SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Na temelju članka 35. točke 1. i članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/ 09., 150/11 i /12.) i članka 31. i 55. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09. i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 28. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog

Članak 1.

U članku 2. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 31/09.) mijenja se i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici do izbora predsjednika Gradskog vijeća predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedavat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Članak 2.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

« Članu Gradskog vijeća mandat prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata:

1.ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2.ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

3.ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

4.ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta,

5.ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se ureduje hrvatsko državljanstvo,

6.smrću.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Članu Gradskog vijeća kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a za kojeg se utvrdi da je državljanin članice Europske unije, mandat ne prestaje na temelju stavka 1. točke 5. ovog članka.«

Članak 3.

U članku 13. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da je jedan potpredsjednik iz reda predstavničke većine, a jedan iz reda predstavničke manjine.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanje kao i najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, dok izbor potpredsjednika iz reda predstavničke manjine može predložiti predstavnička manjina.«

Članak 4.

U članku 36. riječi »općim i« brišu se, a riječ »Zakonu« zamjenjuje se riječima »posebnom zakonu«.

Članak 5.

U članku 52. iza točke 2. Postupak donošenja akata dodaje se novi članak 52.a koji glasi:

»Članak 52.a:

Pravo podnošenja prijedloga akta ima član Vijeća, Klub članova vijeća, radno tijelo Vijeća i gradonačelnik, ako zakonom, Statutom ili ovim Poslovnikom nije drugačije određeno.«

Članak 6.

Članak 74. mijenja se i glasi:

Pored izvješća iz prethodnog članka, Gradonačelnik će na zahtjev Vijeća podnijeti izvješće o svom radu, u cjelini ili u pojedinom području, o izvršavanju odluka ili drugih akata Vijeća te o drugim pitanjima iz svoga djelokruga. Prijedlog za podnošenje izvješća iz prethodnog stavka može podnijeti ovlašteni predlagatelj sukladno članku 52.a ovog Poslovnika.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku, a pitanje o kojem se traži izvješće mora biti jasno postavljeno, formulirano i obrazloženo. O podnesenom prijedlogu odlučuje se većinom glasova nazočnih vijećnika.

Izvješće o svom radu i o stanju u pojedinim područjima Gradonačelnik može podnijeti Vijeću i na vlastitu inicijativu.«

Članak 7.

U članku 78. stavku 1. riječ »vijećnici« zamjenjuje se riječima »ovlašteni predlagatelji iz članka 52.a«.

Članak 8.

U članak 79. stavak 2., 4. i 5. zamjenjuju se stavcima 2., 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Gradskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Gradskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća sjednicu će sazvati gradonačelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Gradskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Sjednica Gradskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 7.«

Članak 9.

U članku 80. stavku 3. briše se druga rečenica: »Sjednica Gradskog vijeća može se održavati i putem video veze.«

Članak 10.

Članak 87. briše se.

Članak 11.

U članku 98. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na prijedlog najmanje četvrtine članova Vijeća, Vijeće može odlučiti većinom glasova svih članova Vijeća da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Stavak 2. briše se, a stavak 3. postaje stavak 2.«

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-04/13-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr