SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članaka 100. i 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09, 31/09 i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj dana 28. veljače 2013. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o donošenju izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja UPU 8 skijalište
Bijela Kosa - centar za zimske sportove

Članak 1.

U Urbanističkom planu uređenja UPU 8 skijalište Bijela Kosa - centar za zimske sportove (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/07) članak 1. se mijenja i glasi:

»(1) Donosi se Urbanističkog plana uređenja UPU 8 skijalište Bijela Kosa - centar za zimske sportove (u daljem tekstu: Plan).

(2) Plan se donosi za područje obuhvata utvrđeno odredbama Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/ 05)

(3) Planom se definira osnovna organizacija prostora kao i zaštita prirodnih vrijednosti te korištenje i namjena površina.

(4) Plan se sastoji od namjene i uvjeta korištenja površina, načina uređivanja prostora, načina opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, uvjeta gradnje,smještaja i oblikovanja, mjere unaprijeđenja i zaštite okoliša i krajobraza te druge elemente bitne za područje obuhvata.

(5) Plan se u cjelosti provodi neposredno.«

Članak 2.

Članak 2. se mijenja i glasi:

»(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat koji se sastoji od:

KNJIGA 1

I. OPĆI PRILOZI

- Izvod iz sudskog registra

- Suglasnost Ministarstva za obavljanje djelatnosti

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata

- Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja plana

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

A. TEMELJNE ODREDBE

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

2.Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

2.1.2.Oblik i veličina građevne čestice

2.1.3.Veličina i građevna (bruto) površina građevine

2.1.4.Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.1.5.Uvjeti oblikovanja građevina

2.1.6.Uvjeti uređenja građevnih čestica

2.1.7.Način i uvjeti priključenja gospodarskih građevina na javno - prometnu površinu i komunalnu infrastrukture

2.1.8. Uvjeti rekonstrukcije gospodarskih građevina

2.1.9. Mjere zaštite okoliša

3.Uvjeti smještaja građevina društvenih djelatnosti

4.Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

5.Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1.Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1.Javna parkirališta i garaže

5.1.2.Trgovi i druge veće pješačke površine

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

5.3.1.Vodoopskrba

5.3.2.Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

5.3.3.Elektroopskrba i javna rasvjeta

5.3.4.Plinoopskrba

5.3.5.Obnovljivi izvori energije

6.Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

7.Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povjesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

7.1.Mjere zaštite prirodnih cjelina

7.2.Kulturno-povijesne cjeline

8.Postupanje s otpadom

9.Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

10.Mjere provedbe plana

10.1.Obveza izrade detaljnih planova uređenja

10.2.Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

GRAFIČKI DIO

1.Korištenje i namjena prostora MJ 1:5000

2.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

2.1.Komunalna infrastrukturna mreža - promet MJ 1:5000

2.2.Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba i telekomunikacije MJ 1:5000

2.3.Komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba i odvodnja MJ 1:5000

3.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

3.1.Uvjeti korištenja MJ 1:5000

4.Način i uvjeti gradnje

4.1.Način i uvjeti gradnje - Oblici korištenja MJ 1:5000

4.2.Način i uvjeti gradnje - Način gradnje MJ 1:5000

KNJIGA 2

III. OBVEZNI PRILOZI

-Obrazloženje Plana

-Izvod iz Prostornog plana uređenja Grada Vrbovskog

-Popis sektorskih dokumenata i propisa

-zahtjevi i mišljenja nadležnih tijela i osoba (sukladno čl. 79 zakona o prostornom uređenju i gradnji NN 76/2007)

-očitovanja ,mišljenja, primjedbe i prijedlozi nadležnih tijela i osoba (sukladno čl.94 Zakona o prostornom uređenju i gradnji NN 76/2007)

-izvješće o prethodnoj raspravi

-izvješće o javnoj raspravi

-evidencija postupka izrade i donošenja prostornog plana

-sažetak za javnost«

Članak 3.

Članak 3. se mijenja i glasi:

»(1) Razgraničenje površina javnih od površina drugih namjena prikazano je na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina i kartografskom prikazu 4b. Način gradnje., u mjerilu 1: 5000.

(2) Površine javnih i drugih namjena razgraničene su kao zone i kao pojedinačne površine.

(3) Zone su površine određene namjene koje obuhvaćaju jednu ili više građevinskih čestica istih ili srodnih obilježja.

(4) Pojedinačne površine su površine unutar kojih je planirana gradnja jedne građevine planirane namjene, unutar jedne građevne čestice.

(5) Plan se provodi neposredno a ukupna površina obuhvata iznosi 183,25 ha.«

Članak 4.

Članak 4. se mijenja i glasi:

»(1) Zone i površine u građevinskom području izdvojene namjene definiraju se kako slijedi:

1.sportsko-rekreacijska - skijalište (R1)

2.sportsko-rekreacijska - skijalište za početnike (R2)

3.sportsko-rekreacijska - prateći sadržaji (R3)

4.sportsko-rekreacijska - širi prostor skijališta (R4)

5.vodne površine (V)

6.zelene površine - šuma(Z1)

7.zelene površine - park (Z2)

8.prometne površine

9.javno parkiralište (P)

10.infrastrukturne površine (IS)

(2) Razgraničenje prostora prema namjeni prikazano je u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:5000.«

Članak 5.

U članku 5. stavak 1. se mijenja i glasi:

»(1) Unutar zona sportsko-rekreacijske namjene (R1, R2, R3, R4) moguća je izgradnja skijaških staza s pripadajućom opremom, skijaških staza za početnike s pripadajućom opremom, pratećih površina i građevina u funkciji osnovne namjene, vučnica i stajališta žičara s pratećom opremom. Također je moguća gradnja kioska (tipski elementi, koji nisu čvrsto vezani za tlo, s ugostiteljskim i trgovačkim sadržajima) za čiji smještaj, u grafičkom dijelu Plana, nije posebno utvrđivana lokacija. U ciljnoj ravnini moguće je privremeno postavljanje pomičnog gledališta u slučaju održavanja natjecateljskih utrka i sličnih prigoda. Van skijaške sezone moguće je ove površine koristiti i za druge rekreativne aktivnosti.«

Članak 6.

Naslov iza članka 5. mijenja se i glasi: »1.1. Uvjeti smještaja sportsko-rekreacijskih građevina na površinama sportsko-rekreacijske namjene (R1, R2, R4)«

Članak 7.

Članak 6. se briše.

Članak 8.

Članak 7. postaje novi članak 6.

Članak 9.

Članak 8. postaje novi članak 7.

U novom članku 7. briše se stavak 4., te mu se dodaju novi stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»(4) Najmanje 50% građevne čestice mora biti uređena zelena površina bez namjene.

(5) Ukupna BRP kioska i drugih sl. poluotvorenih i zatvorenih građevina može iznositi maksimalno do 100 m2/ha cjelovite uređene sportsko- rekreacijske površine - građevne čestice. Najveća dopuštena visina tih građevina mjerena od nivelacijske kote do visine vijenca je 6 m. Naj

veći broj nadzemnih etaža za građevine iz ovog stavka su dve etaže (P + Pk). Građevine iz ovog stavka se mogu graditi s jednom podrumskom etažom. Podrumom se podrazumijeva etaža koja je sa sve četiri strane ukopana u teren.

(6) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija za gradnju na površinama sportsko-rekreacijske namjene (R1, R2, R4) osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada, onečišćavanja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.), te će se isključiti one tehnologije koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrožavaju život i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite okoliša.«

Članak 10.

Iza novog članka 7. dodaje se novi članak 8. koji glasi:

»Članak 8.

(1) Površine prometnica (ostale ulice, kolno-pješačke, pješačke) namijenjene su gradnji i rekonstrukciji javnih prometnica koje su u okviru ulične mreže kategorizirane kao sabirne, ostale i nerazvrstane ulice.

(2) Unutar ovih površina planira se gradnja linijskih infrastrukturnih građevina.«

Članak 11.

Iza novog članka 8. dodaje se novi naslov koji glasi: »1.2. Uvjeti smještaja pratećih građevina na površinama sportsko-rekreacijske namjene (R3)«

Članak 12.

Članak 9. se briše.

Članak 13.

Članci 10. i 11. postaju novi članak 9. na način da stavci 1. i 2. članka 10. postaju stavci 1. i 2. novog članka 9., a stavci 1., 2., 3. i 4. članka 11. postaju novi stavci 3, 4, 5 i 6 novog članka 9.

U novom članku 9. iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Zone u koje se smještaju građevine poslovnih djelatnosti razgraničene su kartografskim prikazom br.1 Korištenje i namjena prostora i 4.2. Način gradnje.«

Članak 14.

Članak 12. postaje novi članak 10.

U novom članku 10. mijenja se stavak 1. koji glasi:

»(1) Zona sportsko-rekreacijske namjene - prateći sadržaji (R3.2) namijenjena je izgradnji pratećih građevina s ugostiteljsko-turističkim, trgovačkim, uslužnim i sl. sadržajima.«

Članak 15.

Članak 13. postaje novi članak 11.

Članak 16.

Članak 14. postaje novi članak 12.

U novom članku 12. mijenja se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ukupna BRP zatvorenih građevina na površinama sportsko-rekreacijske namjene - prateći sadržaji (R3) iznosi maksimalno 18.000 m2

Članak 17.

Članci 15. do 29. se brišu.

Članak 18.

Iza novog članka 12. dodaje se novi podnaslov koji glasi:« 1.2.1. Uvjeti smještaja ugostiteljsko-turističkih građevina u zonama sportsko-rekreacijske namjene-prateći sadržaji (R3)«.

Članak 19.

Iza novog članka 12., odnosno novog podnaslova dodaje se novi članak 13. koji glasi:

»Članak 13.

(1) Zone / površine sportsko-rekreacijske namjene - prateći sadržaji (R3) u kojima je omogućen smještaj pratećih ugostiteljsko - turističkih građevina utvrđene su kartografskim prikazima br.1 Korištenje i namjena prostora i br.4.2. Način gradnje.

(2) Prateće ugostiteljsko-turističke građevine se grade prema sljedećim uvjetima:

1. Oblik i veličina građevne čestice:

- najmanja dopuštena širina građevne čestice iznosi 20 m

- najveći dopušteni omjer širine i duljine građevne čestice iznosi 1:5

- najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi 1000 m2

2. Veličina i građevna (brutto) površina građevine:

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) iznosi 0,6

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti građevnih čestica (kis) iznosi 1,0

- najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi suteren, prizemlje i kat u obliku potkrovlja (Su+P+Pk). Moguća je jedna podrumska etaža.

- najveća dozvoljena visina građevine (v) iznosi 10 m od najniže kote uređenog terena do sljemena krova

- moguća je gradnja međuetaža i galerija unutar visine etaže

- najveća GBP nije propisana

3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Na građevnoj čestici može se graditi jedna građevina u obliku pojedinačne građevine ili složene građevine (građevnog sklopa).

Građevina se mora smjestiti unutar gradivog dijela čestice.

Na dijelovima građevne čestice prema regulacijskom pravcu (granici građevne čestice prema prometnim i javnim parkirališnim površinama), granica gradivog dijela čestice udaljena je od regulacijskog pravca najmanje 6,0 m.

Na dijelovima građevne čestice prema susjednim građevnim česticama, granica gradivog dijela čestice udaljena je od granice građevne čestice najmanje 4,0 m, odnosno najmanje pola visine građevine za građevine više od 8,0 m.

Međusobni razmak građevina ne može biti manji od visine višeg objekta, a minimalno 6,0 m.

4. Uređenje građevne čestice:

Najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je urediti kao parkovne ili zaštitne zelene površine, u pravilu, travnjacima s autohtonim vrstama ukrasnog grmlja i visokog zelenila.

Rubne dijelove građevnih čestica prema susjednim građevnim česticama treba urediti kao pojaseve zaštitnog zelenila iz stavka 1. ovog članka.

Zelene površine na građevnoj čestici potrebno je opremiti odgovarajućim elementima urbane opreme: klupama, elementima rasvjete, koševima za otpatke i drugim elementima.

Parkiranje vozila rješava se unutar površine građevne čestice prema kriterijima i uvjetima smještaja vozila unutar građevne čestice utvrđenih u članku 24. i 25. ovoga Plana.

Svi javni dijelovi građevne čestice i građevine trebaju biti dostupni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,

S obzirom na konfiguraciju terena moguće je oblikovanje terena i savladavanje razlike između različitih nivoa terena izvedbom nasipa i potpornih zidova najviše visine do 2,0 m. U slučaju potrebe izvedbe viših potpornih zidova, oni se izvode kaskadno na minimalnoj tlocrtnoj udaljenosti od 1,5 m i s najvišom visinom pojedinog zida od 2,0 m, a plohe između zidova se ozelenjavaju.

Teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled zone i ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

Kote prilaza pojedinim građevnim česticama poslovne namjene potrebno je prilagoditi niveleti prilazne ceste i koti okolnog terena.

Na površinama ove namjene mogu se uz građevine osnovne namjene graditi i ostale građevine kao što su nadstrešnice i trijemovi, prostori za manipulaciju, potporni zidovi, eko-otoci i trafostanice, prometne građevine i uređaji, te neke druge građevine prema zahtjevima funkcionalnog procesa.

Građevne čestice mogu se ograđivati ogradom.

Ograde se grade od kamena, betona, opeke, metala, drveta ili zelenog nasada (živice), najveće dopuštene visine 2,0 m.

Kameno ili betonsko podnožje ulične ograde ne može biti više od 50 cm. Dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti prozračan, izveden od drveta, pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika ili izveden kao zeleni nasad (živica).

Ulazna vrata na uličnoj ogradi moraju se otvarati prema unutrašnjoj strani (na građevnu česticu), tako da ne ugrožavaju promet na javnoj površini

5. Uvjeti oblikovanja građevina:

Građevine treba projektirati i oblikovati prema načelima suvremenog oblikovanja takvih građevina, uz upotrebu postojanih materijala, te primjenu suvremenih tehnologija građenja.

Građevine se mogu graditi i kao montažne, prema načelima iz stavka 1. ovog članka.

Krovište građevine može biti ravno ili koso, vrste pokrova i broja streha kojeg predviđaju projektno rješenje i usvojena tehnologija građenja pojedine građevine.

Na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje, te kolektore sunčeve energije.

Maksimalni nagib krova je 75o.

Arhitektonskim oblikovanjem građevina potrebno je po mogućnosti akceptirati prirodna obilježja zatečenog terena. Građevine planirane na padinama terena moguće je oblikovati kaskadno s ciljem što manje devastacije terena.

6. Način i uvjeti priključenja građevina na javno - prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu:

Način priključenja zone na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, prikazan je na kartografskim prikazima br.2 Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža i br.4 Način i uvjeti gradnje.

Uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu, definirani su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovog Plana.

Građevne čestice na površinama sportsko-rekreacijske namjene - prateći sadržaji (R3), osim na površini (R3.3), moraju imati osiguran neposredan kolni pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine od 5,5 m. Građevne čestice na površini (R3.3) imaju osiguran pristup zaposlenika, posjetitelja i opskrbe žičarom.

Prilaz interventnih vozila treba omogućiti prometnicom dimenzioniranom za interventna vozila, prema važećim zakonima i propisima. Građevne čestice na površini (R3.3) imaju osiguran pristup interventnih vozila s kolno- pješačke prometnice udaljene od zone cca. 20 m.

U slučaju kada se građevna čestica nalazi uz spoj cesta različitog značaja, pristup te građevne čestice na cestu ostvaruje se preko ceste nižeg značaja.

7. Mjere zaštite okoliša:

Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija za gradnju na površinama sportsko- rekreacijske namjene - prateći sadržaji (R3) osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, smrada, onečišćavanja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.), te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrožavaju život i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite okoliša.

Članak 20.

Iza novog članka 13. dodaje se novi novi naslov koji glasi: »2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI«

Članak 21.

Iza novog članka 13., odnosno novog naslova dodaje se novi članak 14. koji glasi:

»Članak 14.

Unutar ovog plana (UPU 8) nisu planirane građevine gospodarske namjene.«

Članak 22.

Iza novog članka 14. dodaje se novi naslov koji glasi:»3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI«

Članak 23.

Iza novog članka 14. i novog naslova dodaje se novi članak 15. koji glasi:

»Članak 15.

Unutar ovog plana (UPU 8) nisu planirane građevine javne i društvene namjene.

Članak 24.

Iza novog članka 15. dodaje se novi naslov koji glasi:«4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA»

Članak 25.

Iza novog članka 15. i novog naslova dodaje se novi članak 16. koji glasi:

»Članak 16.

Unutar obuhvata ovog Plana (UPU 8) nije planirana gradnja stambenih građevina.«

Članak 26.

Iza novog članka 16. dodaju se novi naslov i podnaslov koji glase:

»5. UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

5.1 Uvjeti gradnje prometne mreže«

Članak 27.

Iza novog članka 16. i novog naslova i podnaslova dodaje se novi članak 17. koji glasi:

»Članak 17.

(1) Gradnji prometne mreže pristupa se neposrednom provedbom Plana. Promet do skijališta odvijati će se javnom cestom Ž 5034 Ravna Gora - Vrbovsko koja je izvan obuhvata plana.

(2) U kartografskom prikazu 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža u mjerilu 1:5000 utvrđene su parcele postojećih i planiranih prometnica u obuhvatu Plana. Planirane prometnice za odvijanje prometa u zimskom periodu u obuhvatu plana moraju se projektirati za dvosmjerno odvijanje prometa sa odgovarajućim priključcima na javnu cestu Ž 5034 Ravna Gora - Vrbovsko koji su izvan obuhvata plana.«

Članak 28.

Iza novog članka 17. dodaje se novi članak 18. koji glasi:

»Članak 18.

(1) Prometna mreža u obuhvatu Plana sastoji se od dijela postojećih nerazvrstanih prometnica i novoplaniranih prometnica.

(2) Planom su definirane sljedeće vrste prometnica s navedenim koridorima:

- kolne prometnice - 10 m,

- kolno-pješačke prometnice - 8 m,

- pješačke prometnice (staze, rampe, stubišta) - 4 m.

(3) Kolno-pješačke prometnice unutar prostora skijališta tunelima se vode ispod površine skijališta. Iznimno se do izgradnje tunela omogućava zatvaranje tih prometnica za vrijeme trajanja skijaške sezone i korištenja skijališta.«

Članak 29.

Iza novog članka 18. dodaju se dva (2) nova podnaslova koja glase:

»5.1.1. Građevine cestovnog prometa

5.1.1.1. Ceste/ulice«

Članak 30.

Iza novog članka 18. i dva nova podnaslova dodaje se novi članak 19. koji glasi:

»Članak 19.

(1) Mrežu cestovnog prometa čine postojeće i planirane ulice. Nužni tehnički elementi za izgradnju dionica planiranih ulica unutar obuhvata Plana, ovisno o kategorizaciji pojedine prometnice, su:

- širina kolnika min 5,5 m,

- širina pješačkog nogostupa min 1,6 m, barem jednostrano,

- širina pješačkih staza, rampi i stubišta min. 2,4 m.

(2) Zadržane postojeće prometnice koje ne ispunjavaju navedene zahtjeve nužno je rekonstruirati u skladu s tim zahtjevima.«

Članak 31.

Članak 30. postaje novi članak 20.

Stavak 1. novog članka 20. se mijenja i glasi:

»(1) Prometna mreža na površinama sportsko-rekreacijske namjene - prateći sadržaji (R3) određena je u kartografskom prikazu 2.1. Prometna mreža, pošta i telekomunikacije u mjerilu 1:5000. Lokalna prometna mreža na površinama sportsko-rekreacijske namjene - prateći sadržaji (R3) može biti određena i na zemljištu koje nije javno dobro sa pravom služnosti temeljem neposredne provedbe i elaborata parcelacije.«

Članak 32.

Članak 31. postaje novi članak 21.

Članak 33.

Članak 32. postaje novi članak 22.

Članak 34.

Članak 33. postaje novi članak 23.

U novom članku 23. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Planom je osiguran nesmetan pristup vrhu planine Mirkovica (tt 1286), a za bilo kakvu gradnju u radiusu od 100 m od vrha planine Mirkovica potrebno je zatražiti suglasnost MORH-a u skladu sa Zakonom o obrani («Narodne novine«, broj 33/02) i Pravilnikom o zaštitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata («Narodne novine«, broj 175/03).«

Članak 35.

Članci 34. i 35. se brišu.

Članak 36.

Iza novog članka 23. dodaje se novi članak 24. koji glasi:

»Članak 24.

(1) Građevne čestice moraju imati neposredan priključak na javnu prometnu površinu u skladu s člankom 13. ovih Odredbi.«

Članak 37.

Iza novog članka 24. dodaje se novi članak 25. koji glasi:

»Članak 25.

(1) Javne parkirališne površine (P) namijenjene su parkiranju osobnih vozila i autobusa posjetitelja.

(2) Na površinama sportsko-rekreacijske namjene - prateći sadržaji (R3) potrebno je osigurati parkirališne površine za zaposlenike Centra za zimske sportove i za osobna i teretna vozila.

(3) Ako se gradnji pratećih građevina pristupa prije nego su funkciji privedene parkirališne površine iz stavka 1. i 2. ovog članka, potreban broj PGM za zaposlenike i/ ili posjetitelje potrebno je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici.

(4) Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta ovisno o vrsti i namjeni prostora u građevinama i određuje se prema sljedećoj tablici:

 (5) Parkirališta treba izvesti u skladu s »Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti« (NN 151/05), tj. osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti potrebno je osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja, odnosno najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.«

Članak 38.

Iza novog članka 25. dodaje se novi članak 26. koji glasi:

»Članak 26.

(1) Garaža se može graditi u podrumu, suterenu ili prizemlju prateće građevine.

(2) Visina garažne etaže ne smije biti manja od 2,2 m i mora zadovoljavati visinu potrebnu za smještaj vozila.«

Članak 39.

Iza novog članka 26. dodaje se novi naslov koji glasi:

»5.1.2. Javna parkirališta i garaže«

Članak 40.

Iza novog članka 26. dodaje se novi članak 27. koji glasi:

»Članak 27.

(1) Javno parkiralište (P) koristit će isključivo posjetitelji Centra za zimske sportove, a bit će uređeno kao parkiralište na terenu.

(2) Potreban broj parkirališno-garažnih mjesta definiran je PPUG-om Vrbovskog i iznosi 0,3 parkirališno-garažnih mjesta po posjetitelju za površine sportsko-rekreacijske namjene, odnosno minimalno 750 mjesta za predviđenih 2.500 posjetitelja.

(3) Potreban broj parkirališno-garažnih mjesta za autobuse iznosi 5 mjesta za 250 posjetitelja ili 10% u odnosu na broj ostalih posjetitelja.«

Članak 41.

Članak 36. postaje novi članak 28.

Članak 42.

Članak 37. postaje novi članak 29.

Članak 43.

Članci 38., 39., 40. i 41. se brišu.

Članak 44.

Iza novog članka 29. dodaje se novi naslov koji glasi: »5.1.3. Trgovi i druge veće pješačke površine«

Članak 45.

Iza novog članka 29. i novog naslova dodaje se novi članak 30. koji glasi:

»Članak 30.

(1) Unutar ovog Plana nema planiranih javnih trgova ni pješačkih putova. U smislu dostupnosti planiranih sadržaja potrebno je unutar planiranih zona osigurati zadovoljavajuću dostupnost i kretanje za sve korisnike.«

Članak 46.

Iza novog članka 30. dodaje se novi naslov koji glasi: »5.1.4. Žičara«

Članak 47.

Iza novog članka 30. dodaju se novi članci 31. i 32. koji glase:

»Članak 31.

(1) Za potrebe skijališta Bijela Kosa 1 planira se izgradnja ukupno dvije žičare (jednokabelske ski-sjedalice) i četiri jednokabelske fiksne vučnice.

(2) Planom su utvrđeni infrastrukturni koridori za izgradnju, funkcioniranje i održavanje žičara širine 30 m. Koridori vučnica smješteni su unutar skijališta i šireg prostora skijališta.

(3) Stajališta žičara i vučnica s pripadajućom opremom i infrastrukturnim elementima moguće je smještati unutar skijališta i šireg prostora skijališta.

Članak 32.

(1) Unutar obuhvata Plana utvrđen je približan položaj i koridor dolaznog stajališta žičare iz smjera obližnje površine sportsko-rekreacijske namjene (Skijalište Bijela Kosa 2, Centar za zimske sportove) i Grada Vrbovskog.«

Članak 48.

Iza članka 32. dodaje se novi naslov koji glasi: »5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže«

Članak 49.

Iza novog članka 32. i novog naslova dodaju se novi članci 33., 34. i 35. koji glase:

»Članak 33.

(1) Gradnji telekomunikacijske mreže pristupa se neposrednom provedbom Plana. Telekomunikacijska mreža planira se izvesti sukladno kartografskom prikazu 2.2. Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba i telekomunikacije u mjerilu 1 : 5000.

(2) Predviđa se postavljanje nove DTK uz planirane prometnice do niza planiranih površina poslovne namjene. Sukladno s time potrebno je ugraditi niz novih tipskih zdenaca na više mjesta na ulazu u građevine tipa MZD0 i u trasi MZD1, prema uvjetima i suglasnosti Hrvatske agencije za poštu i elektroničke telekomunikacije.

(3) Mjesto priključka samog skijališta dogovara se s nadležnim koncesionarom.

(4) Na trasi priključka DTK za nove građevine sva križanja sa ostalim instalacijama izvode se prema tehničkim propisima.

Članak 34.

(1) Pri izgradnji osnovnih postaja za potrebe javne pokretne telekomunikacijske mreže potrebno je poštivati zakonske odredbe, kao i ostale propisane uvjete za takvu vrstu građevina.

(2) Pri određivanju preciznije lokacije samostojećeg antenskog stupa elektroničke pokretne komunikacije treba primijeniti slijedeće uvjete očuvanja krajobrazne vrijednosti:

- preporuča se koristitit jedan stup za više korisnika,

- postavom antenskih stupova ne smije se mijenjati konfiguracija terena a potrebno je i zadržati tradicionalan oblik korištenja krajobraza,

- prirodnu šumsku vegetaciju koristiti za vizualnu barijeru antenskog stupa,

- izgledom i bojom antenski se stup mora uklopiti u ambijent,

- tipske objekte projektirati kako bi bojom i materijalom bili prilagođeni kontekstu.

Članak 35.

(1) Na području obuhvata Plana planira se izgradnja bazne stanice pokretnih komunikacija (bazne radijske stanice) kojom bi se omogućilo pokrivanje prostora sustavom pokretne elektroničke telekomunikacije.

(2) U razvoju postojećih javnih sustava pokretnih komunikacija planira se daljnje poboljšanje pokrivanja, povećanje kapaciteta mreža i uvođenje novih usluga i tehnologija (UMTS i sustavi sljedećih generacija). U skladu s navedenim planovima razvoja, uz trenutno planiranu lokaciju bazne stanice, moguće je planirati izgradnju i postavljanje dodatnih baznih stanica pokretnih komunikacija smještanjem na samostojeće stupove i na krovne antenske prihvate.

(3) Prilikom izgradnje baznih stanica pokretnih komunikacija potrebno je postupiti u suglasju s odredbama važečih propisa i prostornih planova uređenja: Primorsko goranske županije i Grada Vrbovsko.

(4) Postava baznih stanica pokretnih komunikacija ne može se vršiti:

- na udaljenosti manjoj od 1.000 m od već izgrađene bazne stanice postavljene na samostojećem stupu,

- vrijednim točkama značajnim za panoramske vrijednosti krajobraza.«

Članak 50.

Iza novog članka 35. dodaje se novi naslov koji glasi: »5.3.1. Vodoopskrba«

Članak 51.

Članak 42. postaje novi članak 36.

U novom članku 36. mijenja se stavak 1. koji glasi:

»(1) Gradnji vodoopskrbnog sustava pristupa se neposrednom provedbom Plana. Vodoopskrba se planira izvesti sukladno kartografskom prikazu 2.3. Komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1 : 5000.«

Članak 52.

Članci 43. i 44. se brišu.

Članak 53.

Iza novog članka 36. dodaju se novi članci 37. i 38. koji glase:

»Članak 37.

(1) Cjelokupni vodoopskrbni sustav »Skijalište Bijela Kosa« obuhvaća slijedeće objekte:

1. Spojni gravitacijski cjevovod od nadvožnjaka »Jablan« do crpne stanice »Razdolje«,

2. Crpna stanica »Razdolje« sa sabirnim bazenom,

3. Tlačno-gravitacijski cjevovod od crpne stanice »Razdolje« do vodospreme »Bijela Kosa I« (na cca 830 m.n.m.),

4. Vodosprema »Bijela Kosa I« (za nisku zonu), sa hidrostanicom za vodospremu »Bijela Kosa II«,

5. Tlačni cjevovod od vodospreme »Bijela Kosa I« do vodospreme »Bijela Kosa II« (na cca 1145 m.n.m.),

6. Vodosprema »Bijela Kosa II« (za visoku zonu),

7. Gravitacijski cjevovod od vodospreme »Bijela Kosa II« do restorana i pratećih objekata.

Članak 38.

(1) Planira se izvedba vodovodne mreže s ciljem priključivanja svih površina Sportsko - rekreacijske namjene - pratećih sadržaja (R3) u obuhvatu Plana na vodoopskrbni sustav.

(1) Građevine i uređaje vodoopskrbnog sustava potrebno je, u pravilu, graditi u koridorima prometnica i šireg prostora skijališta. Prije izgradnje novih ulica u njihovom planiranom koridoru, odnosno poprečnom presjeku, potrebno je izgraditi vodoopskrbne cjevovode.

(2) Iz infrastrukturnog se koridora izvode odvojci -priključci pojedinih građevina na pojedine komunalne instalacije, koji se realiziraju u skladu s uvjetima lokalnih distributera i koncesionara.

(3) Na vodoopskrbnoj mreži potrebno je u skladu s važećim propisima izvesti vanjske nadzemne hidrante.»

Članak 54.

Članak 45. postaje novi članak 39.

Članak 55.

Članak 46. postaje novi članak 40.

Članak 56.

Iza novog članka 40. dodaje se novi naslov koji glasi: »5.3.2. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda«.

Članak 57.

Članci 47., 48., 49. i 50. se brišu.

Članak 58.

Iza novog članka 40. dodaje se novi članak 41. koji glasi:

»Članak 41.

(1) Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda planira se izvesti prema kartografskom prikazu 2.3. Komunalna infrastrukturna mreža - vodoopskrba i odvodnja u mjerilu 1 : 5000.

(2) Sustav javne odvodnje je koncipiran kao razdjelni.

(3) Podsustav otpadne vode planira se izvesti sa izgradnjom lokalnog sustava odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje. Ispust pročišćenih voda vršit će se u teren putem upojnih bunara. Sa uređajem za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda (PSV) potrebno je uz potpuno pročišćenje, mehaničko i biološko, postići odgovarajući stupanj pročišćavanja za predviđeni recipient otpadnih voda.

(4) Podsustav oborinske vode prihvaćati će površinske vode sa svih javnih prometnih, parkirnih i manipulativnih površina i pročišćavati ih putem odgovarajučih uređaja za odvajanje ulja - separatora, te će ih nakon pročiščavanja upuštati preko upojnih građevina u teren.

(5) Područje obuhvata plana nalazi se u trećoj i četvrtoj zoni sanitarne zaštite izvora vode za piće prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvora vode za piće na području Gorskog kotara (S.N. 23/2004). U trećoj zoni sanitarne zaštite zabranjena je upotreba kemijskih sredstava za zasnježivanje, te upotreba pesticida iz skupine A Uredbe o opasnim tvarima u vodama. Svaka djelatnost i gradnja unutar obuhvata Plana mora biti u skladu sa Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvora vode za piće na području Gorskog kotara.

(6) Prikupljanje sanitarnih otpadnih voda iz građevina vršit će se preko gravitacijskog kolektora, promjera minimalno 300 mm ili prema odgovarajućem proračunu, do uređaja za pročišćavanje.

(7) Na planirani sustav prikupljanja otpadnih voda bit će priključene sve građevine, osim građevina na površinama sportsko-rekreacijske namjene prateći sadržaji (R3.3), čija odvodnja otpadnih voda se rješava sa izvedbom vlastitog prečistača otpadnih voda sa najmanje drugim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda prema ''Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda'' (NN 87/10) i sa ispustom pročišćenih otpadnih voda u vlastitu upojnu građevinu.

(8) Na površinama sportsko-rekreacijske namjene (R1, R2, R3, R4) moguća je gradnja kioska (tipski elementi, koji nisu čvrsto vezani za tlo, s ugostiteljskim i trgovačkim sadržajima) čija odvodnja otpadnih voda se rješava sa izvedbom: ili sa odgovarajučim sabirnim jamama ili sa prečistačem sa kojim se može postići odgovarajući stupanj pročišćavanja za predviđeni recipient otpadnih voda.

(9) Gradnji novih građevina ne može se pristupiti ukoliko nije osiguran odgovarajući priključak na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, osim građevine iz Stavka 7 prethodnog Članka kojoj se omogućuje vlastiti sustav pročišćavanja otpadnih voda.

(10) Na svim priključcima objekata i lomovima trase kanalizacije izvest će se revizijska okna min. gabarita 1,0/ 1,0 m, sa poklopcem 0,6/0,6 mm.«

Članak 59.

Iza novog članka 41. dodaje se novi podnaslov koji glasi: »Oborinska odvodnja«

Članak 60.

Iza novog članka 41. i novog podnaslova dodaje se novi članak 42. koji glasi:

»Članak 42.

(1) Sve oborinske vode će se preko upojnih građevina upuštati u teren, ali s različitim prethodnim tretmanom.

(2) Oborinske vode s krovova i pješačkih površina mogu se direktno upustiti u teren, dok se oborinske vode sa javnih prometnih, parkirnih i manipulativnih površina pročišćavaju putem odgovarajučih uređaja za odvajanje ulja - separatora i nakon pročišćavanja upuštaju u teren preko upojnih građevina.

(3) Rješavanje oborinskih voda za svaku pojedinu česticu biti će riješeno unutar iste. Oborinske vode sa javnih cestovnih površina i javnih parkirno manipulativnih površina biti će pročišćene na separatorima smještenim unutar njihovih čestica i ispuštene putem ispusta oborinske vode u tlo unutar njihovih čestica.«

Članak 61.

Članci 51., 52. i 53. se brišu.

Članak 62.

Iza novog članka 42. dodaje se novi naslov koji glasi: »5.3.3. Elektroopskrba i javna rasvjeta«

Članak 63.

Iza novog članka 42. i novog naslova dodaju se novi članci 43., 44. i 45. koji glase:

»Članak 43.

(1) Gradnji elektroopskrbne mreže pristupa se neposrednom provedbom Plana. Elektroopskrbni sustav planira se izvesti sukladno kartografskom prikazu 2.2. Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba i telekomunikacije u mjerilu 1 : 5000.

(2) Za prostor u obuhvatu Plana planira se do četiri kabelske trafostanice TS 20/0,4 kV s transformatorom.

(3) Kupci električne energije, koji trebaju vršnu snagu koja se ne može osigurati iz trafostanica planiranih ovim Planom, trebaju osigurati lokaciju za novu trafostanicu na vlastitoj građevnoj čestici. Te trafostanice mogu se graditi kao samostojeći objekti ili ugraditi u građevinu osnovne namjene ili pomoćnu građevinu.

(4) Minimalna građevna čestica za samostojeću trafostanicu je 6 X 5 m.

(5) Ako se trafostanice rade kao samostojeće, najmanja dopuštena udaljenost trafostanice do granice prema susjednim česticama iznosi 1 m , a do kolnika 2 m.

(6) Buduće trafostanice 20/0,4 kV graditi će se na načelnim lokacijama označenim u kartografskom prikazu 2.2. Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba i telekomunikacije ili će se lokacije naknadno odrediti po definiranju konkretnih potreba potrošača. Mikro lokacije trafostanica 20/0,4 kV odrediti će se lokacijskom dozvolom. Moguće odstupanje od lokacija predviđenih ovim Planom, biti će posebno obrazloženo kroz projektnu dokumentaciju. Trafostanice će se graditi kao ugradbene u objektu ili kao slobodno stojeće građevine na zasebnim građevnim česticama.

 (7) Predviđa se ugradnja rezervnih izvora napajanja ukoliko se ne može osigurati dvostruko napajanje TS ili ako oprema žičara i vučnica ne uključuje agregate za njihovo napajanje u izvanrednim situacijama. Lokacija agregatskih stanica treba biti uz TS.

(8) Gradnji novih građevina ne može se pristupiti ukoliko nije osiguran odgovarajući priključak na elektroopskrbni sustav.

Članak 44.

(1) Prostor u obuhvatu Plana priključuje se na planirani podzemni elektroopskrbni srednjenaponski kabel u trasi planiranog vodoopskrbnog cjevovoda duž lokalne prometnice Jablan -Gluhe Drage - Mirkovica, na lokaciji novoplanirane TS1.

(2) Nakon izvedbe navedenog elektroopskrbnog kabela postojeći visokonaponski dalekovod 20 kV ukida se punom dužinom do lokacije novoplanirane trafostanice TS3.

(3) Trasa planiranog srednjenaponskog kabela za planirane trafostanice ide od novoplaniranog srednjenaponskog kabela na lokaciji novoplanirane TS1 do ostalih novih trafostanica u obliku zatvorene petlje koridorima postojećih i planiranih prometnica, te širim prostorom skijališta (R4) unutar zajedničkog instalacionog kanala svih komunalnih infrastrukturnih mreža.

(4) Budući 20 kV vodovi izvoditi će se po načelnim trasama prikazanim u kartografskom prikazu 2.2. Komunalna infrastrukturna mreža - elektroopskrba i telekomunikacije. Moguća odstupanja trasa biti će posebno obrazloženo kroz projektnu dokumentaciju.

(5) Sva križanja sa drugim instalacijama i prometnicama izvode se prema tehničkim propisima.

Članak 45.

(1) Niskonaponski priključci iz trafostanica do budućih građevina izvode se ispod pješačke staze s jedne ili obje strane pristupne prometnice, gdje je to moguće.

(2) Javna rasvjeta prometnica izvodi se na vanjskom rubu pješačke staze s jedne ili obje strane prometnice. Razmještaj stupova uvjetovan je razmještajem parkirališta i prometnica.

(3) Rasvjeta skijališta izvodi se unutar šireg prostora skijališta (R4), odnosno rubom skijališta na mjestima gdje širi prostor skijališta nije definiran, a vezana je na niskonaponsku mrežu.

(4) Sva križanja sa drugim instalacijama i prometnicama izvode se prema tehničkim propisima.«

Članak 64.

Iza novog članka 45. dodaje se novi naslov koji glasi:« Javna rasvjeta«.

Članak 65.

Iza novog članka 45. i novog naslova dodaje se novi članak 46. koji glasi:

»Članak 46.

(1) Javna rasvjeta prometnica izvodi se na vanjskom rubu pješačke staze s jedne ili obje strane prometnice. Razmještaj stupova uvjetovan je razmještajem parkirališta i prometnica.

(2) Rasvjeta skijališta izvodi se unutar šireg prostora skijališta (R4), odnosno rubom skijališta na mjestima gdje širi prostor skijališta nije definiran, a vezana je na niskonaponsku mrežu.

(3) Javna rasvjeta i rasvjeta skijališta izvodi se po zasebno izrađenom projektu.

(4) Sva križanja s drugim instalacijama i prometnicama izvode se prema tehničkim propisima.«

Članak 66.

Iza novog članka 46. dodaje se novi naslov koji glasi: »5.3.4. Plinoopskrba«

Članak 67.

Iza novog članka 46. i novog naslova dodaje se novi članak 47. koji glasi:

»Članak 47.

(1) Koncepcija plinifikacije Grada Vrbovskog, a time i prostora u obuhvatu Plana, temelji se na Studiji i Idejnom projektu opskrbe prirodnim plinom Primorsko-goranske županije.

(2) Prostor u obuhvatu Plana bit će opskrbljen plinom srednjeg tlaka (maksimalno 4 bar) iz mjerno redukcijske stanice (MRS Vrbovsko), smještene van obuhvata Plana (u naselju Tuk).

(3) Na području Grada Vrbovskog planirana je izgradnja podzemne distributivne srednjetlačne plinske mreže i priključaka na postojeće i planirane građevine.

(4) Plinska mreža namijenjena je distribuciji prirodnog plina, a do njegovog dolaska treba podržavati prijelaznu mogućnost - upotrebu zamjenskog plina (UNP-zrak).

(5) Kod izgradnje plinskog sustava treba maksimalno koristiti tipska i standardna rješenja, a prijelaz na prirodni plin mora biti omogućen uz minimalne radove i zahvate na unutarnjoj plinskoj instalaciji.

(6) Plinsku mrežu treba graditi polaganjem vodova u zemljane rovove. Dubina rova treba osigurati vodove od mehaničkih oštećenja, a određuje ju lokalni distributer. Projektnom dokumentacijom treba utvrditi profil vodova na temelju očekivane potrošne i materijal voda na temelju tlaka plina, vrste plina i sl., a u skladu s propisima.

(7) Priključke građevina na plinsku mrežu treba graditi podzemno. Minimalni radni tlak u plinovodu ispred kućnog priključka je 50 mbar i mora zadovoljavati potrebe potrošača. Neposredno prije ulaska plinovoda u građevinu ugrađuje se zaporna i regulacijska armatura, kojom se određuje tlak plina za pripadajućeg potrošača. Sklop spoja kućnog priključka i unutarnje plinske instalacije treba biti u ormarićima ugrađenima u pročelje zgrade, koji moraju biti dostupni djelatnicima lokalnog distributera. Ovisno o radnom tlaku plina, sklop može biti unutar ili izvan građevina.«

Članak 68.

Iza novog članka 47. dodaje se novi naslov koji glasi:« 5.3.5. Obnovljivi izvori energije«

Članak 69.

Iza novog članka 47. i novog naslova dodaje se novi članak 48. koji glasi:

»Članak 48.

(1) Sukladno ciljevima Plana više razine, unutar obuhvata Plana moguće je planirati postavu građevina, elemenata i naprava iskorištavanja svih obnovljivih izvora energije, osobito energije Sunca.«

Članak 70.

Iza novog članka 48. dodaje se novi naslov koji glasi: »6. UVJETI UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA«

Članak 71.

Članak 54. postaje novi članak 49.

U novom članku 49. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

« (7) Unutar zona sportsko-rekreacijske namjene (R1, R2, R3, R4) moguća je izgradnja skijaških staza s pripadajućom opremom, skijaških staza za početnike s pripadajućom opremom, pratećih površina i građevina u funkciji osnovne namjene, vučnica i stajališta žičara s pratećom opremom. Također je moguća gradnja kioska (tipski elementi, koji nisu čvrsto vezani za tlo, s ugostiteljskim i trgovačkim sadržajima) za čiji smještaj, u grafičkom dijelu Plana, nije posebno utvrđivana lokacija. U ciljnoj ravnini moguće je privremeno postavljanje pomičnog gledališta u slučaju održavanja natjecateljskih utrka i sličnih prigoda. Van skijaške sezone moguće je ove površine koristiti i za druge rekreativne aktivnosti.«

Članak 72.

Iza novog članka 49. dodaje se novi naslov koji glasi: »7. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI«

Članak 73.

Članak 55. postaje novi članak 50.

Članak 74.

Članak 56. postaje novi članak 51.

Članak 75.

Iza novog članka 51. dodaje se novi podnaslov koji glasi: »Kulturno-povijesne cjeline«.

Članak 76.

Iza novog članka 51. i novog podnaslova dodaje se novi članak 52 koji glasi:

»Članak 52.

(1) U obuhvatu Plana nema kulturnih dobara koja se štite sukladno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara («Narodne novine, broj 69/99, 151/0, 157/03, 87/09 i 88/ 10).»

Članak 77.

Iza novog članka 52. dodaje se novi naslov koji glasi:«8. POSTUPANJE S OTPADOM»

Članak 78.

Članak 57. postaje novi članak 53.

Članak 79.

Članak 58. postaje novi članak 54.

Članak 80.

Članci 59. i 60. se brišu.

Članak 81.

Iza novog članka 54. dodaje se novi članak 55. koji glasi:

»Članak 55.

(1) Proizvođač otpada, te svi sudionici u postupanju s otpadom (skupljač, obrađivač) dužni su pridržavati se odredbi važečih zakona i propisa.

(2) Svi proizvođači otpada na području obuhvata Plana dužni su se pridržavati principa ekološkog i ekonomskog postupanja s otpadom, a oni se svode na:

- izbjegavanje ili smanjenje količina otpada na mjestu nastajanja

- razvrstavanje otpada po vrstama na mjestu nastanka

- iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

- sprječavanje nenadziranog postupanja s otpadom

- odlaganje otpada na postojeće odlagalište

- saniranje otpadom onečišćenih površina.

(3) Svi poslovne građevine moraju osigurati prostor za privremeno skladištenje vlastitog otpada koji mora biti osiguran od utjecaja atmosferilija, te bez mogućnosti utjecaja na podzemne i površinske vode.

(4) Prostori za privremeno skladištenje otpada moraju biti jasno obilježeni, a korisnici moraju voditi evidenciju o vrstama i količinama privremeno uskladištenog otpada.«

Članak 82.

Članak 61. postaje novi članak 56.

Članak 83.

Članak 62. postaje novi članak 57.

Članak 84.

Iza novog članka 57. dodaje se novi naslov koji glasi: »9. MJERE SPRJEČAVANJA NAPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ«

Članak 85.

Članak 63. postaje novi članak 58.

Članak 86.

Članak 64. postaje novi članak 59.

Članak 87.

Iza novog članka 59. dodaje se novi naslov koji glasi:»9.1. Zaštita voda«.

Članak 88.

Članak 65. i 66 se brišu.

Članak 89.

Iza novog članka 59. i novog naslova dodaju se novi članci 60. i 61. koji glase:

»Članak 60.

(1) Zaštita voda na području obuhvata Plana ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće podzemnih i nadzorom nad površinskih voda i potencijalnim izvorima zagađenja kao što su: neprimjereno skladištenje građevinskog, komunalnog, opasnog i rezidualnog biljnog i zemljanog otpada, neprimjereno prikupljanje i zbrinjavanje sanitarno-fekalnih voda, neprimjereno riješenog problema odvodnje otpadnih voda i voda s prometnica i radnih površina, upotrebe neprikladnih sredstava za održavanje infrastrukturnih elemenata, akumulacijskih bazena, snijega i izrađenog snijega, skijaških staza van sezone skijanja, te uslijed soljenja prometnica protiv smrzavanja.

(2) Sustav javne odvodnje je koncipiran kao razdjelni.

(3) Otpadne vode iz građevina moraju se ispuštati u odvodni sustav s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda prema odredbama iz poglavlja 4.3.2. Odvodnja.

(4) Podsustav oborinske vode prihvaćati će površinske vode sa svih javnih prometnih površina i nakon pročišćavanja upuštati preko upojne građevine u teren prema odredbama iz poglavlja 4.3.2. Odvodnja.

 (5) Područje obuhvata plana nalazi se u trećoj i četvrtoj zoni sanitarne zaštite izvora vode za piće prema Odluci o zonama sanitarne zaštite izvora vode za piće na području Gorskog kotara (S.N. 23/2004). U trećoj zoni sanitarne zaštite zabranjena je upotreba kemijskih sredstava za zasnježivanje, te upotreba pesticida iz skupine A Uredbe o opasnim tvarima u vodama. Svaka djelatnost i gradnja unutar obuhvata Plana mora biti u skladu sa Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvora vode za piće na području Gorskog kotara.

(6) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim važećim propisima.

(7) Oborinske vode zagađene naftnim derivatima s radnih i manipulativnih površina moraju se prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i priključiti na uređaj za pročišćavanje oborinskih voda i nakon njega na upojnu građevinu.

(8) Sve otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja u recipijent moraju se pročistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upuštaju, a obradu i zbrinjavanje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda treba rješavati u sklopu sustava za pročišćavanje otpadnih voda.

(9) Svi korisnici površina na području plana dužni su priključiti se na sustav odvodnje otpadnih voda, te djelatnošću ne ugrožavati pitku i sanitarnu vodu od zagađivanja. Otpadne vode od pranja radnih površina, automobila, drugih vozila, strojeva i sl, onečišćene deterdžentima i drugim sredstvima, ne smiju se upuštati u tlo. Zabranjeno je nepropisno odlaganje tehnološkog i drugog otpada, kojim se može prouzročiti zagađenje tla i podzemnih voda.

(10) Pri odabiru uređaja za pročišćavanje otpadnih voda mora se voditi računa da uređaj za pročišćavanje mora postići takve karakteristike pročišćavanja da efluent udovoljava vrijednostima propisanim važećim propisima, pravilnikom i odlukama.

(11) Trafostanice se moraju graditi sa uljnim jamama za prihvat ukupnog kapaciteta ulja u transformatorima.

Članak 61.

(1) Zone vodozaštite prostora u obuhvatu Plana prikazane su na kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina.

(2) Zone vodozaštite određene su važećim propisima i Odlukama o zonama sanitarne zaštite na području Gorskog Kotara.«

Članak 90.

Članak 67. postaje novi članak 62.

Članak 91.

Iza novog članka 62. dodaje se novi naslov koji glasi: »9.2. Zaštita tla«

Članak 92.

Članak 68. postaje novi članak 63.

Članak 93.

Članak 69. postaje novi članak 64.

Članak 94.

Iza novog članka 64. dodaje se novi naslov koji glasi:»9.3. Zaštita zraka«

Članak 95.

Članak 70. se briše.

Članak 96.

Iza novog članka 64. i novog naslova dodaje se novi članak 65. koji glasi:

»Članak 65.

(1) Zaštita zraka provodi se sukladno važećim propisima: »Zakonu o zaštiti zraka« , »Uredbi o graničnim vrijednostima emisije onečiščujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora« , »Uredbi o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka« i prema mjerama propisanim u PPUG-u Vrbovskog.»

Članak 97.

Članak 71. postaje novi članak 66.

Članak 98.

Članak 72. postaje novi članak 67.

Članak 99.

Članak 73. se briše.

Članak 100.

Iza novog članka 67. dodaje se novi naslov koji glasi: »9.4. Zaštita od buke«

Članak 101.

Iza novog članka 67. i novog naslova dodaje se novi članak 68. koji glasi:

»Članak 68.

(1) Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno važećim propisima: »Zakona o zaštiti od buke« i »Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade.«

Članak 102.

Članak 74. postaje novi članak 69.

Članak 103.

Članak 75. postaje novi članak 70.

Članak 104.

Iza novog članka 70. dodaje se novi naslov koji glasi: »9.5. Zaštita šuma«

Članak 105.

Članak 76. postaje novi članak 71.

Članak 106.

Članak 77. postaje novi članak 72.

Članak 107.

Iza novog članka 72. dodaje se novi naslov koji glasi: »9.6. Zaštita biljnog i životinjskog svijeta«

Članak 108.

Članak 78. postaje novi članak 73.

U novom članku 73. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Područje obuhvata plana nalazi se u području važnom za divlje svojte i stanišne tipove, šifre i naziva HR5000019#, Gorski kotar, Primorje i sjeverna Lika, te unutar međunarodno važnog područja za ptice, istog naziva a šifre HR 1000019#.«

Dosadašnji stavci 1. i 2. novog članka 73. postaju stavci 2. i 3. istog članka.

Članak 109.

Članak 79. postaje novi članak 74.

Članak 110.

Iza novog članka 74. dodaje se novi naslov koji glasi: »9.7. Zaštita krajobraza«

Članak 111.

Članak 80. postaje novi članak 75.

Članak 112.

Iza novog članka 75. dodaju se novi naslov i podnaslov koji glase:

»9.8. Mjere posebne zaštite

Mjere zaštite od požara«

Članak 113.

Članak 81. postaje novi članak 76.

Članak 114.

Članak 82. postaje novi članak 77.

U novom članku 77. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Kod projektiranja građevina, u prikazu mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je primjenjivati numeričku metodu TRVB 100, a numeričke metode TRVB ili GRETENER ili EUROALARM za pretežito poslovne gtrađevine, ustanove i druge javne građevine u kojima se okuplja i boravi veći broj ljudi.

(6) Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zraćenja kroz otvore objekata, vatrootpornost objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Međusobni razmak objekata ne može biti manji od visine sljemena krovišta višeg objekta, a minimalno 6,0 m. Udaljenost objekata od ruba javne prometne površine mora biti jednaka polovici visine do vijenca krova objekata. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.

(7) Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojećih obvezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu širinu, nagibe, okretišta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom za vatrogasne pristupe («Narodne novine«, broj 35/ 94, 55/94 i 142/03).«

Članak 115.

Članak 83. postaje novi članak 78.

Članak 116.

Članak 84. postaje novi članak 79.

Članak 117.

Iza novog članka 79. dodaje se novi naslov koji glasi: »Mjere zaštite od potresa«

Članak 118.

Članak 85. postaje novi članak 80.

Članak 119.

Iza novog članka 80. dodaje se novi naslov koji glasi: »Mjere zaštite od rušenja«

Članak 120.

Članak 86. postaje novi članak 81.

Članak 121.

Iza novog članka 81. dodaje se novi naslov koji glasi: »10. MJERE PROVEDBE PLANA«

Članak 122.

Članak 87. postaje novi članak 82.

U novom članku 82. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Provedba ovog plana, gradnja i uređenje površina vršit će se sukladno ovim Odredbama, cjelokupnom tekstualnom i kartografskom dijelu Plana i zakonskim odredbama.

(4) Ukupna BRP zatvorenih građevina, u obuhvatu ovog Plana, može iznositi maksimalno 18.325,0 m2

Članak 123.

Naslov iznad članka 88. koji glasi: »9.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja«, te članci 88., 89., 90., 91. i 92. se brišu.

Članak 124.

Iza novog članka 82. dodaju se novi članci 83. i 84. koji glase:

»Članak 83.

(1) Potreba izrade studije procjene utjecaja na okoliš propisana je za područje obuhvata ovog Plana.

(2) Prije izvedbe u postupku investicijskog planiranja i projektiranja prethodno je obvezno potrebno izraditi studiju procjene utjecaja na okoliš iz st. 1 ovog članka.

Članak 84.

(1) Svi započeti upravni postupci pokrenuti do stupanja na snagu ovih Izmjena i dopuna Plana dovršiti će se prema odredbama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 8 - Skijalište Bijela kosa - Centar za zimske sportove («Službene novine PGŽ« broj 31/07) koji je bio na snazi u vrijeme njihovog podnošenja.

(2) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno članku 143. Zakona o vodama («Narodne novine« broj 153/09).

(3) Posebne mjere radi održavanja vodnog režima provode se u skladu s člankom 126. Zakona o vodama.

(4) Kod gradnje nove građevine te uređenja javne površine potrebno je postupiti u suglasju s odredbama važećeg Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(5) Kod gradnje novih građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti u suglasju s odredbama važećeg Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera.«

Članak 125.

Iza novog članka 84. dodaje se novi naslov koji glasi: »10.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja«

Članak 126.

Iza novog članka 84. i novog naslova dodaje se novi članak 85. koji glasi:

»Članak 85.

(1) Unutar obuhvata ovog Plana ne predviđa se izgradnja planova užeg područja.«

Članak 127.

Iza novog članka 85. dodaje se novi naslov koji glasi: »10.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni«

Članak 128.

Iza novog članka 85. i novog naslova dodaje se novi članak 86. koji glasi:

»Članak 86.

(1) Unutar obuhvata ovog Plana ne postoje građevine suprotne namjene u odnosu na planiranu.«

Članak 129.

Iza novog članka 85. dodaje se novi naslov koji glasi: »ZAVRŠNE ODREDBE«

Članak 130.

Iza novog članka 85. i novog naslova dodaje se novi članci 87. i 88. koji glase:

»Članak 87.

(1) Plan iz članka 1. ove Odluke izrađen je u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Vrbovskog i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog.

(2) Izvornici Plana čuvaju se u pismohranama Gradskog vijeća Grada Vrbovskog; Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije; Odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo koji je nadležan za njegovo provođenje (dva primjerka); Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, te Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj - Zavodu za prostorno planiranje.

Članak 88.

(1) Tekstualni i grafički dijelovi Plana iz članka 3. ove Odluke, koji čine sastavni dio Odluke, nisu predmet objave.«

Članak 131.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01-5

Ur. broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr