SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 38. Četvrtak, 2. prosinca 2004.
OPĆINA BAŠKA
48

44.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 16. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/ 01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 29. studenoga 2004. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2005. godinu.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

.komunalna naknada 1.100.000,00

.sredstva proračuna 1.360.397,53


UKUPNI PRIHODI 2.460.397,53

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se za sljedeće namjene:

1.Održavanje čistoće javnih površina
i odvoz komunalnog otpada 458.815,00

2.Održavanje javnih površina 983.000,00

3.Održavanje nerazvrstanih cesta 291.300,00

4.Javna rasvjeta 400.000,00

5.Groblja 40.000,00

6.Ostalo 287.282,53


UKUPNO RASHODI 1 - 6 2.460.397,53

Obavljanje standardnih poslova redovnog i pojačanog održavanja povjerava se pravnim osobama u suvlasništvu Općine Baška - TD »Baška« Baška i TD »Ponikve« Krk, što će u nastavku programa biti posebno naznačeno, dok će se nestandardni (povremeni najrazličitiji poslovi) posebno prisutni kod pojačanog održavanja povjeravati povoljnijim ponuđačima u postupku javnog nadmetanja.

1.ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA I ODVOZ
KOMUNALNOG OTPADA 458.815,00

1.1.ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA 368.815,00

1.Pometanje javnih površina ručno - 180.000,00

(pranje i pometanje) strojno - 49.455,00

2.Pražnjenje i odvoz smeća iz košarica - 101.360,00

U 2005. godini planira se održavanje čistoće javnih površina u naseljima Batomalj, Jurandvor i Draga Bašćanska i to:

.u zimskim mjesecima - jednom tjedno

.u sezoni - dva puta tjedno

3.Čišćenje Ul. E. Geistlicha suhim ledom
1x pred sezonu 20.000,00

4.Pranje šetnice 1x tjedno - sezonski 18.000,00

Navedeni poslovi povjeravaju se TD »Baška«.

1.2. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 90.000,00

Uklanjanje - odvoz smeća iz velikih i malih kontejnera na deponij Treskavac povjeravaju se TD »Ponikve« Krk za područje cijele općine Baška.

2.ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 983.000,00

2.1.ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA 534.000,00

2.1.1.REDOVNO ODRŽAVANJE
OBUHVAĆA: 69.000,00

.bazenčić i okoliš na »Žancu« - stalno 3.500,00

.okoliš doma Baška, Jurandvor,
Draga Bašćanska - stalno 12.000,00

.mozaik kod crkve Sv. Marko - sezonski 3.500,00

.čišćenje vanjskih plaža 15.000,00

.vrata za groblje u Jurandvoru 35.000,00

2.1.2.POJAČANO ODRŽAVANJE
ZELENIH POVRŠINA 500.000,00

.parkić A. Starčevića

.vrtići u Uskočkoj ul. i kod doma Baška

.vrtići u Ul. Palada

.od agencije »Polo-line« do »Galeba«

.vrtići uz plažu u »Zaroku«

.vrtić kod crkve Sv. Marko

.tamarisi kod »Centralina« i uz plažu AC Zablaće

.nadopuna vrtića i vaza cvijećem i zelenilom

.održavanje sistema za navodnjavanje i projektiranje

Poslovi redovnog održavanja zelenih površina povjereni su u 2005. godini TD »Baška« iz Baške, dok se poslovi pojačanog održavanja povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja.

Zelene površine koje nisu obuhvaćene ovim Programom dogovorno financira održavanje Turistička zajednica Općine Baška iz svojih prihoda.

2.2. LIČENJE OGRADA I KLUPA 80.000,00

.ličenje ograda u Zvonimirovoj ul.,
te ograda na svim mostovima 15.000,00
(Gruh, Zarok, Batomalj, Zdenčina, Jurovo,
na Ceri, Plovaničevo, Kricin)

.nastavak zamjene ograde nogometnog
igrališta SC Zablaće 45.000,00

.popravak i ličenje klupa na području općine 20.000,00

Navedeni poslovi povjeravaju se TD »Baška«.

2.3.KOŠNJA RASLINJA UZ
KOMUNIKACIJE 46.000,00

.državna cesta kroz naselje Draga Bašćanska, Jurandvor i sve nerazvrstane ceste unutar naselja Općine Baška

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

2.4.ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH STAZA,
POLJSKIH PUTEVA I NOGOSTUPA 166.000,00

.nasipavanje i održavanje puta Lovački
dom - stepenice Majke Božje 8.000,00

.nasipavanje i održavanje puta Malin - Guvno 15.000,00

.nasipavanje i održavanje puta Malin
- Podjabuke 15.000,00

.nasipavanje i održavanje puta Jurandvor
- Batomalj 12.000,00

.nasipavanje i održavanje puta Munjakovo
- Batomalj 5.000,00

.nasipavanje i održavanje puta Zakam 12.000,00

.nasipavanje i održavanje puta »Pod Mire« 14.000,00

.dohranjivanje Vele plaže (250 m3 pijeska) 35.000,00

.čišćenje i održavanje puta uz Velu riku
od vrh Drage do Baške (biciklistička) 45.000,00

.uređenje vidikovca »Treskavac«
- nasipavanje 5.000,00

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

2.5.ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA122.000,00

.održavanje bunara i bazena »Korudalj«
- stalno 5.000,00

.čišćenje i održavanje potoka Vinogradska ul. do mora - 2 x god. 15.000,00

.čišćenje potoka uz groblje u Dragi - 2xgod. 10.000,00

.čišćenje potoka od Drage do Murvaca
- 2xgod. 40.000,00

.čišćenje potoka Malin-Muštac - 2xgod. 20.000,00

.održavanje postojećih izljeva-špina - stalno 4.000,00

.održavanje bunara Mul 1. i 2. - stalno5.000,00

.održavanje izvorišta Veli i Mali Potkovalić
- stalno 3.000,00

.održavanje vodolovki na području
Općine - stalno 15.000,00

.čišćenje potoka uz Ul. A. Starčevića - 2xgod. 5.000,00

Poslovi se povjeravaju TD »Baška«.

3.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 291.300,00

3.1.REDOVITO ODRŽAVANJE ULICA,
TRGOVA I PUTEVA 62.000,00

.nabavka i postavljanje novih naziva ulica
i kućnih brojeva 20.000,00

.postavljanje i skidanje prigodne dekoracije
i bina za razne prigode 15.000,00

.održavanje parkirališta u Dragi (Jurovo,
Zdenčina, Perina mekot) - stalno 15.000,00

.betoniranje i ograđivanje za 2 kontejnera
kod mosta Batomalj 12.000,00

Poslovi redovnog održavanja javnih površina povjereni su u 2005. godini TD »Baška« iz Baške.

3.2.POJAČANO ODRŽAVANJE ULICA,
TRGOVA I PUTEVA 160.000,00

.popravak udarnih rupa po svim ulicama
i prometnicama na području općine 20.000,00

.popločenje place u Batomlju 80.000,00

.sanacija potpornog zida Munjakovo
-raskrižje (Batomalj) 40.000,00

.postaviti cestovne branike u naselju
Jurandvor 20.000,00

Poslovi pojačanog održavanja povjeravaju se najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja.

3.3. PROMETNA SIGNALIZACIJA 69.300,00

3.3.1. REDOVNO ODRŽAVANJE

.postavljanje i skidanje prometnih znakova 12.000,00

.nabava i postava novih prometnih znakova
i stupova 5.000,00

3.3.2. POJAČANO ODRŽAVANJE

.pojačano održavanje - horizontalna
signalizacija (obnavljanje pješačkih
prijelaza i »stop« linija i dr.) 52.300,00

Poslovi redovnog održavanja prometne signalizacije povjereni su u 2005. godini TD »Baška« iz Baške, dok se poslovi pojačanog održavanja povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja.

4.JAVNA RASVJETA 400.000,00

4.1. UTROŠAK JAVNE RASVJETE 200.000,00

4.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 200.000,00

.pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se zamjena žarulja, prigušnica, zaštitnih stakala - plastika, grla

.ličenje svih metalnih kandelabera.

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja

5.GROBLJA

.održavanje groblja po naseljima (paušalno) 40.000,00

Poslovi redovnog održavanja groblja povjereni su u 2005. godini TD »Baška« iz Baške.

6.OSTALO 287.282,53

6.1. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 70.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja.

6.2. ODRŽAVANJE JAVNIH OBJEKATA 217.282,53

6.2.1. REDOVNO ODRŽAVANJE

.održavanje općinskih objekata
po naseljima (paušalno) 20.000,00

.održavanje WC-a »Pod brigom« 42.282,53

.uređenje sale u Zadružnom domu
u Dragi Bašćanskoj 40.000,00

Poslovi redovnog održavanja javnih objekata povjereni su u 2005. godini TD »Baška« iz Baške.

6.2.2. POJAČANO ODRŽAVANJE 115.000,00

.uređenje doma u Baški - elektroinstalacije, fasada, i unut. bojenje zidova

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuđaču temeljem javno provedenog nadmetanja.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/15

Ur. broj: 2142-03-04-7

Baška, 29. studenoga 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Marijan Dekanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr