SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog
plana uređenja Općine Baška

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Odluka o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst), u daljnjem tekstu: Odluka.

PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Baška (u daljnjem tekstu: Ciljana izmjena i dopuna Plana) je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) te Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 14/00, 12/05, 50/06, 08/09 i 3/11).

(2) Navedena Ciljana izmjena i dopuna Plana izradit će se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04,

45/04 i 163/04), te drugim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

(3) Nositelj izrade Ciljane izmjene i dopune Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Baška.

RAZLOZI ZA CILJANU IZMJENU I DOPUNU

Članak 3.

(1) Razlozi izrade Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Baška su:

1. omogućavanje izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - (POS),

2. omogućavanje izgradnje planske ostale ceste do Zaroka s obzirom na u međuvremenu ishođeno Rješenje o uvjetima građenja poluugrađene obiteljske kuće na dijelu za k.č. 3852 k.o. Baška-nova (Klasa: UPI-361-03/11-03/195 od 02. veljače 2012. godine) i Rješenje o uvjetima građenja poluugrađene obiteljske kuće na dijelu za k.č. 3852 k.o. Baška-nova (Klasa: UPI-361-03/11-03/194 od 02. veljače 2012. godine).

OBUHVAT CILJANE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 4.

(1) Obuhvat Ciljane izmjene i dopune Plana određen je:

1. na utvrđivanje uvjeta za gradnju stanova po Programu POS-a, kroz odredbe za provođenje i to za slijedeće utvrđene lokacije:

-u naselju Jurandvoru (NA2 na k.č. 3768, 3769, 3771 i 3772/1 sve k.o. Baška, ukupne površine cca 1.213 m2,

-u naselju Dragi Bašćanskoj, na lokaciji »Perina mekot«, (NA4-1 na dijelu k.č. 294 k.o. Draga Bašćanska) površine cca 2.582 m2.

2. na izmicanje trase planske ostale ceste do Zaroka prema vodotoku Vela Rika uz omogućavanje izgradnje predmetne prometnice i na čestici vodnog dobra. Također, korekcija granice građevinskog područja naselja maksimalno sukladno u međuvremenu ishođenim Rješenjima o uvjetima građenja za poluugrađene obiteljske kuće na dijelovima k.č. 3852 k.o. Baška-nova.

OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 5.

(1) Na području lokacija za izgradnju stanova po Programu POS-a i to:

-u naselju Jurandvor radi se o neizgrađenim uređenim građevnim česticama, a

-na području lokacije u naselju Draga Bašćanska radi se o uređenoj građevnoj čestici na kojoj je izgrađeno komunalno skladište

Predmetna područja obuhvata su na važećim kartografskim prikazima br. 4.2. Građevinsko područje naselja Jurandvor i 4.4. Građevinsko područje naselja Draga Bašćanska, Grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 01/08, 11/12), označena kao građevinsko područje naselja - izgrađeno.

(2) Na području lokacije u naselju Zarok na k.č. 3852/1 i 3852/2 k.o. Baška-nova danas su izgrađene poluugrađene građevine, a nalaze se na važećem kartografskom prikazu br. 4.1. Građevinsko područje naselja Baška unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja 2 - Baška - Zakok (N1-2) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/12), ali jednom trećinom van granice građevinskog područja naselja - izgrađenog. Na kartografskom prikazu br. 2.1. Infrastrukturni sustavi - Promet, pošta i elektroničke komunikacije u MJ 1:25.000 na predmetnom području označena je uz sami vodotok Velu Riku trasa planirane ostale ceste.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 6.

(1) Ciljevi izrade Ciljane izmjene i dopune Plana su:

-omogućavanje ulaska Općine Baška u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje - (POS), sa ciljem da se građanima omogući kupnja stana po povoljnijim kreditnim uvjetima i na taj način pomogne u rješavanju stambenog pitanja,

-omogućavanje realizacije izgradnje planske ostale ceste do izdvojenog dijela građevinskog područja naselja Baška predio Zarok, a vezano uz činjenicu da je u međuvremenu izdano Rješenje o uvjetima građenja za poluugrađene obiteljske kuće na k.č. 3852/1 i 3852/2 k.o. Baška-nova.

(2) Programska polazišta Ciljane izmjene i dopune Plana su Odluka o uključivanju Općine Baška u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/12) te Rješenje o uvjetima građenja poluugrađene obiteljske kuće na dijelu za k.č. 3852 k.o. Baška-nova (Klasa: UPI-361-03/11-03/195 od 02. veljače 2012. godine) i Rješenje o uvjetima građenja poluugrađene obiteljske kuće na dijelu za k.č. 3852 k.o. Baška-nova (Klasa: UPI-361-03/11-03/194 od 02. veljače 2012. godine).

POPIS POSEBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU CILJANE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 7.

(1) Za potrebe izrade Ciljane izmjene i dopune Plana nije planirana izrada stručnih podloga. U izradi će se koristiti postojeća prostorno planska dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

(1) Stručni izrađivač s kojim Općina Baška sklopi ugovor o izradi Ciljane izmjene i dopune Plana izradit će stručno rješenje na temelju kojeg će se provesti javna rasprava.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I DRUGIH PODLOGA

Članak 9.

(1) Ciljana izmjena i dopuna Plana izraditi će se na podlogama na kojima je izrađen i Prostorni plan uređenja Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/08, 11/12, 34/12 - pročišćeni tekst) i to sukladno potrebama vezanim uz same ciljeve izmjene i dopune odnosno na važećoj topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 i/ili na katastarskom planu u mjerilu 1:5.000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANE IZMJENE I DOPUNE PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI CILJANE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 10.

(1) Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 15 dana moraju dati prethodne zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu nacrta prijedloga Ciljane izmjene i dopune Plana iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi:

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Ulica žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

-Primorsko-goranska županija, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Jelačića 3, 51500 Krk

-Primorsko-goranska županija, Županijska uprava za ceste, Ulica Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

-Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Vončinina 3, 10000 Zagreb

-Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/ IX, 51000 Rijeka

-Hrvatske vode d.o.o., Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

-Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Jurišićeva 13, p.p.162, 10002 Zagreb

-HEP - ODS d.o.o., Distribucijsko područje - Elektoprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11, 51500 Krk

-Ponikve d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk

-Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

-Općina Vrbnik, Trg Škujica 7, 51516 Vrbnik

-Općina Punat, Novi put 2, 51521 Punat

-Općina Lopar, Lopar BB, 51281 Lopar

-Grad Senj, Stara cesta 2, 53217 Senj.

ROK ZA IZRADU CILJANE IZMJENE I DOPUNE PLANA ODNOSNO NJEZINIH POJEDINIH FAZA

Članak 11.

(1) Za izradu Ciljane izmjene i dopune Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

-dostava prethodnih zahtjeva za izradu Ciljane izmjene i dopune Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 15 dana,

-izrada Nacrta prijedloga Ciljane izmjene i dopune Plana - u roku od najviše 25 dana po isteku roka za dostavu prethodnih zahtjeva,

-u postupku izrade Ciljane izmjene i dopune Plana ne provodi se prethodna rasprava sukladno st. 6. Članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,

-izrada Prijedloga Ciljane izmjene i dopune Plana za javnu rasprave - u roku od najviše 8 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga Ciljane izmjene i dopune Plana,

-javni uvid u Prijedlog Ciljane izmjene i dopune Plana - u trajanju od 8 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od najviše 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Ciljane izmjene i dopune Plana - u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi,

-dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana,

-izrada Konačnog prijedloga Ciljane izmjene i dopune Plana - u roku od najviše 8 dana od dana utvrđivanja Konačnog prijedloga Ciljane izmjene i dopune Plana,

-mišljenje Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije - u roku od 30 dana,

-suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja - u roku od 45 dana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA CILJANE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 12.

(1) Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja akata za građenje na području obuhvata Ciljanih izmjena i dopuna Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 13.

(1) Ciljana izmjena i dopuna Plana financirati će se iz proračuna Općine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Nositelj izrade će dostaviti jedan primjerak ove Odluke:

-tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke (s pozivom da mu u roku 15 dana dostave zahtjeve - podatke, planske smjernice i propisane dokumente za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Plana).

-Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Upravi za inspekcijske poslove, Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska 25, 10000 Zagreb.

Članak 15.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-4

Baška, 13. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr