SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj: 10/97 i 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01, 129/05 i 109/ 07), članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 22. (dvadesetdrugoj) sjednici održanoj 27. 12. 2012. donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM
OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM
OBRAZOVANJU VINODOLSKE OPĆINE
ZA 2012. G.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u predškolskom odgoju osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj: 50/11), članak 1. Programa se mijenja i glasi:

I. Izmjene i Program za dopune Programa 2012.


GLAVA: 4. ODGOJ
I OBRAZOVANJE 490.000,00 kn 610.000,00 kn

RAZDJEL 3:
PRORAČUNSKI
KORISNIK-VRTIĆ 1.738.500,00 kn 1.650.000,00 kn

Ukupno: 2.228.500,00 kn 2.260.000,00 kn

Članak 2.

U članku 5. izraz »Općini Vinodolskoj« zamjenjuje se izrazom »Vinodolskoj općini«.

Članak 3.

U članku 6. izraz »Općine Vinodolske« zamjenjuje se izrazom »Općine Vinodolske općine«.

Članak 4.

U članku 7. izraz »Općine Vinodolske«, mijenja se u »Vinodolske općine«, mijenja se u »Vinodolske općine«.

Članak 5.

U članku 8. izraz »Općine Vinodolske«, mijenja se u »Vinodolske općine«.

-Iznos od »2.260.000,00«, mijenja se i glasi: »2.228.500,00«.

-Tablica u stavku 2. članka 8. mijenja se i glasi:

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi: »Ova I. Izmjena i dopuna programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.«

Klasa: 021-05/12-01/13

Ur. broj: 2107-03/12-05

Bribir, 27. prosinca. 2012. godine

Predsjednica

Općinskog vijeća Vinodolske općine

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr