SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 125/05 i 109/07), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« broj: 117/03), te članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 22. (dvadesetdrugoj) sjednici održanoj 27. 12. 2012. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
VINODOLSKE OPĆINE U 2012. G.

Članak 1.

U članku 1. Iznos od »406.000,00« kuna mijenja se u iznos: »414.450,00« kuna.

Članak 2.

U članku 3. Izraz »Općine Vinodolske«, zamjenjuje se izrazom »Vinodolske općine«.

Članak 3.

U članku 5. Stavak 2. Izraz »Općinsko poglavarstvo«, zamjenjuje se u »Načelnik općine«.

Članak 4.

U članku 8. Izraz »Općine Vinodolske« mijenja se u »Vinodolske općine«, a iznos od 406.000,00 kuna, mijenja se i glasi: 414.450,00 kuna.

Tablica u članku 8.mijenja se i glasi:

Članak 5.

U članku 11. izraz »Općine Vinodolske« mijenja se u »Vinodolske općine«.

Članak 6.

Članak 13. Mijenja se i glasi:

»Članak 13.«

»Ova I. Izmjena i dopuna Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave«.

Klasa: 021-05/12-01/13

Ur. broj: 2107-03/12-6

Bribir, 27. prosinca 2012.

Predsjednica

Općinskog vijeća Vinodolske općine

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr