može se zaključiti da je na području Općine Punat postavljen dobar sustav zbrinjavanja otpada, tj. omogućeno je građanima da sav proizvedeni otpad mogu zbrinuti na zakonom predviđeni način.

Iz ovog Izvješća vidljivo je da Općina Punat u suradnji sa »Ponikve« d.o.o. Kontinuirano radi na realizaciji mjera definiranih u Programu gospodarenja otpadom u Općini Punat od 2010 do 2018. godine.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Punat za 2012. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Marijan Kereži

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr