SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

15.

Na temelju članka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine RH« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 34. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine donosi

STATUT
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Statut) podrobnije uređuje status, područje i granice, samoupravni djelokrug, obilježja, pečati i Dan Grada Novi Vinodolski, javna priznanja, oblici suradnje i oblici povezivanja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Novo Vinodolskog, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, imovina i financiranje, ustrojstvo i rad javnih službi, akti Grada Novog Vinodolskog i njihova objava, javnost rada, druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Novog Vinodolskog ( u daljnjem tekstu: Grad)

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE

Članak 2.

Grad je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Grada je: Grad Novi Vinodolski.

Grad je pravna osoba.

Članak 3.

Naziv, područje i granice Grada utvrđeni su posebnim zakonom.

Granice Grada u prirodi su obilježene na način utvrđen posebnim propisima.

Granice i područje Grada mogu se mijenjati na način i po postupku propisan zakonom.

Članak 4.

Područje Grada čine naselja:

- Bater,

- Bile,

- Breze,

- Crno,

- Donji Zagon,

- Drinak,

- Gornji Zagon

- Jakov Polje,

- Javorje,

- Klenovica,

- Krmpotske Vodice,

- Ledenice,

- Luka Krmpotska,

- Novi Vinodolski,

- Podmelnik,

- Povile,

- Ruševo Krmpotsko,

- Smokvica Krmpotska,

- Sibinj Krmpotski,

- Zabukovac.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG GRADA

Članak 5.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada od ovlaštenih državnih tijela.

Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 2. ovog članka odredit će se poslovi čije je obavljanje Grad dužan organizirati te poslove koje može obavljati.

Način organiziranja poslova iz stavka 2. i uvjete za njihovo obavljanje urediti će se općim aktom Gradskog vijeća i gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

Odlukom Gradskog vijeća mogu se pojedini poslovi iz članka 5. ovog Statuta prenijeti na Primorsko-goransku županiju.

Grad može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 5. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela odluku donosi Gradsko vijeće.

Temeljem odluke Gradskog vijeća gradonačelnik Grada sa drugim općinskim načelnikom ili gradonačelnikom sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, a kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Članak 7.

Gradsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije, da Gradu uz suglasnost Središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Članak 8.

Grad u okviru samoupravnog djelokruga:

-raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Grada,

-promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

-vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa te turizma,

-osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

-obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Grada,

-osigurava uvjete za održiv razvitak komunalnih djelatnosti,

-vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,

-organizira obavljanje poslova razreza i naplate prihoda koji pripadaju Gradu,

-potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,

-potiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,

-osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

-donosi proračun Grada,

-obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

-obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesima zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

IV. OBILJEŽJA, PEČATI I DAN GRADA

Članak 9.

Grad ima svoja obilježja.

Obilježja Grada su grb i zastava.

Obilježjima iz stavka 2. ovog članka predstavlja se Grad i izražava pripadnost Gradu.

Članak 10.

Grb Grada je štitastog oblika.

U njemu se na plavom polju štita, u donjem dijelu, nalazi zlatna šesterokraka frankopanska zvijezda iz koje izrasta srebrna kula crtana crnom bojom.

Plavo polje štita simbolizira mediteransko podneblje, zlatna frankopanska zvijezda simbolizira povijesna zbivanja, a kula vjekovnu trajnost Grada.

Članak 11.

Zastava Grada je omjera 2:1, azurno plave boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini.

Članak 12.

O načinu isticanja i uporabi grba i zastave Grada , gradonačelnik donosi posebnu odluku te odobrava uporabu grba i zastave pravnim i fizičkim osobama radi promicanja interesa Grada.

O korištenju naziva »Grad Novi Vinodolski« odlučuje gradonačelnik.

Članak 13.

Gradsko vijeće, gradonačelnik i upravni odjeli Grada imaju svoj pečat čiji je izgled, sadržaj i način uporabe utvrđen posebnim propisima.

Članak 14.

Dan Grada Novog Vinodolskog je 6. siječanj, dan donošenja Vinodolskog zakona.

U povodu proslave Dana Grada dodjeljuju se priznanja Grada.

V. JAVNA PRIZNANJA GRADA

Članak 15.

Javna priznanja Grada su:

- proglašenje počasnim građaninom,

- nagrada za životno djelo,

- godišnja nagrada,

- zahvalnica Grada.

Članak 16.

Gradsko vijeće može građanina Republike Hrvatske ili druge države, a koji se istakao naročitim zaslugama za Grad, proglasiti počasnim građaninom.

Počasnom građaninu se dodjeljuje Povelja Grada.

Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava i obveze, te se može opozvati, ako se počašćeni pokaže nedostojan takve počasti.

Članak 17.

Grad, radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, dodjeljuje svoja javna priznanja.

Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje vrste javnih priznanja, uvjete, kriterije i postupak za njihovo dodjeljivanje.

VI. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 18.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad uspostavlja i održava suradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom.

Gradsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Sporazum o suradnji objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

VII. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA GRADA

Članak 19.

Tijela Grada su Gradsko vijeće i gradonačelnik.

Članak 20.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana Grada i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svojih prava i dužnosti, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom, a gradonačelnik je izvršno tijelo Grada.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršni naravi u nadležnosti su gradonačelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 21.

Gradsko vijeće:

-donosi Statut Grada,

-donosi Poslovnik Gradskog vijeća,

-donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,

-donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

-donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna, te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

-odluku o privremenom financiranju,

-nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

-donosi odluke o pristupanju udruženjima lokalnih jedinica u zemlji i međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država, u skladu sa zakonom,

-donosi odluku o promjeni granica Grada,

-raspisuje lokalni referendum,

-osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela,

-imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,

-donosi odluku o dodijeli Povelje Grada počasnom građaninu i ostalih javnih priznanja Grada,

-odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Vijeće,

-uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela,

-donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,

-osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad i odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

-daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

-donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,

-odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,

-donosi odluku o kriterijima načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

-odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

-obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

U vrijeme kada Gradsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Gradskog vijeća može u ime Gradskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Grad o čemu obavještava Gradsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici.

Članak 22.

Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Vijeća

Članak 23.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koje bira između članova Vijeća.

Predsjednik i jedan potpredsjednik biraju se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća biraju se javnim glasovanjem na način utvrđen Poslovnikom.

Za predsjednika i potpredsjednika izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja članova Vijeća.

Članak 24.

Predsjednik Gradskog vijeća:

-zastupa Gradsko vijeće,

-saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,

-predlaže dnevni red Gradskog vijeća,

-upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

-brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

-održava red na sjednici Gradskog vijeća,

-usklađuje rad radnih tijela,

-potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,

-brine o suradnji Gradskog vijeća i gradonačelnika,

-brine se o zaštiti prava vijećnika,

-dostavlja Statut, Poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji, s izvatkom iz zapisnika, u roku od 15 dana od dana donošenja,

-dostavlja akte Gradskog vijeća bez odgode gradonačelniku,

-obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 25.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu Gradskog vijeća u roku iz stavka 2. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, sjednicu će sazvati gradonačelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sjednica Gradskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavim.

Ostala prava i dužnosti predsjednika, te potpredsjednika Gradskog vijeća detaljnije se uređuju Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 26.

Gradsko vijeće ima 15 članova izabranih na način određen zakonom.

Članak 27.

Mandat članova Gradskog vijeća traje 4 godine, a počinje danom konstituiranja Gradskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Članu Gradskog vijeća prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-ako mu prestane prebivalište s područja Grada, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-smrću.

Članu Gradskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 28.

Članu Gradskog vijeća, koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu i Poslovniku.

Član Gradskog vijeća je dužan u roku 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Gradskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako član Gradskog vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Član Gradskog vijeća može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a član Gradskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Gradskog vijeća.

Član Gradskog vijeća može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 29.

Članovi Gradskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član Gradskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Gradskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stajališta na sjednicama Gradskog vijeća.

Član Gradskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Članak 30.

Član Gradskog vijeća ima pravo i dužnost sudjelovati u radu Gradskog vijeća i tijela u koja je izabran odnosno imenovan.

Član Gradskog vijeća ima pravo predlagati raspravu o pitanjima iz nadležnosti Gradsko vijeća te Gradskom

vijeću predlagati akte i druge prijedloge sukladno ovom Statutu i Poslovniku.

Član Gradskog vijeća ima pravo gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika i upravnim tijelima postavljati pitanja koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz njihove nadležnosti.

Član Gradskog vijeća može biti članom najviše dvaju stalnih radnih tijela Vijeća.

Član Gradskog vijeća ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Član Gradskog vijeća ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama Ustava, zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 31.

Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja općih akata Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća, te za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Gradsko vijeće, Gradsko vijeće osniva radna tijela Gradskog vijeća.

Članak 32.

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:

1. Mandatna komisija,

2. Komisija za Statut i Poslovnik,

3. Komisija za izbor i imenovanje,

4. Komisija za proračun i financije.

Članak 33.

Radi razmatranja i drugih pitanja, Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnovati i druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju radnih tijela uređuje se njihov naziv, sastav, djelokrug i način rada.

Članak 34.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada Mandatne komisije utvrđen je Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 35.

Komisija za Statut i Poslovnik:

-predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,

-razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće u pogledu njihove usklađenosti s zakonom i Statutom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Vijeću,

-razmatra poticanje za donošenje odluka i akata,

-utvrđuje i izdaje pročišćene tekstove odluka i akata kada je za to ovlašten ili kada to ocijeni potrebnim,

-obavlja i druge poslove određene Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 36.

Komisija za Statut i Poslovnik ima predsjednika i 2 člana, od kojih se predsjednik i 1 član imenuju iz reda članova Gradskog vijeća, a 1 član se u Komisiju imenuje iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika sa područja Grada.

Članak 37.

Komisija za izbor i imenovanje:

-predlaže izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

-predlaže izbor i imenovanje, odnosno razrješenje dužnosnika koje bira, odnosno imenuje i razrješava Gradsko vijeće,

-predlaže imenovanje predstavnika Gradskog vijeća u određena društvena tijela i organizacije,

-priprema i podnosi Gradskom vijeću prijedlog za izbor predsjednika i članova radnih tijela Gradskog vijeća,

-obavlja druge poslove određene Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 38.

Komisija za izbor i imenovanje ima predsjednika i 2 člana koji se biraju iz reda članova Gradskog vijeća.

Članak 39.

Komisija za proračun i financije:

-razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće iz oblasti poreza, doprinosa, pristojba i drugih financijskih djelatnosti, prijedlog proračuna, prijedlog godišnjeg obračuna proračuna i daje prijedloge Gradskom vijeću.

Članak 40.

Komisija za proračun i financije ima predsjednika i 2 člana, od kojih se predsjednik i 1 član imenuju iz reda članova Gradskog vijeća, a 1 član se u Komisiju imenuje iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika sa područja Grada.

Članak 41.

Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje organiziranje rada sjednice radnog tijela, glasovanje i vođenje zapisnika.

Članak 42.

U cilju aktivnog uključivanja u javni život Grada, Gradsko vijeće osniva Savjet mladih Grada Novog Vinodolskog kao svoje savjetodavno tijelo.

Osnivanje, djelokrug rad, postupak izbora članova, te druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog uređuje se odlukom Gradskog vijeća.

2. GRADONAČELNIK

Članak 43.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.

Članak 44.

U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:

-utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,

-daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

-predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

-odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,

-upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,

-odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-upravlja prihodima i rashodima Grada,

-odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,

-donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,

-imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

-imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

-imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,

-predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,

-nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

-obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

-obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

O danim suglasnostima za zaduživanje i davanju jamstva za ispunjenje obveza iz stavka 1. alineja 9. ovog članka gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća.

Gradonačelnik je dužan dostaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineja 13. Gradskom vijeću u roku 8 dana od dana donošenja i objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Članak 45.

Gradonačelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 46.

Gradonačelnik je dužan dva puta godišnje podnositi Gradskom vijeću polugodišnja izvješće o svom radu i to prvo polugodišnje izvješće najkasnije do 01.10. tekuće godine, a drugo polugodišnje izvješće najkasnije do 31.03. naredne godine.

Gradsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 45 dana od dana primitka zahtjeva.

Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 47.

Gradonačelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća u roku 8 dana od dana donošenja, ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini , gradonačelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te mu dostaviti odluku o obustavi općeg akta.

Gradonačelnik ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocjeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Grada.

Članak 48.

Gradonačelnik ima jednog zamjenika, koji zamjenjuje gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 49.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik gradonačelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 50.

Gradonačelniku i zamjeniku gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:

-danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-danom prestanka prebivališta na području Grada,

-danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-smrću.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika prije isteka 2 godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegovog zamjenika.

U slučaju prestanka mandata gradonačelnika nakon isteka 2 godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegovog zamjenika, već dužnost gradonačelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika gradonačelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika iz stavka 3. ovog članka raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjena tijekom mandata gradonačelnika i njegovog zamjenika, pročelnik upravnog tijela nadležan za službeničke odnose u Gradu dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 51.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 60. ovog Statuta.

Članak 52.

Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika odlučit će hoće li dužnosti obavljati profesionalno, o čemu su dužni dostaviti pisanu obavijest u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost, odnosno od dana početka mandata nadležnom upravnom tijelu Grada.

Ukoliko ne postupe na način propisan u stavku 1. ovog članka smatra se da dužnost obavljaju volonterski.

VIII. UPRAVNA TIJELA GRADA

Članak 53.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga grada, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada.

Ustrojstvo upravnih tijela Grada uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici, koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Članak 54.

Upravna tijela Grada, u okviru svog djelokruga i ovlasti:

-neposredno izvršavaju odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i gradonačelnika i osiguravaju njihovo provođenje,

-neposredno izvršavaju poslove državne uprave kada su ti poslovi prenijeti u djelokrug Grada,

-prate stanje u područjima za koje su osnovana i o tome izvješćuju gradonačelnika,

-pripremaju nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Gradsko vijeće, gradonačelnik, te pripremaju izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Gradskog vijeća i gradonačelnika,

-pružaju stručnu i drugu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Grada,

-podnose izvješće Gradskom vijeću i gradonačelniku o svom radu,

-obavljaju i druge poslove za koje su ovlašteni.

Članak 55.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su gradonačelniku.

Članak 56.

Određeni poslovi državne uprave mogu se prenijeti u djelokrug tijela Grada.

Sredstva za rad, uvjeti rada i troškovi obavljanja poslova državne uprave iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se i podmiruju iz državnog proračuna.

IX. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 57.

Građani mogu, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana.

Članak 58.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta Grada ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

Gradsko vijeće raspisuje referendum temeljem odredaba zakona i ovog Statuta.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može dati najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada i većina vijeća mjesnih odbora na području Grada.

Članak 59.

Gradsko vijeće je dužno izjasniti se o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova Gradskog vijeća, gradonačelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Gradskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti prijedloga. Ako nadležno tijelo utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

Članak 60.

Osim slučajeva iz članka 58. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv gradonačelnika i njegovo zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Grada.

Predsjednik Gradskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Gradsko vijeće raspisuje referendum u roku 30 dana od dana zaprimanja odluke središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, pod uvjetom da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Grada.

U slučaju kada je gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestao opozivom, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma te će se raspisat prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegovog zamjenika, a do provedbe prijevremenih izbora, dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Gradsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih lokalnih izbora ni ranije održanog referenduma o istom pitanju, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.

Članak 61.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

-područje za koje se raspisuje referendum,

-naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,

-obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

-referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

-dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada i upisani su u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 62.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Gradskog vijeća kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Gradsko vijeće može sazvati mjesni zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja (dio naselja, stambeni blok ili slično).

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje odnosno područje od kojeg se traži mišljenje.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Izjašnjavanje na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana nije obvezujuće.

Gradonačelnik također može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o pitanjima iz njegovog samouravnog djelokruga poslova.

Članak 63.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz samoupravnog djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada.

Svaka lista s potpisom birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.

Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i broju osobne iskaznice ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 64.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada, i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelu Grada ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku 30 dana od dana podnošenja.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem te sredstvima elektroničke komunikacije.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 65.

Na području Grada radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana osnivaju se mjesni odbori.

Mjesni odbor osniva se za jedno naselje ili za više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 66.

Utvrđuje se da su na području Grada osnovani mjesni odbori kako slijedi:

1. Mjesni odbor Krmpote-Klenovica obuhvaća slijedeće: Bile, Jakov polje (s dijelovima naselja Dubrava, Staro Selo, Vukelić Draga, Zadrinak), Drinak, Javorje (s dijelovima naselja Podomar), Klenovica (s dijelovima naselja Cvitkovići, Kalanji, Miletići, Žrnovnica), Krmpotske Vodice, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko, Sibinj Krmpotski, Smokvica Krmpotska, Zabukovac.

2. Mjesni odbor Ledenice obuhvaća slijedeće: Bater (s dijelovima naselja Jurčići, Krmpotići, Stilini, Šaini), Breze (s dijelovima naselja Lovasi, Mataija Draga, Mošune, Pemperi, Stalak), Crno (s dijelovima naselja Omar), Ledenice (s dijelovima naselja Drsnik, Vinište i Črvanac).

3. Mjesni odbor Povile obuhvaća slijedeće: Povile.

4. Mjesni odbor Donji Zagon obuhvaća slijedeće: Donji Zagon.

5. Mjesni odbor Novi Vinodolski - istok obuhvaća slijedeće: istočni dio naselja Novi Vinodolski

6. Mjesni odbor Novi Vinodolski - zapad obuhvaća slijedeće: zapadni dio naselja Novi Vinodolski i naselje Gornji Zagon (sa zaseocima Kal, Krasnica, Trbotinj, Plužnice i Valač)

Utvrđuje se da mjesni odbori iz stavka 1. ovog članka udovoljavaju kriterijima iz članka 65. ovog Statuta, odnosno članka 57. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te se ovim Statutom potvrđuje njihovo osnivanje i oni nastavljaju rad, sa svojstvom pravne osobe, suglasno zakonu i ovom Statutu.

Područja, granice i sjedišta mjesnih odbora iz stavka 1. određeni su Odlukom o područjima, granicama i sjedištima mjesnih odbora na području Grada Novi Vinodolski.

Članak 67.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Gradsko vijeće, gradonačelnik, vijeće mjesnog odbora (za područje gdje je mjesni odbor osnovan), najmanje 10% građana-birača s područja za koje se traži osnivanje mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja.

Prijedlog sadrži podatke o:

- podnositelju inicijative odnosno predlagaču,

- imenu mjesnog odbora,

- području i granicama mjesnog odbora,

- sjedištu mjesnog odbora

- zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 68.

Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Ukoliko gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit

će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora i osnivanju novog mjesnog odbora odlučuje Gradsko vijeće uz prethodno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 69.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji, bira i razrješava predsjednika vijeća, saziva mjesne zborove građana, odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Novi Vinodolski, predlaže osnivanje mjesnih odbora, daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovu području, surađuje s drugim mjesnim odborima na području Grada, surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom te odlukama Gradskog vijeća.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, primjenom razmjernog izbornog sustava.

Za člana Vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora čije se Vijeće bira.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Gradsko vijeće.

Postupak izbora članova Vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova Vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova.

Članak 71.

Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava bira predsjednika vijeća većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti iz samoupravnog djelokruga odgovara gradonačelniku.

Dužnosti članova vijeća mjesnog odbora su počasne.

Članak 72.

Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 73.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati zakona i ovog Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja gradonačelnik, koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne obavlja povjerene mu poslove.

Dva puta godišnje organizira se sastanak gradonačelnika sa članovima vijeća mjesnog odbora.

Članak 74.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine, za narednu godinu.

Članak 75.

Program rada mjesnog odbora sadržava popis aktivnosti, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka dostavlja se gradonačelniku najkasnije do 15. listopada tekuće godine, za narednu godinu.

Članak 76.

Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 77.

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove), mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Grada, sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to dotacije pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 78.

Gradska uprava osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova, na način uređen posebnom odlukom gradonačelnika.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA

Članak 79.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu čine imovinu Grada.

Članak 80.

Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 81.

Pojedinačni akt o osnivanju društava, javnih ustanova kao i o prestanku rada, spajanju ili pripajanju dijela društva ili javne ustanove u vlasništvu Grada, donosi Gradsko vijeće.

Dio dobiti iz prethodnog stavka ovog članka, čini sastavni dio proračuna Grada.

Prihodi javnih ustanova u vlasništvu Grada čine sastavni dio proračuna Grada.

Članak 82.

Grad slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svog samoupravnog djelokruga.

Prihodi Grada razmjerni su poslovima koje Grad obavlja u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Obveze, odnosno rashodi Grada razmjerni su prihodima koje Grad ostvari sukladno utvrđenim izvorima financiranja.

Članak 83.

Prihodi Grada su:

-gradski porezi, odnosno pripadajući dio županijskih poreza, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,

-prihodi od stvari i imovinskih prava u vlasništvu Grada,

-prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno onih u kojima Grad ima udjele ili dionice,

-prihodi od naknade za koncesiju koju daje Gradsko vijeće,

-novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Gradsko vijeće samo propiše u skladu sa zakonom,

-udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

-drugi prihodi utvrđeni zakonom i odlukom Gradskog vijeća.

Članak 84.

Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 85.

Svi prihodi koji pripadaju Gradu kao i svi rashodi za poslove koje Grad obavlja iskazuju se u proračunu Grada.

Svi prihodi i primici moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Prihodi i rashodi moraju biti uravnoteženi.

Članak 86.

Ako se tijekom proračunske godine smanje primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna postupkom utvrđenim za donošenje proračuna.

Gradsko vijeće donosi godišnji proračun, na prijedlog gradonačelnika, kao jedinog ovlaštenog predlagatelja.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, Komisija za proračun i financije ili najmanje 5 članova Vijeća imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno zakonu.

Članak 87.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija.

XII. JAVNE SLUŽBE

Članak 88.

U okviru samoupravnog djelokruga Grad osigurava obavljanje djelatnosti koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Grad osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Obavljanje određenih djelatnosti, Grad može povjeriti na temelju ugovora o koncesiji, drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 89.

Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač.

Grad nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Grad redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u skladu sa rokovima kako odluči Gradsko vijeće, a najmanje jednom godišnje.

XIII. AKTI GRADA I NJIHOVA OBJAVA

Članak 90.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlasti utvrđenih zakonom i ovim Statutom, donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršavanju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluke, zaključke i druge opće akte.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 91.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, pravilnike, rješenja, zaključke, te opće akte kad je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Gradonačelnik donosi i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom, rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Članak 92.

Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 93.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 90. ovog Statuta na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada.

Članak 94.

Upravna tijela Grada osnovana za obavljanje poslove iz samoupravnog djelokruga Grada neposredno izvršavaju i osiguravaju provođenje općih akata Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka, upravna tijela mogu, u slučaju neprovođenja općeg akta, poduzimati mjere propisane tim aktom.

Članak 95.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Županije.

Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća, pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se riješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.

Članak 96.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Gradsko vijeće i gradonačelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 97.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće obavlja Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna Središnja tijela državne uprave, sukladno posebnom zakonu.

Članak 98.

Svi opći akti koje donose Gradsko vijeće i gradonačelnik moraju biti objavljeni u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Članak 99.

Podrobnije odredbe o aktima Grada, postupku donošenja i objavi akata, utvrđuju se Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 100.

Rad Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Sjednice Vijeća su javne.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Nazočnost javnosti može se isključiti iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonima i općim aktom Vijeća.

Na sjednicama Vijeća glasuje se javno, ako Vijeće ne odluči da se sukladno Poslovniku, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.

Članak 101.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:

-javnim održavanjem sjednica,

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.

Javnost rada gradonačelnika osigurava se:

-održavanjem redovnih mjesečnih konferencija za medije,

-izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada i na web stranicama Grada.

Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 102.

Uvid u dokumentaciju i arhivsku građu Grada omogućit će se svim pravnim i fizičkim osobama na temelju njihovog zahtjeva, sukladno zakonu i općim aktima Grada kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 103.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

Promjenu Statuta može predložiti gradonačelnik, 1/3 članova Gradskog vijeća i Komisija za Statut i Poslovnik.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća.

O promjeni Statuta Grada odlučuje Gradsko vijeće većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Članak 104.

Do donošenja općih akata u skladu s odredbama ovog Statuta primjenjivat će se opći akti Grada u onim odredbama koje nisu u suprotnosti s odredbama zakona i ovog Statuta.

U slučaju suprotnosti odredbi općih akata iz stavka 1. ovog članka neposredno će se primjenjivati odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 105.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 30/09).

Članak 106.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 21. stavak 1. alineja 8., članka 26., članka 28. stavka 2., 4., 5. i 6., članka 44. st. 1. alineje 7. i 13. te stavak 3., članka 52., članka 86. stavak 5. i članka 89. stavka 1. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 27. stavka 3. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

Klasa: 012-03/13-01/1

Ur. broj: 2107/02-01-13-1

Novi Vinodolski, 18. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=833&mjesto=51250&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr