SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01.,60/01., 129/05.,109/07.,125/08.,36/09.,150/11 i 144/ 12.) i članka 31. i 61. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09.,31/09., 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog , na sjednici 28. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovskog

Članak 1.

U članku 3. stavku 3. riječi »Gradonačelnika Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu:Gradonačelnik)« zamjenjuju se riječima »Gradskog vijeća Grada Vrbovskog«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječ »Gradonačelnik« zamjenjuje se riječima »Gradsko vijeće«.

U stavku 2. broj »60« zamjenjuje se brojem »90«.

Članak 3.

U članku 5. st. 1. mijenja se i glasi:

»Članu vijeća mandat prestaje u sljedećim slučajevima:

1.ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2.ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

3.ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

4.ako mu prestane prebivalište s područja mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,

5.ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6.smrću.«

Iza st. 1. dodaje se st.2. koji glasi:

»Članu vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovog članka.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

U članku 8. stavci 3.,4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. broj »12« mijenja se brojkom »14«.

Članak 6.

U članku 14. st. 1. mijenja se prva rečenica koja sada glasi:

»U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata na listi, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koliko ih se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 7.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.

Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjestu u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.

Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.

Ako su dvije ili više lista iz stavka 4. ovog članka osvarile pravo na mjesto u vijeću, broj članova vijeća povećat će se i u tom slučaju broj članova vijeća može biti paran.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova.«

Članak 8.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.

Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik, potpredsjednik i četiri člana.

Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje Gradsko vijeće.

Najmanje jedna trećina članova stalnog sastava izbornog povjerenstva mijenja se na svakim sljedećim izborima.

Predsjednik i potpredsjednik izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.

Prošireni sastav izbornog povjerenstva čine tri predstavnika većinske političke stranke i tri dogovorno predložena predstavnika oporbenih političkih stranaka, a određuje se u roku od 8 dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora. Odnos ukupnog broja članova proširenog sastava unutar grupacije stranaka određuje se sukladno omjeru u kojem pojedina stranka sudjeluje u Gradskom vijeću Grada.

Svi članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.

Predsjednik, potpredsjednik i članovi stalnog sastava izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke niti kandidati za članove vijeća, a članovi proširenog sastava izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati za članove vijeća.

U slučaju istovremenog održavanja lokalnih izbora i izbora za članove vijeća mjesnih odbora, izbore provodi izborno povjerenstvo nadležno za lokalne izbore.«

Članak 9.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Birački odbor čine predsjednik, potpredsjednik i osam članova. Četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka, odnosno stranke sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada.«

U stavku 3. broj »osam« zamjenjuje se brojkom »12«.

U stavku 4. broj »pet« zamjenjuje se brojkom »10«.

U stavku 6. i 7. riječ »zamjenik« zamjenjuje se riječju »potpredsjednik«.

Dodaje se stavak 8. koji glasi:

»U slučaju istovremenog održavanja lokalnih izbora i izbora za članove vijeća mjesnih odbora, izbore provode birački odbori imenovani za lokalne izbore.«

Članak 10.

U članku 45. u stavku 2. riječ »Gradonačelniku« zamjenjuje se riječima »Uredu državne uprave u Primorsko - goranskoj županiji«.

U stavku 4. riječ »Gradonačelnik« zamjenjuje se riječima »Ured državne uprave u Primorsko - goranskoj županiji«.

Članak 11.

U članku 48. u stavku 4. broj »15« zamjenjuje se brojkom »30«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika vijeća.«

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana objave nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 013-03/13-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr