SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13), a u svezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine« broj 139/10), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
O KRITERIJIMA, UVJETIMA I PROCEDURI
OTPISA POTRAŽIVANJA I OBVEZA
OPĆINE ČAVLE

Članak 1.

Ovim aktom utvrđuju se kriteriji i uvjeti te propisuje procedura otpisa potraživanja i obveza Općine Čavle.

Odredbe ove Odluke odnose se na potraživanja s osnove javnih davanja odnosno s osnove svih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti Općine Čavle, kao što su općinski porezi, spomenička renta, komunalna naknada, komunalni doprinos i ostali prihodi po posebnim propisima.

Odredbe ove Odluke ne odnose se na nejavna davanja i naknade za koncesije odnosno na potraživanja koja su nastala iz ugovornih odnosa.

Kriteriji, mjerila i procedura otpisa potraživanja iz stavka 3. ovog članka regulirani su posebnom Uredbom Vlade Republike Hrvatske.

Obveze Općine Čavle koje su uređene ovom Odlukom odnose se na obveze za koje je nastupila apsolutna zastara, kao i na obveze za koje se utvrdi da su sporne i neutemeljene.

Članak 2.

Otpis potraživanja i obveza iz članka 1. ove Odluke obavlja se po slijedećim kriterijima i uvjetima:

-ako bi izvršenje naplate duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika odnosno ovršenika i članova njegova kućanstva, dug se može iznimno na njegov zahtjev otpisati u cijelosti ili djelomično, a sukladno odredbama akta kojim se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Čavle

-kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa temeljem pravomoćne odluke nadležnog suda odnosno drugog nadležnog tijela

-kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa jer su u postupcima stečajeva i likvidacija pravomoćnim rješenjem nadležnog Trgovačkog društva pravne osobe i trgovci pojedinci brisani iz sudskog registra

-kada se utvrdi da je dužnik umro temeljem izvatka iz matične knjige umrlih i kada se utvrdi da nije ostavio pokretnina i nekretnina iz kojih se dug može naplatiti temeljem potvrde suda ili javnog bilježnika da se ne vodi ostavinski postupak

-kada se utvrdi da su potraživanja nenaplativa uslijed nastupanja zastare sukladno važećim zakonskim propisima

-kada se utvrdi da su iznosi potraživanja preniski za pokretanje postupka ovrhe i pokriće sudskih troškova odnosno da bi troškovi naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja

-kada se utvrdi da potraživanja nemaju valjani pravni temelj

-u svim drugim slučajevima sukladno propisima i donesenim aktima Općine koji nisu prethodno navedeni.

Članak 3.

Procedura otpisa potraživanja pokreće se na zahtjev dužnika ili po službenoj dužnosti.

Članak 4.

Zahtjev dužnika za otpis dospjelog duga podnosi se Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i upravu.

Zahtjev dužnika mora biti obrazložen i podnesen u pisanom obliku.

Podnositelj zahtjeva obvezan je uz zahtjev priložiti dokaze na temelju kojih se mogu utvrditi činjenice o ispunjenju uvjeta za otpis duga.

Članak 5.

Proceduru otpisa potraživanja i obveza pokreće Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu po potrebi tijekom godine, kao i prilikom provođenja redovnog godišnjeg popisa imovine, obveza i potraživanja Općine Čavle.

U proceduri otpisa potraživanja i obveza uzima se u obzir slijedeća dokumentacija: analitički knjigovodstveni podaci, pravomoćna rješenja i odluke suda ili drugog nadležnog tijela, interni akti općine Čavle, službene zabilješke o neutemeljenosti potraživanja, kao i o nastupu zastare, evidencije o pokrenutim postupcima naplate, kao i sva druga dokumentacija potrebna za utvrđivanje činjenica bitnih za donošenje prijedloga za otpis.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu u proceduri otpisa potraživanja i obveza utvrđuje:

-ispunjenje uvjeta za otpis odnosno razloge otpisa

-poduzete mjere pri naplati pojedinih vrsta potraživanja (opomena, tužba, ovrha i sl.)

-opravdanost daljnjih troškova s obzirom na visinu potraživanja

-pravnu utemeljenost otpisa

-iznos otpisa po dužniku, po vrsti prihoda odnosno obveza, sukladno kriterijima iz članka 2. ovog Pravilnika.

Odluku o otpisu potraživanja odnosno obveza, na prijedlog Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i upravu donosi Općinski načelnik, odnosno Općinsko vijeće sukladno zakonskim propisima i Odluci o izvršavanju proračuna Općine Čavle.

Članak 6.

Iznimno, potraživanje prema dužniku fizičkoj i pravnoj osobi Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu može otpisati bez provođenja postupka iz ove Odluke ukoliko je za isto nastupila zastara prava na naplatu, a sveukupan iznos duga po dužniku ne prelazi 10,00 kn.

Članak 7.

Za provedbu odluke o otpisu potraživanja nadležan je Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu.

Ispravak vrijednosti potraživanja za iznos otpisa provodi se direktno umanjenjem knjigovodstvenih vrijednosti potraživanja i vlastitih izvora sukladno važećem Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur. broj: 2170-03-13-01-18

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr