SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 7. Srijeda, 6. ožujka 2013.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 25. veljače 2013. godine donosi

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke
o kriterijima za sufinanciranje kamata za kredite
za uređenje fasada i stolarije

Članak 1.

U Odluci o kriterijima za sufinanciranje kamata za kredite za uređenje fasada i stolarije (»Službene novine PGŽ« broj 19/10), u nazivu Odluke, iza riječi »stolarije«, dodaju se riječi »i zamjenu krovnih pokrova koji sadrže azbest«

Članak 2.

U članku 1. Odluke, na kraju rečenice, iza riječi »stolarije« dodaju se riječi: »kao i zamjenu krovnih pokrova koji sadrže azbest.«

Članak 3.

Članak 2. Odluke. mijenja se i glasi:

»Pravo na sufinanciranje kamata za kredite za uređenje fasada i stolarije, mogu ostvariti vlasnici, odnosno suvlasnici kuća, stanova i ostalih nekretnina na području Grada Cresa koje se nalaze unutar registrirane povijesne cjeline naselja Cres, Beli, Lubenice, Orlec i Predošćica u kojima se obračunava spomenička renta.

Pravo na sufinanciranje kamata za kredite za zamjenu krovnih pokrova koji sadrže azbest, mogu ostvariti vlasnici, odnosno suvlasnici kuća, stanova i ostalih nekretnina na području Grada Cresa.

Pravo ostvaruju korisnici iz stavka 1. i 2. ovog članka ako podižu kredit za uređenje navedene kuće, stana ili druge nekretnine. Uređenje kuće ili stana podrazumijeva radove na uređenju fasade i stolarije.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu protekom osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-01/10-01/1

Ur.broj: 2213/02-01-13-6

Cres, 25. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRESA

Predsjednik

Marčelo Damijanjević, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr