SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Na temelju članka 19.i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), te članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 22. (dvadesetdrugoj) sjednici održanoj 27. 12. 2012. donijelo je

I. Izmjene i dopune
PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U OBLASTI KULTURE U
VINODOLSKOJ OPĆINI ZA 2012. G.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u oblasti kulture u Vinodolskoj općini, objavljenom u (»Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj:50/11), članak 1. Programa se mijenja i glasi:

»Članak 1.«

I.Izmjena i Program
dopuna Programa za 2012.g.


»GLAVA: 3.KULTURA 1.065.700,00 kn 1.055.000,00 kn

Razdjel 3.J.U. Knjižnica
i čitaonica Bribir 322.660,43 kn 372.662,43 kn

Program: Programska
djelatnost kulture-ukupno 1.388.360,43 kn 1.427.662,43 kn

Članak 2.

U članku 2. izraz »Općine Vinodolske« se mijenja u »Vinodolske općine«.

Članak 3.

U članku 3. izraz »Općine Vinodolske« se mijenja u »Vinodolske općine«.

Članak 4.

Članak 6. se mijenja i isti glasi:

»Članak 6.«

»SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA«

Za potrebe provođenja spomenutih aktivnosti potrebno je osigurati ukupno 1.388.360,43 kuna proračunskih sredstava Vinodolske općine«.

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.«

Ova I. Izmjena i dopuna Programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranska županija«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/12-01/13

Ur. broj: 2107-03/12-04

Bribir, 27. prosinca 2012.

Predsjednica

Općinskog vijeća Vinodolske općine

Olga Antonić-Dukić, dr. med. v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr