SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 24. Zakona o zaštiti potrošača («Narodne novine« broj 79/07, 125/07 i 79/09) i članka 47. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/09), Gradonačelnik Grada Cresa, dana 3. studenog 2010. godine, donosi sljedeću

ODLUKU O OSNIVANJU SAVJETA
ZA ZAŠTITU POTROŠAČA JAVNIH USLUGA

Članak 1.

Osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Cresa (u daljenjm tekstu: Savjet).

Savjet je stalno radno tijelo Gradonačelnika Grada Cresa i sastoji se od predsjednika i četiri člana.

Članak 2.

U Savjet se imenuju:

1.Jana Zec, predstavnica Grada Cresa

2.Mira Širić, predstavnica Grada Cresa

3.Nikola Surdić, predstavnik Grada Cresa

4.Marko Paripović, predstavnik Udruge »Potrošački centar«

5.Danijela Kučica, predstavnica Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d.o.o.

Mandat članova Savjeta prestaje istekom mandata Gradonačelnika ili razrješenjem.

Članak 3.

Savjet se osniva radi praćenja cijena javnih usluga na području Grada Cresa.

Savjet prati stanje koje se odnosi na prava i obveze potrošača javnih usluga, razmatra i daje mišljenja o aktima Gradskog vijeća koji se odnose na prava i obveze potrošača javnih usluga, daje preporuke i predlaže mjere za unapređivanje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području Grada Cresa, obavlja i druge poslove u skladu s Zakonom o zaštiti potrošača, te ostalim propisima kojima se uređuje područje zaštite potrošača.

Svoje preporuke i mišljenja Savjet daje na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Članak 4.

Savjet radi na sjednicama.

Sjednice saziva predsjednik Savjeta prema potrebi, a dužan je sazvati sjednicu u slučaju dobivanja prijedloga cijena komunalnih usluga, te ako to zatraži većina članova Savjeta.

Predsjednik Savjeta predlaže dnevni red, predsjedava i vodi sjednice, te potpisuje zaključke koje donosi Savjet.

U slučaju spriječenosti, predsjednika Savjeta zamjenjuje zamjenik kojega članovi Savjeta biraju između sebe na prvoj konstituirajućoj sjednici.

Članak 5.

Savjet može održati sjednicu ako je nazočna većina članova Savjeta, a odluke se donose javnim glasovanjem većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

Predsjednik Savjeta može pozvati na sjednicu i druge osobe za koje smatra da mogu doprinijeti radu Savjeta.

Članak 6.

Poziv za sjednicu dostavlja se članovima Savjeta najmanje 3 dana prije održavanja sjednice.

Iznimno ako postoje opravdani razlozi, sjednica Savjeta može sa sazvati i telefonski.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Članak 7.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti već samo putem Gradonačelnika.

Članak 8.

Administrativne poslove za Savjet obavlja nadležno upravno tijelo Grada Cresa.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/10-1/1

Ur. broj: 2213/02-02-10-1

Cres, 3. studenoga 2010.

GRADONAČELNIK

Kristijan Jurjako, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr