SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradonačelnik Grada Rijeke, 18. veljače 2013. godine, donio je

POSLOVNIK
o radu Programskog vijeća Start-up inkubatora Rijeka

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Poslovnikom o radu Programskog vijeća Start- up inkubatora Rijeka (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje sastav Programskog vijeća Start-up inkubatora Rijeka (u daljnjem tekstu: Programsko vijeće), djelokrug i način rada te druga pitanja od značaja za rad Programskog vijeća.

II. SASTAV PROGRAMSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Programsko vijeće se sastoji od predsjednika i četiri (4) stalna člana te istoga broja zamjenika koje čine:

1)predsjednik i zamjenik predsjednika- predstavnici Odjela gradske uprave za poduzetništvo,

2)član i zamjenik člana - predstavnici Zavoda za informatičku djelatnost,

3)član i zamjenik člana - predstavnici partnera projekta, Regionalne razvojne agencije Porin d.o.o.,

4)član i zamjenik člana - predstavnici suradnika na projektu, Veleučilišta u Rijeci,

5)član i zamjenik člana - predstavnici suradnika na projektu, Sveučilišta u Rijeci.

Programsko vijeće ima i povremene članove iz područja informatičkih tehnologija i produkt dizajna koje, prema potrebi, određuje predsjednik Programskog vijeća u slučaju kada se razmatraju i ocjenjuju projektne ideje iz ostalih nespomenutih područja iz kojih je podnesena prijava projektne ideje.

Članove Programskog vijeća imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke.

Članovi Programskog vijeća imenuju se na vrijeme od godine dana.

Član Programskog vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

III. DJELOKRUG I NAČIN RADA

Članak 3.

Programsko vijeće se osniva kao savjetodavno tijelo na projektu Start-up inkubatora Rijeka.

U djelokrugu rada Programskog vijeća je razmatranje prijava projektnih ideja i odlučivanje o ulasku timova u Start-up inkubator Rijeka, razmatranje prijava mentora projektnih timova, ocjena o napretku timova u korištenju usluga Start-up inkubatora Rijeka, razmatranje provedenih evaluacija sukladno Projektu Start-up inkubatora Rijeka te u skladu s tim donošenje preporuka i zaključaka.

Članak 4.

Konstituirajući sjednicu Programskog vijeća saziva imenovani predsjednik Programskog vijeća.

Programsko vijeće odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednik Programskog vijeća pisanim putem.

Programsko vijeće može zauzimati stajališta ako je sjednici nazočna većina članova Programskog vijeća.

Na Programskom vijeću odluke na se donose većinom glasova nazočnih članova, a u slučaju da se ne postigne većina, odlučujući je glas predsjednika Programskog vijeća.

Pod nazočnošću na sjednici, u smislu ovoga članka, podrazumijeva se i prisustvo putem neposredne video-veze, odnosno istovremena provedba video - konferencije.

Iznimno od odredbe stavka 4. i 5. ovoga članka, član Programskog vijeća se o prijedlogu odluke može izjasniti i pisanim putem, pod uvjetom da je izvršio prethodni uvid u materijale za sjednicu.

Članak 5.

O radu na sjednici Programskog vijeća vodi se zapisnik.

U zapisnik se unose podaci o radu na sjednici, o sudjelovanju u raspravi, o preporukama svakog pojedinog člana i o rezultatu glasovanja.

Zapisnik potpisuje predsjednik Programskog vijeća.

Administrativno-tehničke poslove za Programsko vijeće obavlja Odjel gradske uprave za poduzetništvo.

Članak 6.

Programsko vijeće donosi odluku o ulasku timova u Start-up inkubator Rijeka na temelju sljedećih kriterija:

1)inovativnosti ideje,

2)tržišnog potencijala,

3)disruptivnosti rješenja,

4)ekipiranosti i stručnosti tima.

Programsko vijeće može odlučiti o odbijanju prijave projektnih ideja timova ako:

1)nisu udovoljeni formalni kriteriji ulaska timova sukladno projektu Start-up inkubator Rijeka,

2)ne postoji mogućnosti realizacije ideje unutar prostora Start-up inkubatora Rijeka radi tehničkih, financijskih ili stručnih preduvjeta,

3)ocijeni da ideja ne udovoljava kriterijima iz stavka 1. ovoga članka te da stoga nije potencijalno zanimljiva za ulazak u Start-up inkubator Rijeka,

4)postoji drugi opravdani razlog za takvu odluku.

U cilju razmatranja kvalitete prijava, Programsko vijeće ima mogućnost pozvati na razgovor timove kako bi se utvrdila njihova mogućnost angažiranja u radu oko projektne ideje i ostalih pitanja od značaja za odabir projektne ideje.

Odluka Programskog vijeća je konačna.

Članak 7.

Nakon proteka roka od tri mjeseca od ulaska timova u Start-up inkubator Rijeka, Programsko vijeće ocjenjuje postignuti napredak rada timova te ukoliko ocjeni da projektni tim postiže napredak u realizaciji projektnih ideja, daje preporuku Odjelu gradske uprave za poduzetništvo o nastavku korištenja usluga Start-up-inkubatora Rijeka u narednom razdoblju od daljnja tri mjeseca ili preporuku o izlasku tima iz Start-up inkubatora Rijeka.

Članak 8.

Programsko vijeće donosi odluku o ulasku u prihvaćanju prijave mentora u Start-up inkubator Rijeka na temelju razmatranja životopisa mentora u kojima ocjenjuje dosadašnje iskustvo i rezultate u radu u pojedinom području te eventualne objavljene radove i preporuke poslodavca.

Programsko vijeće može pozvati na razgovor mentore kako bi se utvrdila njihova mogućnost angažiranja u radu s timovima i ostalo od značaja za odabir mentora.

Članak 9.

Članovi Programskog vijeća dužni su čuvati tajnost podataka iz pristiglih prijava projektnih ideja te iste ne smiju koristiti u vlastite svrhe niti ih davati trećim neovlaštenim osobama kao ni kopirati i prosljeđivati predanu dokumentaciju oko prijava projektnih ideja.

U svrhu provedbe odredbe stavka 1. ovoga članka, članovi Programskog vijeća dužni su potpisati odgovarajuću izjavu o povjerljivosti podatka.

Članak 10.

Za svoj rad u Programskom vijeću stalni članovi Programskog vijeća ne primaju naknadu.

Izuzetno od odredbe stavka 1. ovoga članka, povremeni članovi Programskog vijeća imaju pravo na naknadu stvarnog troška dolaska na sjednicu Programskog vijeća.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-04/19-93
Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1
Rijeka, 18. veljače 2013.

GRADONAČELNIK

mr. sc. Vojko OBERSNEL, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51000&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr