SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Temeljem članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/07, 56/09, 25/10) članak 11. mijenja se i glasi:

»(1) Komunalni doprinos se ne naplaćuje kod gradnje objekata čiju gradnju u cijelosti financira Općina Baška.

(2) Komunalni doprinos se ne naplaćuje kod gradnje objekata, koju Općinski načelnik, posebnom odlukom, utvrdi od izuzetne važnosti, odnosno interesa za Općinu Baška.

(3) Ako Općina Baška sufinancira gradnju objekata, iznos ukupno obračunatog komunalnog doprinosa umanjuje se za postotak u kojemu Općina Baška sufinancira gradnju.

(4) Fizičke osobe, koje na području Općine Baška neprekidno imaju prebivalište najmanje 10 godina od dana zaprimanja zahtjeva za obračun obveze komunalnog doprinosa, što dokazuju odgovarajućim potvrdama nadležnih tijela, kod utvrđivanja obveze komunalnog doprinosa, za gradnju do 400 m3 obujma, ostvaruju pravo na smanjenje iznosa komunalnog doprinosa u visini od 75% od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa.

(5) Fizičke osobe iz stavka 4. ovoga članka, ako su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, kod utvrđivanja komunalnog doprinosa, za gradnju do 400 m3 obujma, ostvaruju pravo na dodatno smanjenje iznosa komunalnog doprinosa, ovisno o broju provedenih dana na ratištu, i to kako slijedi:

Broj dana provedenih dodatno smanjenje
na ratištu obveze komunalnog doprinosa


450 dana i više 25%

do 400 dana 20%

do 300 dana 15%

do 200 dana 10%

do 100 dana 5%

Status hrvatskog branitelja i broj dana provedenih na ratištu dokazuje se potvrdom nadležnog državnog tijela.

(6) Pravo na smanjenje komunalnog doprinosa, odnosno pravo na ostvarivanje povoljnosti sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka, može se koristiti za gradnju, dogradnju, ili ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata, neovisno da li se isto pravo koristi jednokratno ili višekratno, odnosno po jednoj ili više osnova, ali uvijek i isključivo do iznosa obujma utvrđenog u navedenim stavcima ovoga članka.

Osobe koje su iskoristile popust prije stupanja na snagu ove odluke ne ostvaruju pravo na popust.

(7) Osobe trajno smanjene pokretljivosti, kojima su za kretanje nužna invalidska kolica, odnosno članovi njihove uže obitelji, uz uvjet da je u projektnoj dokumentaciji za ishođenje potrebne dozvole za gradnju nedvojbeno razvidna potreba povećanog prostora radi kretanja osobe trajno smanjene pokretljivosti, za gradnju ili dogradnju obujma do 120 m3, ostvaruju pravo na oslobođenje obveze plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti.

(8) Fizičke osobe, koje neprekidno imaju prebivalište na području Općine Baška najmanje 10 godina od dana zaprimanja zahtjeva za obračun obveze komunalnog doprinosa, što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela, u slučaju da obveza iznosi najmanje 200.000,00 kn, ostvaruju pravo na obročno plaćanje komunalnog doprinosa u 4 jednaka polugodišnja obroka.

(9) Fizičke osobe, koje neprekidno imaju prebivalište na području Općine Baška najmanje 10 godina od dana zaprimanja zahtjeva, što dokazuju odgovarajućom potvrdom nadležnog tijela, isključivo u postupku ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata, ako, nakon obračuna komunalnog doprinosa i primjene povoljnosti opisanih u stavcima 4. i 5. ovoga članka, preostane obveza plaćanja iznosa od najmanje 30.000,00 kn, ostvaruju pravo na obročno plaćanje komunalnog doprinosa u 4 jednaka polugodišnja obroka.

(10) Korisnici povoljnosti iz stavaka 4., 5. i 9. ovoga članka ne smiju prodati, niti na dugi način otuđiti, objekt, za gradnju kojega su ostvarili povoljnost pri utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa, u roku od 10 godina računajući od dana pravomoćnosti uporabne dozvole za isti objekt, a, u protivnom, obvezni su iznos odobrene povoljnosti pri utvrđivanju obveze komunalnog doprinosa, u cijelosti, jednokratno, najkasnije u roku od 15 dana od dana otuđenja objekta, vratiti, odnosno uplatiti Općini Baška. Međusobni odnosi korisnika povoljnosti i Općine Baška, opisani ovim stavkom, uređuju se zaključenjem odgovarajućeg ugovora.

(11) Općinski načelnik, ako se, sukladno ovoj Odluci, radi o obvezi jednokratnog plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu iznad 200.000,00 kn, na obrazloženi, argumentirani zahtjev obveznika, može posebnom odlukom odobriti i drugačiji način, uvjete i rokove plaćanja od onih utvrđenih u članku 9. stavak 1.

(12) Kod odobrenog obročnog plaćanja sukladno odredbama ovoga članka, a u slučaju zakašnjenja uplate pojedinog obroka, cjelokupni neplaćeni iznos komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu prvog idućeg dana od dana kada je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

(13) U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od obveze plaćanja komunalnog doprinosa potrebni iznos će se namiriti iz sredstava proračuna Općine Baška.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/3

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-

Baška, 20. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr