SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

15.

Na temelju članka 12. stavka 1. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, i 144/12), članka 7. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«

broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2013. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka za preoblikovanje
Županijske lučke uprave Krk

Članak 1.

Podržava se inicijativa Koordinacije Grada Krka i općina Otoka Krka kojom se pokreće postupak preoblikovanja sadašnje Ustanove Županijska lučka uprava Krk u Lučku upravu otoka Krka radi upravljanja, održavanja i izgradnje, te korištenja luke županijskog značaja i luka lokalnog značaja otoka Krka.

Članak 2.

Predlaže se Primorsko-goranskoj županiji da kao osnivač Ustanove iz stavka 1. ovog članka pokrene postupak promjene naziva i sastava Upravnog vijeća Ustanove, te prihvati nove suosnivače i preoblikovanje Ustanove »Županijska lučka uprava Krk« u Ustanovu »Lučka uprava otoka Krka«.

Članak 3.

Suosnivači nove Ustanove iz točke 1. ove Odluke, su Grad Krk i jedinice lokalne samouprave otoka Krka, i to Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina Malinska-Dubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat i Općina Vrbnik po donošenju odgovarajućih odluka njihovih predstavničkih tijela.

Članak 4.

Ovlašćuje se Primorsko-goranska županija da kao osnivač Županijske lučke uprave Krk pripremi odgovarajuće prijedloge akata i izvrši potrebne radnje za preoblikovanje dosadašnje Ustanove.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/3

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-9

Baška, 20. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr