SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Temeljem članka 7. stavak 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/10, 39/10), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška
u 2013. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Baška za 2013. godinu za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2013. godini.

Članak 2.

Sredstva planirana u Proračunu Općine Baška za 2013. godini za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću iznose 36.600,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 3.238,93 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja, kako slijedi:

. Hrvatska stranka prava - 4 12.955,72 kn,

. Socijaldemokratska partija Hrvatske - 2 6.477,86 kn,

. Hrvatska demokratska zajednica - 1 3.238,93 kn,

. Hrvatska narodna stranka - 1 3.238,93 kn,

. Hrvatska seljačka stranka - 1 3.238,93 kn,

. Hrvatska stranka umirovljenika - 1 3.238.93 kn,

. Primorsko-goranski savez - 1 3.238,93 kn.

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća u trenutku konstituiranja, kako slijedi:

. Hrvatska stranka prava - 1 323,89 kn,

. Hrvatska stranka umirovljenika - 1 323,89 kn,

. Primorsko-goranski savez - 1 323,89 kn.

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro-račun političke stranke.

Članak 6.

Ova Odluka primjenjuje se do prestanka mandata članovima sadašnjeg saziva Općinskog vijeća, a iznos sredstava koji će se isplatiti razmjeran je trajanju mandata.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-3

Baška, 13. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mr. sc. Ivan Juranić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr