SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
OPĆINA KOSTRENA
31

30.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine« broj 172/03) i članka 42. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02 i 20/02), Općinsko poglavarstvo Općine Kostrena, na svojoj sjednici održanoj 5. listopada 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Kostrena

Članak 1.

Ovom se Odlukom ustrojava Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Kostrena, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija u smislu članka 1. ove Odluke utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija: Katalog informacija Općine Kostrena, koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama iz članka 2. ove Odluke utvrđen je Odlukom o određivanju službenika za informiranje.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji izradom preslika dokumenata koje sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 1,00 kune po stranici.

Članak 5.

Naknada iz članka 4. ove Odluke uplaćuje se u korist žiro računa Općine Kostrena broj 2402006-1853800000, poziv na broj: 24 7706, svrha doznake: naknada za uvid u Katalog informacija.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-07-02-04-437

Kostrena, 5. listopada 2004.

Predsjednik
Miroslav Uljan, v.r.

KATALOG INFORMACIJA
OPĆINE KOSTRENA

1. OPĆI AKTI:

1.1. Općinskog vijeća Općine Kostrena

1.2. Općinskog poglavarstva Općine Kostrena

Napomena: svi akti objavljeni su u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije

2. POJEDINAČNI AKTI:

2.1. Općinskog vijeća Općine Kostrena

2.2. Općinskog poglavarstva Općine Kostrena

Napomena: svi akti nalaze se u pismohrani Općine Kostrena

3. DOKUMENTACIJA SA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KOSTRENA I OPĆINSKOG POGLAVARSTVA OPĆINE KOSTRENA

Napomena: cjelokupna dokumentacija nalazi se u pismohrani (materijali za sjednicu, zapisnici, izvornici akata).

4. KATALOG OPĆINSKE IMOVINE

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Kostrena

5. DOKUMENTACIJA IZ OBVEZNO-PRAVNIH ODNOSA OPĆINE KOSTRENA S PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

Napomena: Navedena dokumentacija nalazi se u pismohrani Općine Kostrena

6. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE

Napomena: Navedena dokumentacija objavljuje se u javnim glasilima ili se nalazi u pismohrani Općine Kostrena

7. OČEVIDNIK KORISNIKA SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE KOSTRENA

Napomena: Navedeni podaci nalaze se u pismohrani Općine Kostrena

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr