SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/ 13), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12) i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2013. godine donosi

STATUT OPĆINE LOPAR

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje status i ustrojstvo Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općina) i to samoupravni djelokrug Općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Lopar.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je: OPĆINA LOPAR.

Općina je pravna osoba.

Sjedište Općine je u Loparu, Lopar 289a.

Članak 3.

Općina Lopar jedinica je lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Područje Općine Lopar obuhvaća sjeverno-zapadni dio otoka Raba, od granice naselja Lopar sa susjednim naseljem Supetarska Draga na području Grada Raba, te otoke Goli i Grgur.

Članak 4.

Područje i granice Općine Lopar prikazani su na preglednoj karti ovjerovljenoj 12. veljače 2007., koju je Općini Lopar izdao Središnji ured Državne geodetske uprave i nalaze se uz izvorni tekst ovog Statuta.

Granice Općine Lopar mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 5.

Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom i podliježe nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.

Članak 6.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili Zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

-uređenje naselja i stanovanje;

-prostorno i urbanističko planiranje;

-komunalno gospodarstvo

-brigu o djeci,

-socijalnu skrb;

-primarnu zdravstvenu zaštitu;

-odgoj i osnovno obrazovanje;

-kulturu,tjelesnu kulturu i šport;

-zaštitu potrošača;

-zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša;

-protupožarnu i civilnu zaštitu;

-promet na svom području;

-te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

U skladu s posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Općina će odrediti poslove čije je djelatnosti Općina dužna organizirati te poslove koje može obavljati.

Članak 7.

Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine iz članka 6. ovog Statuta prenesu na županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće može tražiti od županijske skupštine uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave da se pojedini poslovi njezinog samoupravnog djelokruga povjere Općini, ako Općina za to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

IV. OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE

Članak 8.

Općina ima svoja obilježja.

Obilježja Općine su:

-grb Općine Lopar;

-zastava Općine Lopar;

Obilježjima iz stavka 2. ovog članka predstavlja se Općina i izražava pripadnost Općini.

Članak 9.

Grb Općine Lopar oblikovan je u obliku štita, tamno plave boje sa zlatno žutim torzom Sv. Marina-klesara koji u desnoj ruci drži čekić, a u ljevici špicu u pratnji gore lijevo i desno sa dva srebrna bijela cvijeta rajčice i krumpira.

Članak 10.

Zastava Općine Lopar je jednobojna - svijetloplave boje, a u središtu se nalazi grb Općine Lopar.

Članak 11.

O načinu isticanja i uporabe grba i zastave Općine Lopar, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

Članak 12.

Općina ima pečat.

Tijela Općine mogu imati poseban pečat.

Opis pečata iz stavka 1. i 2. ovoga članka te način njihove uporabe i čuvanje,uređuju se posebnom odlukom Općinskog načelnika u skladu s Zakonom.

Članak 13.

Dan Općine Lopar je 8. rujan (Blagdan Male Gospe Loparske) kao povijesni dan mjesne samouprave i završetka glavne turističke sezone na području Općine Lopar.

Dan Općine Lopar svečano se obilježava.

V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 14.

Javna priznanja Općine Lopar su:

1. Počasni građanin Općine Lopar;

2. Nagrada Općine Lopar za životno djelo;

3. Nagrada Općine Lopar;

4. Zahvalnica Općine Lopar.

Članak 15.

Općinsko vijeće Općine Lopar (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Lopar, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javnim priznanjima se ne stječu posebna prava odnosno obveze.

Javna priznanja se mogu opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom javnog priznanja.

VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

Članak 16.

Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Članak 17.

Ovlasti i obveze koji proizlaze iz samoupravnog djelokruga Općine Lopar podijeljene su između Općinskog vijeća kao predstavničkog tijela i Općinskog načelnika kao izvršnog tijela.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, poslovi što se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Općinskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ako se po prirodi poslova ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovog članka, nadležno je Općinsko vijeće.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 18.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

Članak 19.

Općinsko vijeće donosi:

-Statut Općine

-Poslovnik o radu

-Odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine

-Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine

-Proračun i Odluku o izvršavanju proračuna

-Polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna

-Odluku o privremenom financiranju

-Nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine

-Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnine i nekretnine, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna

-Donosi Smjernice razvoja Općine

-Odluku o promjeni granice Općine

-Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine

-Utvrđuje Programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Općinu

-Donosi dokumente prostornog uređenja

-Donosi Odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načina provođenja ocjenjivanja

-Osniva Javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalne i drugih djelatnosti od interesa za Općinu

-Određuje predstavnike Općine u skupštinama trgovačkih društava koje je Općina osnivač

-Daje prethodne suglasnosti na Statut ustanova, ukoliko Zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano

-Donosi odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i Zakonom

-Raspisuje referendum

-Bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

-Osniva radna tijela Općinskog vijeća, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili Statutom.

-Odlučuje o pokroviteljstvu

-Donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja

-Dodjeljuje javna priznanja

-Imenuje i razrješava i druge osobe određene Zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća

-Donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 20.

Općinsko vijeće ima 11 članova, koji se biraju na način utvrđen posebnim Zakonom.

Općinsko vijeće može imati i više od 11 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalne manjine u Općinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/02, 47/10, 80/10, 91/11).

Članak 21.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, a biraju se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako Općinsko vijeće ima dva potpredsjednika, u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća,predsjeda sjednicama i predstavlja Općinsko vijeće.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 5. ovoga članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati Općinski načelnik, u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 6. ovog članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 5., 6. i 7. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Članak 22.

Predsjednik Općinskog vijeća:

-predstavlja Općinsko vijeće

-saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća i potpisuje akte Općinskog vijeća

-predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća

-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak

-brine o postupku donošenja odluka i Općinskih akata

-održava red na sjednici Općinskog vijeća

-usklađuje rad radnih tijela Općinskog vijeća

-potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće

-dostavlja Statut, Poslovnik, Proračun i druge opće akte predstojniku Ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja

-dostavlja akte koje donosi Općinsko vijeće bez odgode Općinskom načelniku

-brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika

-brine o javnosti rada Općinskog vijeća

-brine o zaštiti prava vijećnika

-obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Ostala prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća utvrđuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednika Općinskog vijeća u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje jedan od potpredsjednika na način utvrđen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 23.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima.

Članak 24.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-ako mu prestane prebivalište na području Općine Lopar, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 25.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član Općinskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama posebnog zakona nespojiva s dužnošću člana Općinskog vijeća, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama posebnog zakona.

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 5. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Članak 26.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća

-raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća

-predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata

-postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća

-postavljati pitanja Općinskom načelniku o njegovu radu

-postavljati pitanja zamjeniku Općinskog načelnika

-sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati

-prihvatiti se članstva u najviše 2 radna tijela u koje ga izabere Općinsko vijeće

-tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine, te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način njihova ostvarivanja pobliže se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 27.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća i član radnog tijela Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s Odlukom Općinskog vijeća.

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavljaju dužnost.

Ostala prava i dužnosti članova Općinskog vijeća utvrđuju se zakonom, ovim Statutom i poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 28.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, na prvoj sjednici po provedenim izborima za članove Općinskog vijeća, na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Članak 29.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Većinom glasova svih članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi:

-Statut Općine

-Proračun Općine Lopar

-Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Lopar

-Godišnje Izvješće o izvršavanju Proračuna Općine

-Odluku o raspisivanju referenduma

-Poslovnik o radu Općinskog vijeća.

Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 30.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Općine.

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje Općinski načelnik.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Općine Lopar uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.

Članak 31.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruga.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se Poslovnikom ili posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.

Članak 32.

Stalna radna tijela Općinskog vijeća su:

-Mandatno povjerenstvo,

-Odbor za izbor i imenovanja,

-Odbor za statutarno-pravna pitanja,

-Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo,

-Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša,

-Odbor za proračun, financije i imovinu,

-Odbor za društvene djelatnosti,

Mandatno povjerenstvo:

-na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

-obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:

-izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća.

Odbor za statutarno-pravna pitanja:

-predlaže Statut Općine Lopar i Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

-predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika o radu Općinskog vijeća,

-razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove

pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

-obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo:

-razmatra, predlaže i prati strategiju gospodarskog i poduzetničkog napretka Općine Lopar,

-razmatra i predlaže mjere koje se odnose na gospodarstvo i poduzetništvo Općine Lopar,

-obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Lopar.

Odbor za prostorno planiranje, komunalni sustav i zaštitu okoliša:

-razmatra prostorno plansku dokumentaciju i planove koje donosi Općinsko vijeće,

-inicira donošenje i izmjene prostornog plana,

-razmatra i predlaže mjere koje se odnose na prostorno planiranje i gospodarenja prostorom te zaštitu prostornih resursa i graditeljske baštine,

-razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem uređenja komunalne infrastrukture i imovine u svrhu učinkovitijeg uređenja naselja, ulica, javnih i zelenih površina, parkirališta, javne rasvjete obala i plaža,

-razmatra i predlaže mjere u svezi s obavljanjem komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti u svezi s lokalnom infrastrukturom (vodoopskrba i kanalizacija),

-razmatra i predlaže odgovarajuće komunalne naknade,

-razmatra i predlaže mjere u svezi promicanja kvalitete stanovanja,

-razmatra i predlaže strategiju prometa,

-razmatra i predlaže mjere koje se odnose na zaštitu i promicanje zaštite okoliša,

-obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Lopar.

Odbor za proračun, financije i imovinu:

-razmatra sustav financiranja javnih potreba u Općini Lopar,

-razmatra proračun Općine Lopar, odluku o izvršenju proračuna Općine Lopar i polugodišnji odnosno godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

-razmatra i druga pitanja iz oblasti proračuna i financija,

-obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Lopar.

Odbor za društvene djelatnosti:

-razmatra osiguravanje potreba građana u oblasti predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja te prati provođenje politike u tim oblastima,

-razmatra, predlaže i prati provođenje politike u oblasti kulture, tjelesne kulture, športa i tehničke kulture,

-razmatra i predlaže mjere u svezi s promicanjem zdravstvene zaštite,

-obavlja druge poslove određene općim aktima Općine Lopar.

Članak 33.

U cilju aktivnog uključivanja u javni život Općine Lopar, Općinsko vijeće osniva Savjet mladih Općine Lopar, kao svoje savjetodavno tijelo.

Osnivanje, djelokrug rada, postupak izbora članova te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Općine Lopar uređuju se odlukom Općinskog vijeća.

Članak 34.

Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 35.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri (4) godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

Izvršne poslove obavlja i zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika u slučajevima propisanim Zakonom.

Zamjenik koji obnaša dužnost Općinskog načelnika je zamjenik Općinskog načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s Općinskim načelnikom, a dužnost Općinskog načelnika obnaša ako je mandat Općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Općini.

Zamjenik iz stavka 3., 4. i 5. ovoga članka koji obnaša dužnost Općinskog načelnika ima sva prava i dužnosti Općinskog načelnika.

Članak 36.

Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 37.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

-priprema prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće

-izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća

-utvrđuje prijedlog proračuna i izvršenje proračuna Općine

-upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća

-odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom, u skladu s Zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom.
O stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom većom od vrijednosti utvrđenom izračunom visine pojedinačne vrijednosti, odlučuje Općinsko vijeće.

-imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
Odluku o imenovanju i razrješenju predstavnika Općine Općinski načelnik dužan je dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od donošenja i objaviti u službenom glasilu Primorsko-goranske županije

-upravlja prihodima i rashodima Općine

-upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina

-donosi Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine

-nadzire rad upravnih tijela

-usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave ako su preneseni Općini

-imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

-imenuje i razrješava unutarnjeg revizora

-utvrđuje Plan prijama u službu u upravna tijela Općine

-predlaže izradu Prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba

-daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji

-obavlja i druge poslove utvrđene posebnim zakonima i ovim Statutom.

Članak 38.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik u skladu s ovim Statutom.

Općinski načelnik u skladu sa Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenik je dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika. Povjeravanjem poslova iz svog djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika za njihovo obavljanje.

Članak 39.

Općinski načelnik može posebnom odlukom osnovati Savjet Općinskog načelnika, odnosno imenovati savjetnike iz samoupravnog djelokruga Općine propisanih člankom 6. Statuta.

Članovi Savjeta Općinskog načelnika ostvaruju pravo na naknadu za obavljanje poslova u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Savjetnik Općinskog načelnika ne može biti vijećnik u Općinskom vijeću.

Članak 40.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta.

Općinski načelnik, ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke u općem aktu, Općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

Predstojnik ureda državne uprave u županiji će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke Općinskog načelnika o obustavi od primjene općeg akta.

Općinski načelnik dva (2) puta godišnje podnosi polugodišnja Izvješća o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može pored Izvješća iz stavka 6. ovog članka od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 7. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje Izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog Izvješća o istom pitanju.

Članak 41.

Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

-danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku

-danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti

-danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca

-danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnih prava

-danom prestanka prebivališta na području Općine

-danom prestanka hrvatskog državljanstva

-smrću.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnike prije isteka dvije godine mandata pročelnik upravnog tijela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nakon isteka dvije godine mandata dužnost Općinskog načelnika obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Članak 42.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika može predložiti 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine. Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga Središnjem tijelu države uprave nadležnom za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Središnjeg ureda državne uprave.

Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

Članak 43.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje jednu trećinu ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenovati će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

VII. UPRAVNA TIJELA OPĆINE

Članak 44.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lopar, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Lopar, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar.

Jedinstvenim upravnim odjelom Općine Lopar upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 45.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Lopar, sukladno zakonu i drugim propisima, a posebice:

1.Poslove iz područja komunalnog gospodarstva:

-izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

-provođenje upravnih postupaka iz područja komunalnog gospodarstva,

-provedba komunalnog reda,

-izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata čiji je investitor Općina Lopar,

-uređenje naselja.

2.Poslove iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša:

-izrada Izvješća o stanju u prostoru,

-izrada Programa mjera unaprjeđenja stanja u prostoru,

-provedba postupka pripreme i donošenja Prostornog plana uređenja Općine Lopar i provedba javne rasprave,

-predlaganje Programa zaštite i unapređenja prirodnog okoliša.

3.Poslove iz područja društvenih djelatnosti:

-kulture,

-tjelesne kulture i športa,

-briga i odgoj djece predškolske dobi,

-osnovno školstvo,

-socijalna skrb,

-primarna zdravstvena zaštita,

-udruga građana,

-zaštita potrošača.

4.Poslove protupožarne i civilne zaštite

5.Poslove pripreme i provođenja akata u vezi s upravljanjem nekretninama u vlasništvu Općine Lopar:

-kupnja, prodaja i zamjena nekretnina,

-najam stanova,

-zakup poslovnih prostora i javnih površina.

6.Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine Lopar:

-izrada i izvršenje proračuna Općine Lopar,

-izrada polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine Lopar,

-izrada ostalih zakonom propisanih izvještaja,

-razrez i naplata općinskih poreza, naknada i doprinosa,

-obavljanje računovodstvenih poslova,

-vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine Općine Lopar,

-vođenje poslova osiguranja imovine Općine Lopar,

-poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu Lopar.

7.Poslove opće uprave:

-opće i kadrovske poslove,

-obavljanje poslova i vođenje evidencija iz područja rada i radnih odnosa,

-osiguranje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar,

-poslovi prijema i otpreme pošte,

-zaštita i čuvanje arhivskog gradiva.

Članak 46.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar utvrđuje se upravljanje i organizacija poslova u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar, unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar, sistematizacija radnih mjesta, vrednovanje radnih mjesta i kriteriji za isplatu plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar te druga pitanja u vezi s organizacijom i djelovanjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar.

Članak 47.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lopar, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanju poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu Lopar, neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine Lopar, u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere, te obavlja i druge poslove koji su mu temeljem zakonskih propisa stavljeni u djelokrug rada.

Članak 48.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.

Članak 49.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lopar osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar.

Članak 50.

Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika uređuju se posebnim zakonom.

Općinski načelnik Planom prijama u službu utvrđuje popunjenost radnih mjesta i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 51.

Službenici Općine poticati će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja, na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika.

Članak 52.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, uprave, odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, sukladno Zakonu.

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela odlučuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Temeljem odluke predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, izvršna tijela sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

VIII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 53.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini Lopar čine njenu imovinu.

Općina upravlja, koristi se i raspolaže svojom imovinom pažnjom dobrog domaćina, a u njezino ime Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

Članak 54.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju ovog Statuta, zakona i općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 55.

Općina ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju tijela Općine u skladu sa Zakonom.

Prihodi Općine su:

-Općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe u skladu s Zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća;

-prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava Općine;

-prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjele ili dionice;

-prihodi od naknada za koncesiju koje daje Općinsko vijeće;

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa Zakonom;

-udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom;

-sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu i Županije;

-prihodi od imovine po osnovi posebnih Ugovora;

-drugi prihodi određeni Zakonom.

Članak 56.

Temeljni financijski akt Općine je proračun.

Općinsko vijeće donosi Proračun za proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim posebnim zakonom.

Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna Općinski načelnik, može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Proračun Općine dostavlja se Ministarstvu financija u skladu s posebnim zakonom.

Članak 57.

Ukoliko se proračun za narednu proračunsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje i to najduže za razdoblje od 3 mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Općinsko vijeće u skladu sa Zakonom i svojim poslovnikom.

Predlagatelji utvrđeni poslovnikom Općinskog vijeća mogu predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od donošenja.

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu sa posebnim zakonom.

Članak 58.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka te utvrđeni rashodi i izdaci Općine iskazuju se u Proračunu Općine.

Svi prihodi i primici Proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 59.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 60.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

IX. AKTI OPĆINE

Članak 61.

Općinsko vijeće donosi Statut Općine Lopar, Poslovnik Općinskog vijeća, odluke i druge opće akte, proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 62.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, rješenja, pravilnike i druge opće akte kada je na to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Općine koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Općinski načelnik donosi i druge pojedinačne akte kada, u skladu s zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 63.

Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu Općine.

Službeno glasilo Općine Lopar su Službene novine Primorsko goranske županije.

Opći akt stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave.

Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 64.

Jedinstveni upravni odjel Općine neposredno izvršava i nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel može u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Jedinstveni upravni odjel u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosI pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Iznimno od stavka 3. ovog članka, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća kad je to određeno zakonom, pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, donose prvostupanjska tijela državne uprave.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 3. ovog članka koje donosI Jedinstveni upravni odjel može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije, a protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela Županije može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan postupak pred tijelima lokalne samouprave.

Članak 65.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 66.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu sukladno posebnom zakonu.

Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavim nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

X. JAVNOST RADA

Članak 67.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela je javan.

Članak 68.

Sjednice Općinskog vijeća su javne.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i Poslovnikom Općinskog vijeća.

O radu Općinskog vijeća i odlukama koje Općinsko vijeće donosi, kao i o temama o kojima Općinsko vijeće raspravlja izvješćuje se javnost, a prijedlozi akata Općinskog vijeća odnosno akti Općinskog vijeća objavljuju se na web stranicama Općine.

Radi izvješćivanja javnosti o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela daju se priopćenja.

Ostvarivanje javnosti rada Općinskog vijeća podrobnije se uređuje Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 69.

Općinski načelnik je dužan upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Općine putem sredstava javnog priopćavanja, web stranica Općine ili na drugi prikladan način.

Članak 70.

Općina Lopar organizirati će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 71.

Građani i pravne osobe moraju biti javno obaviješteni o svim važnim pitanjima za rad Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 72.

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Općine te druge materijale u svezi s radom tijela Općine omogućit ce se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i općim aktima Općine kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 73.

Na zgradama u kojima su smještena tijela Općine mora biti istaknut naziv tijela.

XI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 74.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma (u daljnjem tekstu: referendum), mjesnog zbora građana i podnošenja prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 75.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja od lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Referendum temeljem odredbi zakona i ovog Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

Prijedlog za raspisivanje referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predsjednik Općinskog vijeća dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dana dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 76.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

-naziv tijela koje raspisuje referendum

-područje za koje se raspisuje referendum

-naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno kojima će birači odlučivati na referendumu

-obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno kojima se raspisuje referendum

-referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojem će birači odlučivati

-dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 77.

Na referendumu imaju pravo sudjelovati birači koji imaju prebivalište na području Općine Lopar, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 78.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

Općinsko vijeće ne može donijeti akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesenoj na referendumu prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

O istom pitanju, odnosno pitanjima, ne može se ponovno raspisati referendum prije proteka roka od 6 mjeseci od dana održanog referenduma.

Članak 79.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 80.

Radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima od lokalnog značenja, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja sazivaju se zborovi građana.

Mjesne zborove građana može sazvati Općinsko vijeće kada traži mišljenje od mjesnog zbora građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Odlukom o sazivanju mjesnog zbora građana određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje i područje za koje se saziva mjesni zbor građana.

Mjesni zbor građana saziva se najmanje osam dana prije održavanja putem sredstava javnog priopćavanja, oglašavanjem na plakatima, oglasnim pločama mjesnih odbora i slično.

Članak 81.

Odluke na mjesnom zboru građana donose se javnim glasovanjem, osim ako se većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom glasovanju.

Odluka donijeta na mjesnom zboru građana obvezatna je za mjesni odbor, ali ne obvezuje Općinsko vijeće.

Članak 82.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće mora raspravljati o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 83.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine kao i na rad Jedinstvenog upravnog odjela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine, odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je građanima i pravnim osobama odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

Članak 84.

Građani imaju pravo izjašnjavati se o pitanjima iz djelokruga Općine koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad i putem iznošenja pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Općinski načelnik određuje mjesto na kojem će građani ulagati pismena iz stavka 1. ovog članka.

Članak 85.

Općinski načelnik saziva jednom godišnje, sastanak s građanima, radi izjašnjavanja o pitanjima iz samoupravnog

djelokruga koja neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

XII. MJESNA SAMOUPRAVA

1. OSNIVANJE MJESNIH ODBORA

Članak 86.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja), na način i po postupku propisanim zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 87.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora i njihove organizacije i udruženja, zborovi građana, Općinsko vijeće te Općinski načelnik.

Inicijativa u smislu stavka 1. ovog članka mora se obrazložiti, podnosi se u pisanom obliku, a upućuje se Odboru za mjesnu samoupravu.

2. TIJELA MJESNOG ODBORA, IZBOR, OVLASTI I NADZOR ZAKONITOSTI

Članak 88.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Vijeće Mjesnog odbora ima 5 članova.

Mandat članova Vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, Poslovnik o svom radu u skladu sa Statutom, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 89.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se Vijeće bira.

Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom. Postupak izbora članova Vijeća mjesnih odbora uređuje Općinsko vijeće općim aktom, odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela.

Izbore za članove Vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Članak 90.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora u skladu sa Statutom predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara Vijeću mjesnog odbora.

Za obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana na području mjesnog odbora predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovara Općinskom načelniku.

Članak 91.

Vijeće mjesnog odbora, u skladu sa Statutom radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu (dio naselja).

Mjesni zbor građana vodi predsjednik Vijeća mjesnog odbora ili član Vijeća mjesnog odbora kojeg odredi Vijeće.

Članak 92.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati Zakona i ovog Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik, koji može raspustiti Vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

3. PROGRAM RADA MJESNOG ODBORA

Članak 93.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine, za narednu godinu.

Članak 94.

Program rada mjesnog odbora sadržava popis aktivnosti te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 3. članka 89. ovog Statuta dostavlja se Općinskom načelniku.

4. PRAVILA MJESNOG ODBORA

Članak 95.

Osnovama pravila mjesnih odbora propisuje se kako slijedi:

-izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata;

-predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski, bez naknade.

Suglasno osnovama pravila, odnosno odredbama stavka 1. ovog članka, mjesni odbori donose pravila mjesnog odbora.

5. NAČIN FINANCIRANJA DJELATNOSTI MJESNIH ODBORA

Članak 96.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne troškove) te za obavljanje povjerenih im poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti, koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

-prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora;

-donacije je pravnih subjekata i građana.

6. OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH I DRUGIH POSLOVA ZA MJESNE ODBORE

Članak 97.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 98.

Jedinstveni upravni odjel osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

XIII. PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Članak 99.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini imaju pravo sudjelovati u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu: vijeća i predstavnici nacionalnih manjina).

Članak 100.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini imaju pravo:

-predlagati tijelima Općine mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u Općini, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose

-isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine

-biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem ce raspravljati Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine

-davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka uređuje se općim aktima Općine.

Članak 101.

U pripremi prijedloga općih akata Općinski načelnik je dužan od vijeća i predstavnika nacionalnih manjina zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 102.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu ovlastiti koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ako je osnovana, da u njihovo ime poduzima pojedine radnje iz članka 101. ovog Statuta.

Članak 103.

Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, osiguravaju se u proračunu Općine.

U proračunu se mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Sredstva koja vijeća i predstavnici nacionalnih manjina ostvare iz proračuna Općine mogu se koristiti isključivo za namjene određene proračunom, odnosno odlukom kojom se uređuje izvršavanje proračuna.

Način financiranja rada i programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina uređuje se odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 104.

Statuti vijeća nacionalnih manjina te financijski planovi i završni računi vijeća i predstavnika nacionalnih manjina objavljuju se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

XIV. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 105.

Za obavljanje poslova iz svog samoupravnog djelokruga, Općina može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno posebnom Zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihova djelokruga obavljaju kao javnu službu.

Članak 106.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

XV. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 107.

Općina posebno surađuje sa Primorsko-goranskom županijom, te svim jedinicama lokalne samouprave u njezinu sastavu.

Članak 108.

Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim Općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno Zakonu.

O prijateljskom odnosu potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje Općinski načelnik, sukladno Odluci Općinskog vijeća.

Članak 109.

Radi ostvarivanja suradnje u smislu članka 108. ovog Statuta, Općina s drugim Općinama može osnovati trgovačka društva i ustanove u zajedničkom vlasništvu, zajednička upravna tijela te uspostaviti druge odgovarajuće oblike suradnje.

XVI. NADZOR ZAKONITOSTI RADA I OPĆIH AKATA

Članak 110.

Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Kada utvrdi nepravilnosti u radu Općinskog vijeća središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu Općinskog vijeća ili njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene na sjednici proglasiti ništavim.

Protiv odluke iz stavka 2. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran

zajedno s njima ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.

Članak 111.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju uredi državne uprave u županijama i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz Zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovog članka bez odgode dostaviti Općinskom načelniku.

XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 112.

Prijedlog za promjenu Statuta Općine može podnijeti Općinski načelnik ili najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

O promjeni Statuta Općine odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Članak 113.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine i Zakona uskladiti će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovog Statuta primjenjivat će se opći akti Općine u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 114.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 35/09).

Članak 115.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« osim članka 24. stavka 2. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-06

Lopar, 29. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=834&mjesto=51281&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr