SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Temeljem stavka 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95, 21/ 96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/ 12-Uredba) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 38/09 i 8/ 13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 7. ožujka 2013. godine usvojilo je

IZVJEŠĆE
O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2012. god.

U prilogu Godišnjeg izvješća o ostvarenju polugodišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da je ukupno polugodišnje izvršenje 5.096.644,68 kn odnosno 95,62% od planiranog.

I.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 13. prosinca 2011. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 47/11), a 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 25. listopada 2012. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 42/12)

II.Prihodi planirani za realizaciju programa ostvareni su kako slijedi:

r.br. izvori sredstava planirano ostvareno

1. Prihodi od
komunalne 2.800.000,00 kn 2.902.726,44 kn
naknade

2. Sredstva
proračuna 2.530.000,00 kn 2.193.918,24 kn

UKUPNO
PRIHODI 5.330.000,00 kn 5.096.644,68 kn

III.Planirani rashodi za realizaciju
programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.330.000,00 kn
Izvršeni rashodi . . . . . . . . . . . . . . . . 5.096.644,68 kn
Izvršenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,62%

P23 PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
. . 5.096.644,68 kn

A 230101 ODVODNJA
ATMOSFERSKIH VODA 29.991,39 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine upojni bunari (26 kom), oborinski kanali, kanalske rešetke (30 m), taložnice, pjeskolovi (26 kom) i slivnici (280 kom) koji se održavaju na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje (1-3 puta godišnje) zavisno od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja, a prema dinamici koju utvrdi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika.

Za potrebe održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda utrošeno je ukupno 29.991.39 kn.

A 230102 ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA 492.096,90 kn

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta uz državnu cestu na dionici Permani - Pasjak, čišćenje autobusnih čekaonica, uklanjanje smeća sa divljih deponija, odvoz krupnog otpada (baje), kao i intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina...). Također uključuje i čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih manifestacija po mjesnim područjima.

Uz redovno ručno pometanje, frekventnije ulice šireg centra Matulja su strojno pometane i strojno prane.

Za uslugu pometanja, odvoz smeća sa odmorišta Permani - Pasjak, te čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih manifestacija po mjesnim područjima ukupno je utrošeno 266.408,69 kn.

Za sanaciju divljih deponija na području Općine Matulji ukupno je utrošeno 32.079,45 kn.

Na području mjesnih odbora i šireg centra Matulja organizirano je prikupljanje krupnog otpada prema unaprijed određenom rasporedu, u čiju je svrhu utrošeno 169.518,53 kn.

Za intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina, uklanjanje predmeta s javne površine i slično) utrošeno je 22.998,88 kn.

Temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva Općine Matulji od 28. lipnja 2002. godine, Općina Matulji se obvezala plaćati odvoz smeća građanima naselja Ivanići u ime obeštećenja za zagađenje okoliša do zatvaranja postojećeg deponija Osojnica od strane Općine Matulji. Za tu je namjenu utrošeno 1.091,35 kn.

A 230103 ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 1.021.207,00 kn

A 230103-1 ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564.179,42 kn

Održavanje zelenih površina obuhvaća redovno održavanje na postojećim površinama u Matuljima (park ispred zgrade Općine, okoliš crkve i škole, površine uz stubište Mate Balote uključujući spomenik, drvored i zelene površine uz glavnu prometnicu centra Matulja, zavoj na Kuku, BUS ugibalište, zelene površine zdravstvenog centra uz glavnu prometnicu, zelene površine u Puharima, površine na ulazu u radnu zonu R-1, te zelene površine uz Jankovićev dolac.

Na širem području održavaju se i površine spomenika u Jurdanima, Rukavcu, Bregima, Mihotićima, Permanima i groblju u Matuljima, te zelene površine na parkiralištima u Jušićima, kraj Hangara, u Rukavcu kraj Doma, u Permanima kraj Doma, te zelena površina uz igralište Rupnjak.

Za Dan antifašističke borbe izvršeno je i uređivanje svih spomen-obilježja.

Ukupno je utrošeno 564.179,42 kn.

A 230103-2 SJEČA SUHIH STABALA
I OBREZIVANJE STABALA . . . . . . . . . . . 20.388,04 kn

Pored održavanja zelenih površina, vršena je i sanitarna sječa te orezivanje suhih stabala na širem području Općine Matulji, za što je ukupno utrošeno 20.388,04 kn.

A 230103-3 ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.637,97 kn

Tijekom 2012. god. izvodili su se radovi na pet (5) javnih površina u ukupnom iznosu od 220.637,97 kn, a na objektima kako slijedi:

-TERMINAL PERMANI - Radovi na hortikulturnom uređenju Terminala Permani započeti su tijekom 2011. godine, a završeni tijekom 2012. godine. Tijekom 2012. godine utrošeno je 31.261,65 kn.

-PUT ŽIVICA - Za potrebe uređenja javnog puta »Put Živica« utrošeno je 23.828,00 kn.

-PUT LIPA - Za potrebe uređenja javnog pješačkog puta u Lipi utrošeno je 9.625,00 kn.

-POVRŠINA UZ CPZZ U MATULJIMA - Za potrebe uređenja zelene površine uz Centar primarne zdravstvene zaštite u Matuljima utrošeno je 57.042,50 kn

-POVRŠINA »POD OREHI« U RUKAVCU - Za potrebe uređenja javne površine »Pod orehi« u Rukavcu ukupno je utrošeno 96.467,86 kn

S naslova ove pozicije utrošena su i sredstva u iznosu od 2.002,96 kn za potrebe saniranja dijela nogostupa u centru Matulja.

A 230103-4 DEKORACIJE . . . . . . . . . . . . 99.871,00 kn

Dekoracija na području Općine Matulji uključuje novogodišnju i »pusnu« dekoraciju, te dekoraciju prigodom lokalnih blagdana.

Lokalni blagdani održavaju se u u Matuljima (Zvončarska smotra, Matuljski dani, Božićni sajam), Bregima (Brežanska noć), Jurdanima (Ivanja), Rukavcu (Petrova), Rupi, Munama (Magdalenina), Velom Brgudu (Kuzmova), Zvonećima (Antonja), Žejanama (Jandrinja), Lipi (Jelenina), Pasjaku i Šapjanama.

Tijekom 2012. godine u tu je svrhu ukupno utrošeno 99.871,00 kn.

A 230103-7 POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA . . . . . . . 16.410,47 kn

Tijekom 2012. godine izvršeno je uređenje dotrajalih košarica, klupa i naprava na području Općine Matulji u ukupnom iznosu od 14.410,47 kn.

A 230103-8 HITNE INTERVENCIJE . . . 19.785,81 kn

Ovim su sredstvima namireni troškovi izdavanja elektroenergetske suglasnosti i priključka električne energije na boćalištu u Jurdanima, radova na uklanjanju stepeništa u Rošićima, saniranju oštećene zaštitne ograde na Kastavskoj cesti u Matuljima, te uklanjanju materijala ruševine s nerazvrstane ceste u Munama u sveukupnom iznosu od 19.785,81 kn.

A 230103-9 IGRALIŠTA . . . . . . . . . . . . . . 79.934,29 kn

Ovim su sredstvima namireni troškovi potrošnje vode za navodnjavanje travnjaka Mune u iznosu od 31.807,08 kn, sanacije ograde i vrata na igralištu Rupnjak u iznosu od 18.437,50 kn, postave novih reflektora na igralištima Rupi, Rukavcu i Pasjaku u ukupnom iznosu od 13.312,50 kn, te sanacije »gornjeg« igrališta u Matuljima u iznosu od 7.043,75 kn.

Na ostale manje troškove održavanja ostalih igrališta na području Općine Matulji ukupno je utrošeno 9.333,46 kn.

A 230104 CESTE 2.250.772,47 kn

A 230104-1 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.062.379,39 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje oko 104,07 km cesta na području općine Matulji. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši se prema planu i programu te godišnjem ugovoru sa poduzećem »Komunalac« d.o.o. Opatija, a obuhvaća održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih kolnika, održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, pometanje rizle, košenje trave i krčenje šiblja, održavanje potpornih i obložnih zidova, održavanje provoznosti u zimskim uvjetima, opremu cesta i vertikalnu prometnu signalizaciju. Godišnji ugovor održavanja nerazvrstanih cesta iznosi 1.899.999,45 kn, koji je u 2012. godini realiziran u iznosu od 1.899.230,72 kn, odnosno 100,00%.

Svake godine vrši se obnavljanje horizontalne signalizacije na cestama koje su u našoj nadležnosti i to obnavljanje pješačkih prijelaza, BUS stajališta, STOP oznaka i ostalih znakova upozorenja. Ukupan iznos radova izveden je u iznosu od 87.194,26 kn.

Pored navedenog, s naslova ove pozicije, isplaćena je slivna vodna naknada Hrvatskim vodama Zagreb za nerazvrstane ceste na području Općine Matulji u iznosu od 29.655,00 kn, pomoć mjesnim odborima u materijalu u iznosu od 9.991,41 za manje sitne popravke na nerazvrstanim cestama, te popravak napajača treptača na nerazvrstanoj cesti u iznosu od 1.062,50 kn.

Za potrebe izrade idejnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste u Rukavcu utrošeno je 28.245,50 kn, dok je za geodetske radove potrebnih za proširenje nerazvrstane ceste Put Stanka Luksetića u Mihotićima utrošeno 7.000,00 kn.

Za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine Matulji tijekom 2012. godine sveukupno je utrošeno 2.062.379,39 kn.

A 230104-2 ODRŽAVANJE BUS STANICA
I UGIBALIŠTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.306,16 kn

Na autobusnim čekaonicama u Pasjaku i Permanima izvedeni su ličilački radovi u iznosu od 6.619,85 kn, dok je su na autobusnim stanicama u Velom Brgudu i Mihelićima izvedeni staklarski radovi u iznosu od 2.686,31 kn.

A 230104-3 HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA
PROMETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.422,44 kn

Ovdje su obuhvaćeni troškovi interventnih zahvata na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.), u slučaju kvarova, elementarnih nepogoda i sl.

Tijekom 2012. godine troškovi su se odnosili na izradu prometnih projekta za potrebe organizacije smotre zvončara u Matuljima, te objavu obavijesti o preregulaciji prometa u javnom glasilu u ukupnom iznosu od 9.422,44 kn.

A 230104-4 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169.664,48 kn

Tijekom 2012. godine provedeno je javno nadmetanje za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Matulji. Radovi su se izvodili u Brdcima (104.168,20 kn) i Rukavcu (63.596,28 kn). Za izvođenje radova ukupno je utrošeno 167.764,48 kn, dok je za objavu natječajne dokumentacije i ugovora u javnom glasilu utrošeno 1.900,00 kn. Tijekom godine ugovoreni su radovi na asfaltiranju dijela nerazvrstane ceste Popovićev put u iznosu od 29.900,00 kn, a radovi će biti izvedeni početkom 2013. godine.

A 230105 ODRŽAVANJE GROBLJA
I SPOMEN OBILJEŽJA 3.312,50 kn

A 230105-1 UREĐENJE GROBLJA
I SPOMENIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.312,50 kn

Radovi na sanaciji Spomen ploče prvoj partizanskoj akciji 1942. g., Štranjga- Rukavac izvedeni su u iznosu od 3.312,50 kn.

A 230106 JAVNA RASVJETA 1.299.264,42 kn

A 230106-1 UTROŠAK JAVNE
RASVJETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.032.595,70 kn

Stavka pokriva troškove potrošnje javne rasvjete u 2012. godini.

A 230106-2 ODRŽAVANJE JAVNE
RASVJETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.668,72 kn

Stavka pokriva troškove redovnog održavanja javne rasvjete u 2012. god u iznosu od 242.606,22 kn, te za izvođenje spajanja polunoćne javne rasvjete u centru Matulja u iznosu od 24.062,50 kn.


UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.096.644,68 kn

Planirano: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.330.000,00 kn

I z v r š e nj e: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,62 %


Klasa: 400-08/12-01/10

Ur.broj: 2156-04-01/13-20

Matulji, 7. ožujka. 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Željko Grbac, oec., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=829&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr