SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/ 03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 48/12) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Punat, na sjednici održanoj 25. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
O ORGANIZACIJI I NAČINU
NAPLATE PARKIRANJA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju javne parkirališne površine, organizacija, način naplate parkiranja, te nadzor nad parkiranjem vozila nad javnim parkiralištima s naplatom na području Općine Punat.

Članak 2.

U smislu ove Odluke:

-javna parkirališna površina je površina namijenjena parkiranju vozila koja je uređena kao vanjsko ulično parkiralište ili zasebno izdvojeno parkiralište;

-javno parkiralište s naplatom (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je uređena i propisno označena ulična ili izdvojena površina na kojoj je uvedena naplata parkiranja i koja je označena odgovarajućom prometnom signalizacijom te informacijom o cijenama parkiranja i načinu plaćanja parkiranja;

-parkirališno mjesto je dio javne parkirališne površine namijenjene parkiranju jednog vozila i označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom,

-rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto što ga je odobrio Jedinstveni upravni odjel Općine Punat i namijenjeno određenom korisniku te označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom;

-vozilo je osobni automobil i drugo motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba, koje osim sjedala za vozače ima najviše osam sjedala i kojega dopuštena masa ne prelazi 3500 kg i dimenzije odgovaraju propisanim dimenzijama parkirališnih mjesta osobnog automobila;

-korisnik javnog parkirališta (u daljnjem tekstu: korisnik) je vozač koji parkira vozilo na parkirališno mjesto, odnosno druga osoba za koju je ovom Odlukom određeno da se smatra korisnikom;

-organizator parkiranja je osoba koja obavlja tehničke i organizacijske poslove, naplatu i nadzor nad parkiranjem vozila, te obavlja druge poslove.

Članak 3.

Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, parkiranjem vozila na javnoj parkirališnoj površini korisnik sklapa s organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javne parkirališne površine, prihvaćajući uvjete propisane ovom Odlukom.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za nestanak, uništenje ili oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

Korisnikom se smatra vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci vozila, a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

Korisnikom se smatra i primatelj leasinga kojemu je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga, odnosno najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na korištenje na temelju ugovora o najmu.

Članak 4.

Poslove organizatora parkiranja obavlja Komunalno društvo Črnika d.o.o. (u daljnjem tekstu: organizator parkiranja).

Organizator parkiranja izrađuje cjenik parkirnih karata, uz prethodnu suglasnost općinskog načelnika.

II. ORGANIZACIJA I NAČIN NAPLATE PARKIRANJA

Članak 5.

Parkiranje vozila i naplata parkiranja organizira se:

1. na javnim parkiralištima;

2. na rezerviranim parkirališnim mjestima.

1. PARKIRANJE NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

Članak 6.

Javna parkirališta mogu biti stalna ili privremena, ulična ili izvanulična.

Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje od 1. lipnja do 30. rujna u vremenu od 8 do 22 sata.

Privremena javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, organizacije prigodnih manifestacija, priredbi i slično, a organiziraju se odlukom općinskog načelnika na razdoblje ne duže od 6 mjeseci.

Ulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta na kolniku i nogostupu posebno označena horizontalnom i vertikalnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa, te tehničkom dokumentacijom.

Izvanulična javna parkirališta s naplatom su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su vertikalnom i horizontalnom signalizacijom.

Parkirališna mjesta na kojima se obavlja naplata mogu biti na čvrstoj podlozi (asfalt, beton, popločena površina) ili na podlozi od šljunka.

Na parkiralištima na čvrstoj podlozi parkirališna mjesta označena su plavom bojom.

Na parkiralištima na podlozi od šljunka, parkirališna mjesta označena su u skladu s mogućnostima podloge i terena.

Na parkiralištima gdje ne postoji horizontalna signalizacija, točan broj parkirnih mjesta utvrdit će Općina Punat putem prometnog ili komunalnog redara.

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja moraju imati izložen cjenik za parkiranje vozila, oznaku radnog vremena, dopuštenog trajanja parkiranja i oznaku vozila kojima je dozvoljeno parkiranje.

Uređenje parkirališta na kojima se obavlja naplata (postavljen cjenik, vrijeme naplate, trajanje parkiranja, oznaka parkirališnih mjesta i horizontalna signalizacija), obveza je organizatora parkiranja.

2. PARKIRANJE NA REZERVIRANIM PARKIRALIŠTIMA

Članak 7.

Rezervirana parkirališna mjesta odobravaju se rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat po zahtjevu korisnika na rok od godinu dana.

Na zahtjev korisnika rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti.

Članak 8.

Rezervirana parkirališna mjesta mogu se odobriti tijelima Općine Punat, pravnim i fizičkim osobama.

Članak 9.

Visina naknade, način plaćanja, te broj i mjesto rezerviranih parkirališnih mjesta propisuju se odlukom općinskog načelnika.

Naknada za rezervirana parkirališna mjesta plaća se u korist proračuna Općine Punat.

Članak 10.

Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranim parkirališnim mjestima.

III. STALNA JAVNA PARKIRALIŠTA

Članak 11.

Stalna javna parkirališta s naplatom u Općini Punat su:

-parkiralište broj 1: Ul. Obala, od brodogradilišta do istezališta;

-parkiralište broj 2:

a)Ul. Obala, rubno u parku kod istezališta;

b)Ul. Obala, rubno uz park Ladići;

-parkiralište broj 3: Ul. Obala, od ribarnice do platoa ispred ulice Klančić;

-parkiralište broj 4: Ul. Obala, južni rub platoa ispod ulice Klančić uz park do Lučke kapetanije;

-parkiralište broj 5: Ul. Obala, prostor uz obalni zid »Pod gušternu«, od Hotela »Park I« do autobusnog stajališta, za parkiranje osobnih vozila i autobusa, s time da se autobusi parkiraju uz rub ulice Obala;

-parkiralište broj 6:

a)uz autobusno stajalište, bočno i ispred stambene zgrade;

b)bočno uz autobusno stajalište i okretište na autobusnom stajalištu;

-parkiralište broj 7: uz zgradu Narodnog doma, u ulici Novi put i ulici I. G. Kovačića;

-parkiralište broj 8: u ul. I. G. Kovačića, uz stambeno- poslovnu građevinu »Božac«;

-parkiralište broj 9: u ul. 17. travnja, od križanja s ul. M. Gupca do ul. Stari Klanac (uz zapadni rub ulice);

-parkiralište broj10: Trg Placa;

-parkiralište broj 11: u ulici 17. travnja od Brodogradilišta do križanja s ulicom Put vele vode;

-parkiralište broj 12: Krčka ulica;

-parkiralište »Portić« u lučici u Staroj Baški.

Konačni broj parkirnih mjesta na svakom parkiralištu utvrđuje Jedinstveni upravni odjel Općine Punat putem prometnog ili komunalnog redara.

IV. VRSTE PARKIRALIŠNIH KARATA I NAČIN NJIHOVA KORIŠTENJA

Članak 12.

Za korištenje javnih parkirališta korisnik mora imati valjanu parkirališnu kartu.

Parkirališna karta za parkiranje na javnom parkiralištu izdaje se kao dnevna karta i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom sljedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje, osim ako korisnik izričito ne zatraži sklapanje ugovora o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju kraćem ili dužem od 24 sata.

Za sklapanje ugovora o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju kraćem od 24 sata izdaje se jednosatna ili višesatna parkirališna karta (u daljnjem tekstu: satna karta).

Za sklapanje ugovora o korištenju jednog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju dužem od 24 sata izdaje se tjedna, mjesečna ili sezonska parkirališna karta.

Izgled i sadržaj parkirališnih karata za korištenje javnih parkirališta određuje organizator parkiranja, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 13.

Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu kartu na ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni organizatora parkiranja, odnosno može je preuzeti s nalogom za plaćanje na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja.

Naplata dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje dnevne karte.

Naplata preko naloga za plaćanje dnevne karte podrazumijeva neposredno preuzimanje dnevne karte na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja i plaćanje dnevne karte u roku od osam dana od dana preuzimanja.

Članak 14.

Korisnik javnog parkirališta može kupiti satnu kartu na parkirališnom automatu ili mobilnim telefonom (SMS poruka), odnosno na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja.

Naplata satne karte na parkirališnom automatu podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte neposredno na javnom parkiralištu na kojem se nalazi parkirališni automat.

Naplata satne karte mobilnim telefonom podrazumijeva elektroničku kupnju parkirališne karte o čemu korisnik parkiranja zaprima SMS poruku o plaćenoj parkirališnoj karti mobilnim telefonom.

Naplata satne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka na privremenim javnim parkiralištima korisnik parkirališta može kupiti satnu kartu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja.

Naplata satne karte neposredno na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.

Članak 15.

Korisnik javnog parkirališta dužan je valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku od deset (10) minuta od parkiranja vozila istaknuti na vozilu tako da organizator parkiranja može provjeriti njezinu valjanost.

Ako korisnik javnog parkirališta ne istakne valjanu parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku iz stavka 1. ovog članka ili je istakne tako da se ne može provjeriti njezina valjanost, smatrat će se da nema valjanu parkirališnu kartu.

Ako korisnik javnog parkirališta nema valjanu parkirališnu kartu, smatrat će se da je s organizatorom parkiranja sklopio ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu u trajanju od 24 sata (dnevna karta).

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba koju ovlasti organizator parkiranja ostavit će dnevnu kartu s nalogom za plaćanje na vozilu, koju je korisnik dužan platiti u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora.

Dnevna karta s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz stavka 4. ovoga članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.

Članak 16.

Ako korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu kartu s nalogom za plaćanje u roku iz članka 14. stavka 3. i članka 15. stavka 4. ove Odluke, osim iznosa dnevne karte dužan je nadoknaditi i stvarne troškove organizatora parkiranja sa zakonskim zateznim kamatama od dana njihova nastanka, na što će ga se u nalogu upozoriti.

Ako korisnik javnog parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 1. ovoga članka u danim rokovima, organizator parkiranja pokrenut će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, postupak pred nadležnim tijelom.

V. POVLAŠTENA PARKIRALIŠNA KARTA

Članak 17.

Povlaštenu parkirališnu kartu mogu ishoditi fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Punat vlasnici i korisnici stambenog objekta na području na kojem se obavlja naplata parkiranja (u pravilu u staroj jezgri) koji nemaju mogućnost parkiranja u vlastitoj okućnici i koji nemaju dospjelih dugovanja prema Općini Punat i organizatoru parkiranja, a izdaje se uz osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu.

Povlaštenu kartu mogu ishoditi invalidne osobe s tjelesnim oštećenjem od 80% i više, uz predočenje potvrde o invaliditetu.

Do dvije povlaštene parkirališne karte za vozila turista mogu ishoditi fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Punat koji pružaju uslugu smještaja turista u domaćinstvu (iznajmljivači) na području na kojem se obavlja naplata parkiranja (u pravilu u staroj jezgri) koji nemaju mogućnost parkiranja vozila turista u vlastitoj okućnici, a izdaje se na temelju predočenja dokaza o pružanju usluga smještaja u domaćinstvu.

Članak 18.

Do dvije povlaštene parkirališne karte mogu ishoditi ustanove, trgovačka društva i obrtnici (uključujući vlasnike plovila za prijevoz putnika i turista) sa sjedištem na području Općine Punat koji obavljaju djelatnost na području naplate parkiranja i nemaju mogućnost parkiranja na drugom prostoru u blizini poslovnog prostora ili plovila, a izdaju se na temelju dokaza o djelatnosti (izvod iz nadležnog registra ili obrtnicu), dokaza o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora, odnosno dokaza o korištenju veza u luci.

Povlaštena parkirališna karta, umjesto za vozila u vlasništvu ustanove, trgovačkog društva i obrta, može se izdati i za vozilo u vlasništvu zaposlenika koje se koristi za potrebe poslovanja ustanove, trgovačkog društva ili obrta.

Članak 19.

Povlaštena parkirališna karta mora sadržavati registarsku oznaku vozila za koje je izdana, osim za slučajeve iz članka 17. stavka 3. ove Odluke.

Povlaštena parkirališna karta nije prenosiva, osim u slučaju povlaštene karte iznajmljivačima koja je na njihovo ime, a za njihove goste.

Povlaštena parkirališna karta izdaje se u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice, koja mora biti istaknuta u vozilu na vidljivom mjestu.

Članak 20.

Vlasnici vozila s povlaštenom parkirališnom kartom iz članaka 17. i 18. ove Odluke mogu parkirati vozila na sljedećim parkiralištima na kojima se obavlja naplata:

-parkiralište broj 1: Ul. Obala, od brodogradilišta do istezališta;

-parkiralište broj 2:

a)Ul. Obala, rubno u parku kod istezališta;

b)Ul. Obala, rubno uz park Ladići;

-parkiralište broj 5: Ul. Obala, prostor uz obalni zid »Pod gušternu«; od Hotela »Park I« do autobusnog stajališta parkiranje osobnih vozila i autobusa, s time da se autobusi parkiraju uz rub ulice Obala;

-parkiralište broj 6:

a)uz autobusno stajalište, bočno i ispred stambene zgrade;

b)bočno uz autobusno stajalište i okretište na autobusnom stajalištu;

-parkiralište broj 8: u ulici I. G. Kovačića, uz stambeno- poslovnu građevinu »Božac«;

-parkiralište broj 9: u Ul. 17. travnja, od križanja s ul. Matije Gupca do ul. Stari klanac (zapadna strana ulice);

-parkiralište broj 10: Trg Placa;

-parkiralište broj 11: u ulici 17. travnja od Brodogradilišta do križanja s ulicom Put vele vode.

Vlasnici vozila s povlaštenom parkirališnom kartom ne smiju parkirati vozila na sljedećim parkiralištima na kojim se obavlja naplata:

-parkiralište broj 3: Ul. Obala, od ribarnice do plato ispred ulice Klančić;

-parkiralište broj 4: Ul. Obala, južni rub platoa ispod ulice Klančić uz park do Lučke kapetanije;

-parkiralište broj 7: uz zgradu Narodnog doma, u ulici Novi put i ulici I. G. Kovačića;

-parkiralište broj 12: Krčka ulica;

-parkiralište »Portić« u lučici u Staroj Baški.

Vlasnicima povlaštene parkirališne karte ne osigurava se parkirno mjesto, već pravo da na parkiralištima s naplatom koriste slobodno parkirno mjesto.

Članak 21.

Prihod od povlaštene mjesečne i sezonske parkirališne karte je prihod organizatora parkiranja koji prodaje i izdaje povlaštene parkirališne karte.

Izgled i sadržaj povlaštene parkirališne karte za korištenje javnih parkirališta određuje organizator parkiranja, uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat.

Članak 22.

Na javnom parkiralištu u skladu sa zakonskim propisima posebno se označuju i rezerviraju parkirališna mjesta za vozila invalida s oznakom posebnog međunarodnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti ako je znak za vozila invalida vidljivo istaknut na vozilu.

Stanovnicima koji imaju kolni prilaz svojim kućama preko pješačkih zona i parkirališta, omogućuje se nenaplatni prolaz u svoja dvorišta i garaže uz predočenje propusnice ili daljinskog upravljača za spuštanje automatskog stupića izdanog od Općine Punat, koja ne vrijedi za parkiranje.

Članak 23.

Sva teretna vozila zajedno s priključnim vozilima, autobusi i vozila s dodatkom za vuču plovila, mogu se parkirati isključivo na parkiralištu u Zvonimirovoj ulici nasuprot igrališta osnovne škole i to bez obveze plaćanja parkiranja.

Izuzetno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, turistički i izletnički autobusi mogu se parkirati na parkiralištu broj 7 najduže dva sata uz naplatu parkiranja.

Članak 24.

Naplate parkiranja oslobođena su službena vozila policije, hitne pomoći, vatrogasna vozila, službena vozila organizatora parkiranja i službena vozila predstavnika stranih i domaćih gradova koji su u službenom posjetu Općini Punat.

VI. NADZOR NAD PARKIRANJEM VOZILA

Članak 25.

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja ovlaštena osoba organizatora parkiranja.

Nadzor nad rezerviranim parkirališnim mjestima provode prometni ili komunalni redari.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba čije je vozilo neovlašteno zaustavljeno ili parkirano na rezerviranom parkirališnom mjestu.

Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 600,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost čije je vozilo neovlašteno zaustavljeno ili parkirano na rezerviranome parkirališnom mjestu, ako je prekršaj počinjen u vezi s obavljanjem njezina obrta ili samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 do 500,00 kuna kaznit će se vozač koji neovlašteno zaustavi ili parkira vozilo na rezerviranome parkirališnom mjestu te odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o parkiralištima s naplatom i načinu naplate parkirališta na području Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 19/04, 16/05, 22/05, 23/07, 20/08, 15/11, 19/11 i 22/12).

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik Općinskog vijeća

Marijan Kereži

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr