SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst), članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11), članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih
parkirališta te blokiranju, deblokiranju, premještanju
i čuvanju vozila na području mjesta Baška

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/12), članak 14. mijenja se i glasi:

»Od obveze plaćanja usluge parkiranja na parkiralištima Gruh i ispred mosta za Zarok, uz Velu riku prema Aqua- gunu, u neprekidnom trajanju do 6 sati, izuzeti su korisnici koji imaju prebivalište na području Općine Baška, što dokazuju predočenjem osobne iskaznice i prometne dozvole izdane od Policijske postaje Krk ovlaštenoj osobi izvršitelja, temeljem čega, kod istoga, ostvaruju pravo na posebnu iskaznicu-propusnicu za parkiralište.

Od obveze plaćanja usluge parkiranja izuzeti su korisnici koji imaju prebivalište u naseljima Batomalj, Draga Bašćanska i Jurandvor i rade u Baški, što dokazuju predočenjem osobne iskaznice, prometne dozvole izdane od Policijske postaje Krk i potvrde poslodavca ovlaštenoj osobi izvršitelja, na najnižoj razini - odvojenom dijelu parkirališta »Gruh«.

Općinski načelnik obvezuje se davanje suglasnosti za obavljanje djelatnosti organizacije i naplate parkiranja na površinama u vlasništvu drugih fizičkih i pravnih osoba uvjetovati osiguranjem parkiranja za stanovnike Općine Baška na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/3

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-7

Baška, 20. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr