SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

 23.

Na temelju 26. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09-isp.) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 34. sjednici održanoj dana 18.03.2013. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA
građenja komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i vodnih građevina za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/12) mijenja se glava II. Članak 2., u tabelarnom prikazu, u kunama, kako slijedi:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Glava III programa - RASHOD, članka 3. mijenja se u tabelarnom prikazu, izraženo u kunama, kako slijedi:

Petak,29.ožujka2013. Stranica1469—broj12

SLUŽBENENOVINE

Članak 3.

Ostale odredbe Program ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupaju na snagu osam dana o dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/12-01/49

Ur. Broj: 2107/02-01-13-3

Novi Vinodolski, 18.03.2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić

 

I. izmjene i dopune Programa građenja ko  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=833&mjesto=51250&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr