SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 12. Petak, 29. ožujka 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/13), Komisija za statut i poslovnik Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 15.03.2013. godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu obuhvaća Odluku o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/05), Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/05), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/07), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 38/10), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/12) te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/13), u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 944/09/13-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-13-3

Novi Vinodolski, 15.03.2013.

PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA STATUT I
POSLOVNIK GRADA NOVI VINODOLSKI

Dražen Tomić, dipl. iur., v.r.

ODLUKA
o komunalnom doprinosu
(pročišćeni tekst)

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalnog doprinosa radi sudjelovanja u financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na neuređenim, djelomično i potpuno uređenim građevinskim česticama, koje se po zakonu financira iz komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos prihod je proračuna Grada Novi Vinodolski iz kojeg se financira građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

1.izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javnih površina,

2.izgradnja, rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta,

3.izgradnja, rekonstrukcija i sanacija javne rasvjete,

4.izgradnja, rekonstrukcija i sanacija groblja.

II. OBVEZNIK PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik, odnosno investitor u čije se ime gradi građevina na neizgrađenoj građevinskoj čestici, odnosno čestici na kojoj je izgrađena građevina.

Obveznik komunalnog doprinosa je i vlasnik, odnosno investitor građevine izgrađene s građevnom dozvolom kad se rekonstrukcijom građevine povećava njen obujam izgrađenosti.

Pravo građenja iz prethodnih stavaka ovog članka dokazuje se izvatkom iz zemljišnih knjiga ne starijim od 30 dana, odnosno ugovorom između vlasnika građevine ili građevinske čestice i investitora gradnje.

U slučaju da je građevinska čestica na kojoj se gradi u suvlasništvu, odnosno da postoji više investitora, suvlasnici, odnosno investitori solidarno su odgovorni za plaćanje komunalnog doprinosa, ukoliko se pisanim sporazumom ne dogovore drugačije.

III. OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 4.

Komunalni doprinos se plaća po m3 građevine koja se gradi na građevinskoj čestici, a kada se građevina uklanja zbog gradnje nove, ili se postojeća građevina nadograđuje ili dograđuje, komunalni doprinos se plaća na razliku u obujmu u odnosu na raniju, odnosno postojeću građevinu.

Iznimno za otvorene bazene i otvorene građevine komunalni se doprinos obračunava po m3 tlocrtne površine te građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m2 izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m3 građevine u toj zoni.

Način utvrđivanja obujma građevine za izračun komunalnog doprinosa određen je Pravilnikom o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine« broj 23/00).

Članak 5.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica.

Na području Grada Novi Vinodolski utvrđuje se šest zona građevinskog zemljišta, odnosno naselja, i to kako slijedi:

I. ZONA obuhvaća: uži centar Novog Vinodolskog sa ulicama Goranska, Riječka, Frana Mažuranića, Istarska ulica, Pod sv. Mikulj, Taklo, Obala Petra Krešimira IV, Obala Kneza Branimira, Kralja Tomislava od kbr. 1 do kbr. 22, Šetalište Kneza Domagoja, Braće Radić, Krasica, Žrtava fašizma, Dr. Bogdana Mažuranića, Klančić, Svete Trojice, Abranska, Matije Mažuranića, Stubište I., Stubište II, Stari grad, Frankopanski trg, Trg Vinodolskog zakona, Trg Ivana Mažuranića, Korzo hrvatskih branitelja, Lokvica do spoja sa ulicom Jamice, dio ulice Lokvica do spoja sa ulicom Josipa Mažuranića, Antuna Mažuranića do spoja sa ulicom Josipa Mažuranića, Rasadnik, Jurkovo, Ladislava Maričića, Nova ulica, Stjepana Mažuranića, Augusta Šenoe, Zagrebačka ulica do spoja sa ulicom A. Šenoe, Lukavice, Lišanjska, Kralja Zvonimira do spoja sa ulicom A. Šenoe, Mel, Ivana Vončine, turističko naselje Zagori, ulica Grabrova priobalni dio naselja Povile (do D.8), uži centar Klenovice sa ulicama Ribarska obala, Marije Rice, Put Drmuna, Klenovarska staza do naselja Gaj, Frankopanska ulica, Vinodolska ulica do pristupne ceste za Drmun, Velebitska ulica do pristupa na Zagrebačku ulicu, ulice Žrnovnica, naselje Smokvica Krmpotska, Kozica (kamp), Tepli Porat (između Povila i Klenovice) i Sibinj Krmpotski, te dalje paralelno sa II. Zonom građevinskoga zemljišta i točkom granice sa Gradom Crikvenicom i Gradom Senjom.

II. ZONA obuhvaća: u Novom Vinodolskom ulice Primorska, Zatrep, Selačka, Kalvarija, Panos, Antuna Mataije, Mikulja, Ivanjska, Šija, Nova Krasa, Krasa, Vatrogasna, Bočak, Andrije Šermana, Antuna Mažuranića od spoja sa ulicom Josipa Mažuranića na dalje, Baroldino selo, Prisika, Jamice, Pridolska, Ledenička, Vodovodna, Zagonjska, Palih boraca, Posteni, Osap, Krmpotska, Kralja Zvonimira od spoja sa ulicom A. Šenoe na dalje, 22. lipnja, Zagrebačka od kbr. 6 na dalje, Senjska, Ogulinska, Prilaz M. Klement, Kralja Tomislava od kbr. 22 na dalje, Sopot, Povilska, u Povilama-preostali dio naselja Povile, u Klenovici ulice Zagrebačka, Ogulinska, Primorska, Gaj, Miletići, Donji Kalanji, Gornji Kalanji, u Krmpotama - Krnpotska ruka, paralelno sa IV zonom građevinskog zemljišta i točkom granice sa Gradom Crikvenicom, Općinom Vinodolskom i Gradom Senjom.

III. ZONA obuhvaća POSLOVNU ZONU ZAPAD.

IV. ZONA obuhvaća naselja Ledenice, Donji Zagon.

V. ZONA obuhvaća POSLOVNU ZONU KARGAČ- DONJI ZAGON.

VI. ZONA obuhvaća naselja Jakov Polje, Crno, Javorje, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko, Drinak, Bater, Breze, Gornji Zagon, Bile, Luka Krmpotska, Zabukovac, Krmotske vodice.

Naselja s područja Grada definirana su čl. 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 28/09 i 30/09).

Zone iz stavka 1. ovog članka prikazane su u grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke, a koji se ne objavljuje.

Članak 6.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevinska čestica, ovisno o namjeni građevine i obujmu građevine.

Članak 7.

Koeficijent namjene (N) za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po zonama, ovisno o zonama gradnje građevine, utvrđuje se kako slijedi:

Iznimno iz odredbe stavka 1. ovog članka kod individualne izgradnje ili rekonstrukcije građevine za potrebe stanovanja ili pomoćne građevine na istoj građevinskoj čestici na kojoj je planirano građenje (garaža, kotlovnica, drvarnica, spremište, gospodarske građevine i slično) ukupnog obujma planirane izgradnje ili rekonstrukcije građevine na građevinskoj čestici do 500,00 m3, vlasniku, odnosno investitoru gradnje

- stanovniku Grada Novi Vinodolski sa prebivalištem duljim od 15 godina koji gradi za sebe i za potrebe svog obiteljskog domaćinstva, svoju prvu stambenu jedinicu, koeficijent namjene jednokratno se umanjuje za 25%

- hrvatskom branitelju sa prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski duljem od 15 godina, koji gradi za sebe i za potrebe svoje obitelji svoju prvu stambenu jedinicu, koeficijent namjene jednokratno se umanjuje za 40%.

U slučaju gradnje građevine za potrebe stanovanja veličine obujma preko 500 m3, vlasnik, odnosno investitor gradnje stječe pravo na obračun komunalnog doprinosa sa umanjenim koeficijentom namjene iz stavka 1. ovog članka do 500 m3 obujma građevine, a na razliku se primjenjuje obračun komunalnog doprinosa u skladu sa ovom Odlukom, bez umanjenja koeficijenta namjene.

Za ostvarenje prava na umanjenje iz stavka 2. ovog članka vlasnik, odnosno investitor gradnje u obavezi je uz zahtjev za umanjenjem koeficijenta namjene priložiti:

- dokaz o poslovnoj sposobnosti (izvod iz matične knjige rođenih ili preslika osobne iskaznice),

- dokaz da nije uzdržavana osoba (obrazac PK, javnobilježnička izjava i dr.).

- dokaz da nema riješeno vlastito stambeno pitanje za sebe i članove svog obiteljskog domaćinstva (ugovor o najmu, javnobilježnička izjava i dr.)

- dokaznice iz kojeg je vidljivo da stalno prebiva na području Grada Novi Vinodolski (potvrda o prebivanju, javnobilježnička izjava i drugo)

- dokaz da nema na području Republike Hrvatske u vlasništvu useljivu kuću ili stan, poslovni prostor za sebe i članove njegovog obiteljskog domaćinstva (javnobilježnička izjava, potvrda nadležnog tijela i dr.)

- dokaz o ostvarivanju statusa hrvatskog branitelja (potvrda nadležnog Ministarstva)

Članom obiteljskog domaćinstva smatra se bračni drug, djeca, pastorčad i usvojenici, te ostale osobe koje investitor gradnje prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati te osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici, ako se takve zajednice mogu izjednačiti sa bračnom zajednicom što se dokazuje potvrdom o prebivanju na istoj adresi, obrascem PK, javnobilježničkom izjavom i drugo.

Članak 8.

Pod pojmom »hotelska« namjena iz članka 7. stavka 1. podrazumijevamo gradnju ili rekonstrukciju hotela baštine (heritage) i hotela, objekte razvrstane prema Pravilniku o razvrstavanju i, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekta iz skupine hoteli (»Narodne novine« broj 88/07, 58/08, 62/09).

Ostali objekti regulirani Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i podzakonskim aktima izuzeti su iz ove grupe namjene i pripadaju »trgovačkoj, ugostiteljskoj i turističkoj« namjeni.

Iznimno iz odredbe stavka 1. članka 7. ove Odluke, kod gradnje ili rekonstrukcije poslovnih objekata ugostiteljske ili trgovačke namjene unutar povijesne prema jezgre UPU naselja Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/10) na kartografskom prikazu br. 4. označeni planskom oznakom M1 koeficijent namjene se umanjuje za 15%.

Članak 8.a

Kod gradnje gospodarskog objekta, od strateškog interesa za Grad, planiranog prostorno planskom dokumentacijom, Gradonačelnik može umanjiti koeficijent namjene najviše do 30%.

Članak 9.

Koeficijent obujma (O) za određivanje jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po obujmu građevine, ovisno o namjeni građevine, utvrđuje se kako slijedi:

U slučaju gradnje višenamjenske građevine, obujam se izračunava za svaku namjenu posebno.

Članak 10.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa obračunava se umnoškom koeficijenta iz članka 7. i 9. ove Odluke i 10% vrijednosti prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj izraženo u kn/m3, prema Podatku o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 59/10) koji objavljuje nadležno Ministarstvo i na dan donošenja ove Odluke iznosi 1.382,86 kn.

Za zgrade koje se ozakonjuju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN RH 86/2012) jedinična vrijednost komunalnog doprinosa obračunava se umnoškom koeficijenata iz članaka 7. i 9. ove Odluke i 7% vrijednosti prosječnih troškova gradnje m3 etalonske građevine u Republici Hrvatskoj izraženo u kn/ m3 prema Podatku o prosječnim troškovima gradnje m3 etalonske građevine u Republici hrvatskoj (»Narodne novine« broj 59/10).

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa iz stavka 1. i 2. ovoga članka raspoređuje se prema vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture, u postocima kako slijedi:

Članak 11.

Kod prenamjene dijela ili cijele obiteljske kuće iz članka 7. stavka 2. ove Odluke u poslovni prostor, ili apartmane za komercijalnu prodaju, investitor gradnje dužan je prenamjenu prostora prijaviti Odjelu, te platiti komunalni doprinos u visini razlike iznosa komunalnog doprinosa novog, prenamijenjenog prostora i postojećeg objekta.

Kod prenamjene dijela ili cijele građevine iz članka 8. ove Odluke plaća se komunalni doprinos u visini umanjenja koeficijenta namjene.

Ako obveznik plaćanja iz članka 7. stavka 2. objekte iz istog članka ove Odluke ili dio njih, daruje ili u cijelosti otuđi u roku od 10 (deset) godina od dana pravomoćnosti rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa obavezan je platiti komunalni doprinosa u visini umanjenja.

Ako subjekti iz članka 8. ove Odluke poslovni prostor ili dio njega daruje ili u cijelosti otuđi subjektu registriranom van područja Grada Novi Vinodolski u roku od 10 (deset) godina od dana pravomoćnosti rješenja o plaćanju komunalnog doprinosa obavezan je platiti komunalni doprinos u visini umanjenja.

Rješenje iz prethodnih stavaka ovog članka izdaje Odjel temeljem prijave obveznika ili po službenoj dužnosti.

Članak 12.

Visina komunalnog doprinosa izračunava se množenjem obujma građevine, odnosno tlocrtne površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa po m3, odnosno m2 građevine propisane člankom 10. ove Odluke.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 13.

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se Rješenjem koje donosi Upravni odjel za komunalnu djelatnost Grada.

Rješenje iz prethodnog stavka ovog članka izdaje se po službenoj dužnosti, ili po zahtjevu stranke, a po primitku dokumentacije koju dostavlja tijelo državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži:

- iznos sredstava komunalnog doprinosa koje je obveznik dužan platiti,

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,

- prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,

- popis i rok izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- obvezu povrata uplaćenih sredstava ako jedinica lokalne samouprave ne izvrši svoju obavezu.

Članak 14.

Obaveza plaćanja komunalnog doprinosa po Rješenju iz članka 13. ove Odluke počinje teći od dana konačnosti izdanog rješenja o komunalnom doprinosu.

Na nepravovremeno uplaćene iznose komunalnog doprinosa plaćaju se zatezne kamate u visini propisanoj za nepravovremeno uplaćene iznose javnih prihoda.

Članak 15.

Za gradnju obiteljske kuće za potrebe stanovanja, gospodarskih ili proizvodnih objekata komunalni doprinos plaća se odjednom ili obročno o čemu odlučuje Gradonačelnik svojim Zaključkom, uz uvjet podmirenja svih financijskih obaveza prema Gradu.

Za zgrade koje se ozakonjuju komunalni doprinos se plaća sukladno odredbama članka 22. stavka 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN RH 86/2012), uz uvjet zaključenja ugovora o osnivanju založnog prava na nekretnini koja je predmet ozakonjenja ili na nekoj drugoj nekretnini u vlasništvu podnositelja zahtjeva čija je procijenjena vrijednost veća od iznosa utvrđenog rješenjem o odgodi, odnosno obročnoj otplati komunalnog doprinosa.

Na iznose odobrene odgode, odnosno obročnog plaćanja obračunava se kamata u visini eskontne stope NBH od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu do dana dospijeća odgode, odnosno svakog pojedinog obroka.

Osnovu za podnošenje zahtjeva za obročnom otplatom komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka čini obaveza utvrđena pravomoćnim rješenjem o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa o čemu se zaključuje ugovor o obročnoj otplati komunalnog doprinosa.

Članak 16.

Obročna otplata komunalnog doprinosa iz članka 15. stavka 1.ove Odluke odobriti će se uz osiguranje plaćanja cjelokupne tražbine Grada s osnove komunalnog doprinosa, uključujući i kamate iz članka 15. stavka 3. i to:

- vlasnik, investitor gradnje obiteljske kuće za potrebe stanovanja hipoteku za koju postoji obaveza plaćanja komunalnog doprinosa ili neku drugu nekretninu u vlasništvu vlasnika ili investitora gradnje, odnosno podnositelja zahtjeva, bankovno jamstvo ili zapljenu plaće,

- gospodarski subjekti iz članka 15. stavka 2. bezuvjetno naplativu garanciju banke.

U slučaju zakašnjenja s uplatom pojedinog obroka, ugovorni odnos se raskida, a cjelokupni neuplaćeni iznos komunalnog doprinosa zajedno sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama, dospijeva na naplatu s prvim narednim danom, računajući od dana s kojim je obveznik bio dužan uplatiti dospjeli obrok.

Članak 17.

Od obaveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

- Grad Novi Vinodolski,

- HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja sa prebivalištem na području naselja koja pripadaju Gradu Novi Vinodolski u vrijeme stradavanja za gradnju obiteljske kuće na području Grada Novi Vinodolski.

Osobe iz stavka 2. ovog članka dužne su Odjelu dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju da imaju pravo na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Odluku o oslobađanju donosi Gradonačelnik Grada.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika iz prethodnog stavka, Odjel će izdati rješenje o oslobađanju od plaćanja.

Članak 17.a

Vlasnik zgrade, stanovnik Grada Novi Vinodolskog sa prebivalištem duljim od 15 godina za svoju prvu stambenu jedinicu, uz primjenu jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz članka 10. stavka 2. ove Odluke, ostvaruje pravo na umanjenje koeficijenta namjene za 10%.

Vlasnik zgrade, hrvatski branitelj sa prebivalištem duljim od 15 godina za svoju prvu stambenu jedinicu, uz primjenu jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz članka 10. stavka 2. ove Odluke, ostvaruje pravo na umanjenje koeficijenta namjene za 20%.

Ovo umanjenje odnosi se na razliku obujma između ozakonjenog dijela zgrade i dijela koji se ozakonio temeljem rješenja o izvedenom stanju, a sve do ukupnog obujma od 500,00 m3.

Za ostvarenje prava na umanjenje obveznici iz stavka 1. i 2. ovog članka moraju dostaviti dokaznice propisane

odredbama članka 7. stavka 4. i 5. Odluke o komunalnom doprinosu.

Odredbe članka 7. stavka 2, članka 8., članka 8.a i članka 17. Odluke ne odnose se na građevine za koje je doneseno rješenje o izvedenom stanju.

Članak 18.

Iznos sredstava za koje osobe iz članka 17. stavka 1. alineje 2. ove Odluke budu oslobođene plaćanja komunalnog doprinosa osigurat će se iz poreznih, nenamjenskih prihoda Grada.

Članak 19.

Gradsko vijeće može, na prijedlog Gradonačelnika, u potpunosti ili djelomično osloboditi od plaćanja investitore gradnje koji grade gospodarske objekte od posebnog interesa za Grad, objekte javnog ili infrastrukturnog karaktera uz uvjet da im je sjedište obrta ili tvrtke na području Grada.

Zahtjevu za oslobađanjem od plaćanja komunalnog doprinosa prilažu srednji i veliki gospodarski subjekti studiju ekonomske isplativosti, a mali gospodarski subjekti i obrtnici izjavu sa planom zapošljavanja.

Rješenje o djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa donosi Odjel na temelju Zaključka Gradonačelnika.

Iz poreznih proračunskih prihoda Grada namijenjenih za razvoj gospodarstva, namiriti će se troškovi potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

Kod prenamjene dijela ili cijele građevine iz članka 17. stavka 1. alineje 2. i članka 19. ove Odluke u poslovni prostor, apartmane za komercijalnu prodaju, ili prostor drugačije namjene od namjene utvrđene člankom 19. stavkom 1. ove Odluke, investitor gradnje dužan je prenamjenu prostora prijaviti Odjelu, te platiti komunalni doprinos u visini oslobađanja.

Ako subjekti iz članka 19. ove Odluke poslovni prostor ili dio njega daruje ili u cijelosti otuđi subjektu registriranom van područja Grada Novi Vinodolski u roku od 10 (deset) godina od dana pravomoćnosti rješenja o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obavezan je platiti komunalni doprinosa u visini oslobađanja.

Rješenje iz prethodnih stavaka ovog članka izdaje Odjel temeljem prijave obveznika ili po službenoj dužnosti.

Članak 21.

Ako Grad Novi Vinodolski ne izvrši u roku od pet godina, računajući od dana konačnosti akta temeljem kojeg se može graditi, obavezu iz članka 13. stavka 3. alineje 4., dužan je izvršiti povrat dijela iznosa uplaćenog komunalnog doprinosa koji je razmjeran nerealiziranoj izgradnji komunalne infrastrukture i ostvarenog priliva sredstava po osnovi komunalnog doprinosa.

Članak 22.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može, uz suglasnost Gradonačelnika, sam izgraditi, odnosno snositi troškove gradnje nerazvrstane ceste predviđene Programom izgradnje komunalne infrastrukture za godinu u kojoj je njegovo rješenje o komunalnom doprinosu postalo konačno, te mu se ti troškovi priznaju kao iznos komunalnog doprinosa, o čemu će Grad Novi Vinodolski i obveznik sklopiti ugovor.

V.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/04).

Članak 24.

Postupci započeti prema odredbama donesenim prije stupanja na snagu ove Odluke okončati će se prema odredbama tada važećih propisa.

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/05) stupile na snagu 28. prosinca 2005. godine.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu osnoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko goranske županije broj 23/07) stupila na snagu 20. lipnja 2007. godine.

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 38/10) stupila na snagu 8. listopada 2010. godine.

Članak 14.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 8/12) stupila na snagu 21. ožujka 2012. godine.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 4/13) stupila na snagu 15. veljače 2013. godine.

Članak 7.

Ovlašćuje se Komisija za statut i poslovnik Grada Novog Vinodolskog da izda pročišćeni tekst Odluke o komunalnom doprinosu.

Članak 8.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 9.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=833&mjesto=51250&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr