SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12 i 18/13), članka 139. Zakona o lokanim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 35/ 09) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2013. godine donosi

POSLOVNIČKU ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LOPAR

Članak 1.

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lopar (Službene novine PGŽ broj 27/09):

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim zakonom, a Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjednika Općinskog vijeća, ukoliko je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. u kojem se riječi »na nezavisnoj listi« zamjenjuju riječima « na kandidacijskoj listi grupe birača.

Članak 3.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 54. stavku 1. iza riječi »općinski načelnik« dodaju se riječi »kao jedini ovlašteni predlagatelj«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a općinski načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Općinskog vijeća za proračun ili najmanje sedam vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.«

Članak 5.

Iza članka 54. dodaje se članak 54.a koji glasi:

»Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.«

Članak 6.

U članku 66. stavku 4. riječi »15 dana« zamjenjuju se riječima »8 dana«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 7.

U članku 78. stavku 2. podstavak 6. se briše.

Članak 8.

Ovlašćuje se Odbor za statutarna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lopar.

Članak 9.

Ova poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku, osim članka 5. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-07

Lopar, 29. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=51281&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr