SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 10. Utorak, 19. ožujka 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kostrena

Članak 1.

Članak 14. stavak 2. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09) mijenja se i glasi:

»Odluku o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog tijela za obavljanje poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje odluke općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.«.

Članak 2.

U članku 17. stavak 3. riječ »polovina« zamjenjuje se riječima »većina vijeća«, a iza broja i znaka »20 %« dodaju se riječi »ukupnog broja«.

Članak 3.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik ili većina vijeća mjesnih odbora na području Općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača, Općinsko vijeće je dužno podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.«.

Članak 4.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

»Članak 18.a

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Odluka donijeta na savjetodavnom referendumu nije obvezatna za Općinsko vijeće.«.

Članak 5.

U članku 21. iza riječi »referendumu« dodaju se riječi: »o pitanjima iz članka 17. stavak 1. ovog Statuta«.

Članak 6.

U članku 30. u alineji 7. ispred riječi »imenuje« dodaje se riječ »bira,« a u alineji 11. iza riječi »nekretnina« dodaju se riječi »i raspolaganju ostalom imovinom«.

Članak 7.

U članku 31. broj »15« zamjenjuje se brojem »13«.

Članak 8.

U članku 32. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U pravilu jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 9.

Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi:

»Članak 33.a

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika Općinskog vijeća, sjednicu će sazvati općinski načelnik u roku od 8 dana.«.

Članak 10.

U članku 36. stavku 3. briše se riječ »troškova«.

Članak 11.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu katnu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

-ako mu prestane prebivalište na području Općine, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

- smrću.«.

Članak 12.

U članku 38. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje ne može trajati kraće od šest mjeseci.«.

Dosadašnji stavak 3. istog članka postaje stavak 5.

Članak 13.

U članku 39. stavak 1. dodaje se nova alineja 9. koja glasi:

»- uvid u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost«.

Stavak 2. istog članka mijenja se i glasi:

»Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.«.

Članak 14.

U članku 43. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Općinski načelnik stupa na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.«.

Članak 15.

U članku 44. alineja 8. iza riječi »nekretnina« dodaju se riječi: »i raspolaganju ostalom imovinom«, a iza riječi »stjecanje i otuđivanje« dodaju se riječi: »te raspolaganje«.

Iza alineje 14. istog članka dodaje se nova alineja 15. koja glasi:

»-imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,«

Dosadašnja alineja 15. postaje alineja 16..

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. alineja 14. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«.

Članak 16.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća.

Ako ocijeni da je aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta, te zatražiti od Općinskog vijeća da, u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi, otkloni uočene nedostatke.

Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.«.

Članak 17.

U članku 50. brišu se riječi: »sukladno zakonu« i dodaju riječi: »nadležnom upravnom tijelu Općine u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost.«.

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ako Općinski načelnik ili njegov zamjenik ne postupi na način iz stavka 1. ovog članka, smatra se da dužnost obavlja volonterski.«.

Članak 18.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Općinskom načelniku odnosno zamjeniku Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

-ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

-ako mu prestane prebivalište na području Općine, danom prestanka prebivališta,

-ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

-smrću.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog odjela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Članak 19.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati putem referenduma.«.

Članak 20.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće može raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ako to predloži 20% ukupnog broja birača u Općini.

Predsjednik Općinskog vijeća zaprimljeni prijedlog dostavlja, u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga, središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće će raspisati referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg ureda državne uprave.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje jednu trećinu ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini.«.

Članak 21.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»Referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.«

Članak 22.

U članku 69. stavak 1. riječi: »Općinski načelnik« zamjenjuju se riječima: »Općinsko vijeće«.

Članak 23.

U članku 71. stavak 1. riječi: »tajnim glasovanjem« zamjenjuju se riječima: »većinom glasova«.

Članak 24.

U članku 89. stavak 1. briše se točka i dodaju se riječi: »(upravne stvari).«.

Članak 25.

U članku 90. stavci 1. i 2. brišu se.

Članak 26.

U članku 91. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Predsjednik Općinskog vijeća dužan je opće akte, zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općih akata, dostaviti predstojniku ureda državne uprave u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.«.

Članak 27.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kostrena stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 12. i članka 15. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana i članka.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-13-4

Kostrena, 28. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr