SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 13. Subota, 30. ožujka 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

15.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07), članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 06/13), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 27. ožujka 2013. g. donosi

I. Izmjene i dopune PROGRAMA
javnih potreba iz oblasti predškolskog odgoja i
obrazovanja u Općini Čavle za 2013. godinu

Članak 1.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Ovim Programom financirat će se redovni programi i aktivnosti korisnika ovog Programa u iznosu od 3.090.000 kn, a sa iznosom od 11.880.000 kn će se financirati izgradnja dječjeg vrtića.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Programa objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/13-01/03

Ur.broj: 2170-03-13-01-16

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Josip Čargonja, v.r.

 

I. Izmjene i dopune Programa javnih potr  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr