SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kastva na 44. sjednici održanoj 28. veljače 2013. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2013. godini u procijenjenom iznosu od ukupno 120.529.300,00 kn.

Članak 3.

Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:


Redni broj


Razvojni zahvat

Procijenjena
vrijednost ulaganja
(kn)

1.

Vodoopskrba visinske zone Kostrena

3.956.000


1.1.

Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS
Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta uključujući izradu projektne dokumentacije za izgradnju tlačnog cjevovoda CS
Martinšćica - VS Glavani s tlačnim cjevovodom do VS Glavani


756.000

1.2.

Izrada projektne dokumentacije tlačno-gravitacijskog cjevovoda CS Martinšćica - VS Sopalj

700.000

1.3.

Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri

1.500.000


1.4.

Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani-VS Solin, dionica Mažeri-Glavani


1.000.000


2.

Izrada projektne dokumentacije za tehnološki postupak uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir membranskom tehnologijom ultra
filtracije


1.000.000


3.

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) - Kastav - Klana (spajanje sustava Klana
na riječki vodoopskrbni sustav)


2.000.000

4.

Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo - početak gradnje

1.500.000

5.

Tlačni cjevovod CS Kukuljanovo - VS Vojskovo - početak gradnje

1.500.000

6.

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik

2.000.000

7.

Vodoopskrbni sustav Platak - izrada projektne dokumentacije

2.000.000


8.

Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II. faza podprojekta Rijeka- Grobnik - dovršetak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak gradnje po II tranši kredita Projekt Jadran


59.300.000

9.

Dogradnja sustava odvodnje Grad - izrada studijske i projektne
dokumentacije za EU fondove i imovinsko pravna priprema

26.509.000


10.

Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)


4.870.000

Ukupno

104.635.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

1 439.676,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kastva,

4 12.155.924,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području ostalih suvlasnika Isporučitelja,

8 27.250.000,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2),

12 8.720.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik),

14 13.080.000,00 kn iz sredstava Državnog proračuna,

15 42.989.400,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.

Članak 4.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području grada Kastva utvrđuju se kako slijedi:


Redni broj


Razvojni zahvat

Procijenjena
vrijednost ulaganja (kn)

1.

Kudeji - Jardasi - tehnički pregled za vodovodni ogranak

5.000

2.

Orbani - Rubeši 128-179 - dovršetak gradnje

214.560

3.

Jardasi 22 - 22a - dovršetak gradnje

171.110

4.

Donji Ćikovići 86d - 93b - dovršetak gradnje

176.650

5.

Donji Turki - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju
vodovodnog ogranka

18.000

6.

Brnčići put Martići - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju
vodovodnog ogranka

16.000

7.

Donji Turki (Gec d.o.o.) - nastavak pripreme dokumentacije za
gradnju vodovodnog ogranka

10.000

8.

Kastav - Klanci - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i
gradnja vodovodnog ogranka

340.000

 


Redni broj


Razvojni zahvat

Procijenjena
vrijednost ulaganja (kn)

9.

Kostanj (Jurčići - Škrlji) - nastavak pripreme dokumentacije za
gradnju i gradnja vodovodnog ogranka

1.116.000

10.

Donji Spinčići od k.br. 150 - 250 - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja vodovodnog ogranka

1.017.000

11.

Donji Spinčići od k.br. 124 - 126 - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju vodovodnog ogranka

5.000

12.

Šporeri - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju i gradnja
vodovodnog ogranka

686.000

13.

Brnčići 5 -9/1 - nastavak pripreme dokumentacije za gradnju
vodovodnog ogranka

4.000

14.

Prelaganje vodovoda uz sanitarni kolektor BELIĆI-KASTAV s ograncima

356.830

15.

Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)

30.000

16.

Ulice Gorica, Brozovo i Jurčićeva - dovršetak gradnje sanitarnog
kolektora

827.000

17.

RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčići, II. faza - dovršetak gradnje
sanitarnog kolektora

2.131.150

18.

Gradnja CS Bani 1

1.030.000

19.

Gradnja sanitarne kanalizacije RZ Žegoti - Šporova jama - Jurčići, I. faza i gradnja kanalizacije naselja Jurčići - Jurjenići

1.920.000

Ukupno

10.074.300

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

17 1.273.900,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Grada Kastva,

18 6.910.400,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda,

19 1.890.000,00 kn iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj.

Članak 5.

U 2013. godini financirat će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Grada Kastva kako slijedi:

4 Izgradnja sanitarne kanalizacije kolektor Belići - Rubeši (spoj na postojeći kolektor Kastav) s ograncima i priključcima - dovršetak gradnje u iznosu od 5.820.000,00 kuna.

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Kastva i IPARD programa u iznosu od 5.820.000 kuna.»

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-5

Kastav, 28. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr