SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 8. Petak, 8. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Na temelju članka 35. točke 1. i članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/ 09., 150/11 i 144/12.) i članka 31. i 55. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09. i 43/10) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 28. veljače 2013. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovskog

Članak 1.

U članku 6. stavak 2. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09. i 43/10) riječ »izvršnim« zamjenjuje se riječju »izvršnom«.

Članak 2.

U članku 11. u stavku 4. riječi »Grada Vrbovskog« zamjenjuju se riječima »Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Stavak 2. članka 19. mijenja se i glasi:

»Raspisivanje referenduma na temelju odredaba zakona i ovog Statuta može predložiti najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, 20% ukupnog broja birača u Gradu Vrbovskom, te većina vijeća mjesnih odbora u Gradu Vrbovskom.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5., 6. i 7. koji glase:

»Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Gradskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio gradonačelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Grada Vrbovskog, Gradsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Ako je raspisivanje predložilo 20% od ukupnog broja birača u Gradu Vrbovskom, Gradsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu Vrbovskom i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te o utvrđenom obavijestiti Gradsko vijeće. Ako središnje tijelo nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće dužno je donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja obavijesti. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Gradsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 4.

Članak 20. briše se.

Članak 5.

U članku 21. stavak 1. briše se.

Članak 6.

U stavki 1. članka 24. iza riječi »vijeće« dodaje se tekst »osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna«.

Članak 7.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili ovim Statutom.«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Mišljenje dobiveno od mjesnih zborova građana ne obvezuje Gradsko vijeće.«

Članak 8.

Članak 30. mijenja se i glasi

»Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Vrbovskog i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Vrbovskog te obavlja druge poslove i skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće ima 15 članova.

Pripadnicima srpske nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina jamči se zastupljenost u Gradskom vijeću razmjeno njihovom udjelu u stanovništvu Grada Vrbovskog.

Prije svakih lokalnih izbora središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave objavit će na svojim internetskim stranica podatke o broju članova Gradskog vijeća koji se biraju iz reda srpske nacionalne manjine.

Ako na izborima nije postignuta odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine koja ima pravo na odgovarajuću zastupljenost u Gradskom vijeću u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, broj članova Gradskog vijeća povećat će se do broja koji je potreban da bi odgovarajuća zastupljenost bila ostvarena.«

Članak 9.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće:

1.donosi Statut Grada Vrbovskog,

2.donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog,

3.donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,

4.nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Vrbovskog,

5.donosi smjernice razvoja Grada Vrbovskog,

6.utvrđuje programe razvoja pojedinih djelatnosti i javnih potreba od značaja za Grad Vrbovsko,

7.donosi dokumente prostornog uređenja,

8.donosi Poslovnik Gradskog vijeća,

9.bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

10.osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,

11.raspisuje referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika u slučajevima određenim zakonom,

12.raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,

13.uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Vrbovskog,

14.osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Vrbovsko te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

15.odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu s posebnim zakonima,

16.odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela Grada Vrbovskog u trgovačkim društvima kojih je Grad Vrbovskog osnivač,

17.odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Vrbovskog čija je vrijednost veća od vrijednosti utvrđenih člankom ::: ovog Statuta,

18.odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Vrbovskog i ustanovama čiji je osnivač Grad Vrbovsko,

19.odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

20.odlučuje o osnivanju, odnosno pristupanju Grada Vrbovskog udruzi gradova te uspostavljanju suradnje Grada Vrbovskog s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država,

21.odlučuje o pokroviteljstvu,

22.obavlja i druge poslove koji su mu zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom stavljeni u nadležnost.«

Članak 10.

U članku 32. stavak 2. i stavak 3. mijenjaju se i glase:

»Potpredsjednici Gradskog vijeća u pravilu se biraju tako da je jedan potpredsjednik iz reda predstavničke većine, a jedan iz reda predstavničke manjine.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanje kao i najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća, dok izbor potpredsjednika iz reda predstavničke manjine može predložiti predstavnička manjina.«

Članak 11.

U članku 33. iza podstavka 9. odaju se novi podstavci 10. i 11. koji glase:

»- dužan je dostaviti Statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt (u daljnjem tekstu: opći akt) predstojniku ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan ovim Statutom ili poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta,

- dužan je akte iz prethodnog podstavka bez odgode dostaviti gradonačelniku,«

Članak 12.

U članku 35. u stavku 1. briše se podstavak 7.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Član Gradskog vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Gradskog vijeća.«

Članak 13.

U članku 36. u stavku 2. posljednja rečenica mijenja se i glasi: »Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član Gradskog vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata na način propisan posebnim zakonom.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Član Gradskog vijeća ima pravo tijekom mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem zahtjeva predsjedniku Gradskog vijeća na način i na vrijeme propisano posebnim zakonom.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana Gradskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jednom u tijeku trajanja mandata.«

Članak 14.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»Izvršno tijelo Grada je gradonačelnik.

Iznimno od stavka 1. ovog članka Izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika u slučajevima propisanim Zakonom.

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika je zamjenik gradonačelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s gradonačelnikom, a dužnost gradonačelnika obnaša ako je mandat gradonačelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata u Gradu.

Zamjenik iz stavka 2. i 3. ovog članka koji obnaša dužnost gradonačelnika ima sva prava i dužnosti gradonačelnika.«

Članak 15.

U članku 40. točka 3. mijenja se i glasi:

»3.podnosi Gradskom vijeću prijedlog proračuna Grada, te polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5.odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Vrbovskog i raspolaganju ostalom imovinom u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i posebnim propisima,

Iza točke 5. dodaju se nove točke 6. i 7. koje glase:

»6.gradonačelnik može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti do najviše 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradonačelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna,

7.imenuje i razrješuje predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz točke 11. članka 31. ovog Statuta,

Dosadašnje točke 6. do 15. postaju točke 8. do 17.

Dosadašnje točka 16. i točka 30. brišu se, a točke 17. do 31. postaju točke 18. do 31.«

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. točke 7. ovog članka gradonačelnik je dužan dostaviti Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Članak 16.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik zastupa Grad.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis gradonačelnik će donijeti odluku o obustavi općeg akta u roku od osam dana od dana donošenja kata. Gradonačelnik ima pravo zatražiti od Gradskog vijeća da u roku od osam dana od donošenja odluke o obustavu otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Gradsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke iz stavka 2. ovog članka, gradonačelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.«

Članak 17.

U članku 43. dodaju se stavci 1. i 2. koji glase:

»Gradonačelnik ima zamjenika.

Sukladno odredbama Zakona o pravima nacionalnih manjina jedan zamjenik gradonačelnika bira se iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine na način određen zakonom kojim se uređuje izbor izvršenog tijela. Izabrani zamjenik predstavnik je nacionalne manjine u izvršnom tijelu.«

Članak 18.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.«

Članak 19.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Gradonačelnik i njegov zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrbovskog o tome na koji način će obnašati dužnost.

Za osobu iz stavka 1. ovog članka koja nije postupila na način propisan stavkom 2. ovog članka smatra de da dužnost obavlja volonterski.

Danom stupanja na dužnost osoba iz stavka 1. i 2. ovog članka smatra se dan početka mandata određen posebnim zakonom.

Gradonačelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Vrbovskog.

Novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave obavijesti iz stavka 5. ovog članka.«

Članak 20.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

1.ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

2.ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

3.ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

4.ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta,

5.ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

6.smrću.

Ako gradonačelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.«

Članak 21.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača u Gradu Vrbovskom.

Gradsko vijeće raspisat će referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u gradu.

Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika gradonačelnika.

Referendum za opoziv gradonačelnika i njegovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za gradonačelnika.«

Članak 22.

Iz članka 47. dodaje se stavak 47.a koji glasi:

»Članak 47.a

Odluka o opozivu gradonačelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji s glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Gradu Vrbovskom.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.«

Članak 23.

Iz članka 47.a dodaje se članak 47.b koji glasi:

»Članak 47.b

Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, u Gradu Vrbovskom raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku,

do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata gradonačelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, u Gradu Vrbovskom neće se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika, a gradonačelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika prestane mandat samo njegovom zamjeniku, u Gradu Vrbovskom neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika gradonačelnika.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika iz stavka 2. ovoga članka, u Gradu Vrbovskom raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata gradonačelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, u Gradu Vrbovskom raspisat će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, ako prestane mandat zamjeniku gradonačelnika izabranom iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.

O svim promjenama tijekom mandata gradonačelnika i njegovog zamjenika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.«

Članak 24.

U članku 48. u stavak 1. mijenja se i glasi:

»Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog i poslova državne uprave prenijetih na Grad Vrbovsko posebnom odlukom ustrojava upravne odjele i službe (upravna tijela).«

Članak 25.

U članak 59. briše se druga rečenica koja glasi »Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem na mandat od 4 godine.«

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.«

Članak 26.

U članku 60. riječ »gradonačelnik« zamjenjuje se riječima »Gradsko vijeće«.

Članak 27.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora uređuje Gradsko vijeće posebnom odlukom odgovarajućom primjenom odredaba zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.«

Članak 28.

U članku 66. riječi »tajnim glasovanjem« zamjenjuju se riječima »Većinom glasova svih članova«.

Članak 29.

Članak 73. mijenja se i glasi:

»Temeljni financijski akt Grada je proračun.

Proračun donosi Gradsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Gradonačelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna gradonačelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Proračun Grada Vrbovskog dostavlja se u Ministarstvo financija u skladu s posebnim zakonom.«

Članak 30.

U članku 76. stavku 2. iza riječi »vijeće« dodaju se riječi »u sladu sa zakonom i svojim poslovnikom«.

Iza stavka 2. dodaje se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»Donošenje odluke o privremenom financiranju mogu predložiti predlagatelji utvrđeni poslovnikom Gradskog vijeća.

Odluka o privremenom financiranju dostavlja se Ministarstvu financija u roku od 15 dana od donošenja.

Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese odluka o privremenom financiranju, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.«

Članak 31.

U članku 81. stavku 1. riječi »godišnji obračun proračuna« zamjenjuju se riječima »godišnji izvještaj o izvršenju proračuna«.

Članak 32.

U članku 83. stavku 1. iza riječi »osoba« dodaju se riječi »(upravne stvari)«.

Stavak 2. briše se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.«

Članak 33.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Vrbovskog.

Članak 34.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/13-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/13-2

Vrbovsko: 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr