SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

55.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2012., donosi

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu
u Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu

Članak 1.

Svrha Programa javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga za 2013. godinu je podizanje zdravstvenog standarda građana.

Članak 2.

Program javnih potreba u zdravstvu obuhvaća:

1. Tekuće potpore zdravstvenim ustanovama 18.000,00 kn

- pedijatrija Lovran - 18.000,00 kn

2. Tekuće donacije zdravstvenim ustanovama 39.000,00 kn

- turistička ambulanta

Mošćenička Draga - 39.000,00 kn

3. Kapitalne donacije zdravstvenim

ustanovama 50.000,00 kn

- Thalassotherapia Opatija - 50.000,00 kn

4. Palijativna skrb 10.000,00 kn

5. Sufinanciranje logopeda 4.000,00 kn

Članak 3.

Raspored sredstava iz članka 2. ovog Programa vršit će se temeljem ugovora.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013.

Klasa: 500-01/12-01/05

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

M. Draga, 27. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=821&mjesto=51417&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr