SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12) i članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 25/09) Gradonačelnik Grada Bakra, na sjednici održanoj 6. veljače 2013. godine donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom
na području Grada Bakra za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim se Planom utvrđuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad) te mikro lokacije za obavljanje istih djelatnosti u 2013. godini.

Članak 2.

U 2013. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi na održavanju pomorskog dobra:

1.Investicijsko održavanje - riva
Bakar 50.000,00 kuna

2.Naknada za Vijeće za davanje
koncesijskog odobrenja 2.000,00 kuna


UKUPNO: 52.000,00 kuna

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana.

Ukupna sredstva iz stavka 1. Ovog članka procjenjuju se na iznos od 2.000,00 kuna, dok će se ostatak iznosa od 50.000,00 kuna osigurati iz sredstava naknade za koncesiju pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjere - industrijske luke Bakar i ostalih namjenskih sredstava iz Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikro lokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA POMORSKOM DOBRU I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Skica mikro lokacija iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ovog Plana i nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/13-01/5

Ur. broj: 2170-02-07/7-13-12

Bakar, 6. veljače 2013.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v.r.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na pod  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr