SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/01, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12), članka 17. Odluke o koncesijskom obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u Gradu Cresu (»Službene novine PGŽ« broj 20/03, 20/07 59/09), članak 16. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« RH broj 125/08) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), a nakon provedenog javnog natječaja za davanje koncesije o čemu je Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena u »Narodnim novinama« RH broj 140/12, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 25. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU O DODJELI KONCESIJE
ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA CRESA

Članak 1.

Grad Cres (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova na području Grada Cresa slijedećem ponuditelju:

Igor Nenadić, vlasnik Dimnjačarskog obrta IN-GRUPA, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Vjekoslava Bacha 32 (u daljnjem tekstu: koncesionar).

Članak 2.

Poslovi iz članka 1. ove Odluke predviđeni su člancima 2. i 3. Odluke o koncesijskom obavljanju komunalne djelat

nosti dimnjačarskih poslova u Gradu Cresu, a sve u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu koje se odnose na tu djelatnost.

Koncesionar će dimnjačarske poslove obavljati na području Grada Cresa.

Članak 3.

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova dodjeljuje se na rok od 4 (četiri) godine koji započinje teći zaključenjem ugovora o koncesiji između davatelja koncesije i koncesionara.

Članak 4.

Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti od požara.

Koncesionar je dužan pridržavati se odredaba Odluke o koncesijskom obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u Grada Cresu, kojom se detaljnije utvrđuju poslovi koje koncesionar mora obavljati kao i ostale obveze davatelja koncesije i koncesionara.

Članak 5.

Visina naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u visini od 6.000,00 kn godišnje koja se plaća jednokratno najkasnije do 30. rujna, za tekuću godinu.

Članak 6.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz cjenika priloženog uz ponudu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Koncesionar će svoje usluge naplatiti nakon što iste izvrši, na temelju ispostavljenog pisanog računa.

Članak 7.

Davatelj koncesije i koncesionar sklopiti će ugovor o koncesiji nakon isteka 15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju. Ukoliko se žalbom pokrene postupak pravne zaštite, ugovor o dodjeli koncesije potpisati će se kada Odluka o dodjeli koncesije postane konačna.

Članak 8.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da na temelju ove Odluke, s koncesionarom zaključi ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 406-01/12-1/17

Ur. broj: 2213/02-01-13-7

Cres, 25. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

Obrazloženje:

Na temelju Zakona o koncesijama i Zakona o komunalnom gospodarstvu, te u skladu sa Odlukom o koncesijskom obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u Gradu Cresu, proveden je postupak dodjele koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - dimnjačarskih poslova. U »Narodnim novinama« br. 140/12 objavljena je Obavijest o namjeri dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Cresa. Rok za predaju ponuda bio je 30 dana od dana objavljivanja Obavijesti o namjeri davanja koncesije u »Narodnim novinama«. Stručno povjerenstvo je 18. siječnja 2013. otvorilo dvije ponude koje su pristigle u roku. Nakon otvaranja, utvrđeno je da je ponuda Igora Nenadića, vl. Dimnjačarskog obrta IN-GRUPA, kompletna i povoljnija od druge ponude koju je podnijela tvrtka D.I.M.Š.O. d.o.o.. Čavle, Mavrinci 24/5.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 3 dana od dana primitka ove Odluke. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, a predaje se Gradu Cresu u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i druge stranke u postupku.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr