SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

16.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 30/09 - ispravak) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 34. sjednici održanoj 18. ožujka 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 28/09) u članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Vijeće ima 15 članova Vijeća.«

Članak 3.

U članku 5. stavak 3. se briše.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Mandatna komisija:

-na konstituirajućoj sjednici obavještava Vijeće o provedenim izborima za Vijeće i imenima izabranih članova Vijeća, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-obavještava Vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima člana Vijeća koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-obaviještava Vijeće o mirovanju mandata člana Vijeća po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku člana Vijeća koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

-obavještava Vijeće o prestanku mirovanja mandata.«

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»O podnesenim ostavkama, o mirovanjima mandata po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku člana Vijeća koji počinje obavljati vijećničku dužnost, Vijeće ne odlučuje, već ove činjenice prima na znanje bez glasovanja.«

Članak 6.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Vijeća traje 4 godine, a počinje danom konstituiranja Viijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.«

Članak 7.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«

Članak 8.

U članku 20. riječi »troškova, nastalih« se brišu.

Članak 9.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Članu Vijeća, koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu i Poslovniku.

Član Vijeća je dužan u roku 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti.
Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako član Vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Član Vijeća može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a član Vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Vijeća.

Član Vijeća može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.«

Članak 10.

U članku 22. iza riječi »za člana Vijeća, osim« dodaju se riječi »policijskih službenika,«.

Članka 11.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata člana Vijeća, člana Vijeća zamjenjuje zamjenik člana Vijeća.

Člana Vijeća izabranog na stranačkoj listi, zamjenjuje kandidat s iste liste koji nije izabran, a kojeg odredi politička stranka.

Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a kad sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.

Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.

Člana Vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.«

Članak 12.

U članku 25. stavak 1. dodaju se nove alineje 9. i 10. koje glase:

»- dostavlja Statut, Poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od dana donošenja,

- dostavlja akte Gradskog vijeća bez odgode gradonačelniku,«.

Dosadašnje alineje 9.,10. i 11. postaju alineje 11., 12. i 13.

Članak 13.

U članku 30. druga rečenica mijenja se i glasi:

»Dužnost im prestaje danom kada Gradsko vijeće utvrdi činjenicu podnošenja ostavke, a najkasnije tridesetog dana od dana podnošenja ostavke.«

Članak 14.

Iza članka 64. dodaje se članak 64.a koji glasi:

»64.a

Gradsko vijeće donosi proračun na prijedlog gradonačelnika, kao jedinog ovlaštenog predlagatelja«.

Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, Komisija za proračun i financije ili najmanje 5 vijećnika imaju pravo predložit donošenje odluke o privremenom financiranju.

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno zakonu.»

Članak 15.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Sjednica Vijeća traje dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red.

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu Vijeća u roku iz stavka 2. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Vijeća, sjednicu će sazvati gradonačelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev najmanje 1/3 članova Vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sjednica Vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 4. i 5. mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavim.«

Članak 16.

U članku 100. stavak 2. alineja 6. se briše.

Članak 17.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

Članak 18.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 2., članka 9., članka 11. i u članku 14. stavak 4. članka 64.a koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela.

Klasa: 022-05/13-01/4

Ur. broj: 2017/02-01-13-1

Novi Vinodolski, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=833&mjesto=51250&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr