SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

41.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/ 03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 16. studenoga 2004. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i opseg poslova održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture sa procjenom pojedinih troškovnih-proračunskih stavki po djelatnostima za 2004. godini.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom, u kunama, kako slijedi, su:

PRIHOD

PLAN
2004.

IZMJENE
PLANA 2004.

Komunalna naknada

2.800.000,00

3.200.000,00

Zakup javne površine

472.600,00

600.000,00

Prihod iz Županije

0,00

60.000,00

Naknada od koncesija na pomorskom dobru

0,00

129.000,00

Ostali proračunski prihodi

0,00

964.900,00

UKUPNO:

3.272.600,00

4.953.900,00

Članak 2.

Prihodi utvrđeni člankom 1. ovog Programa raspoređuju se za potrebe redovnog i pojačanog održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Za potrebe redovnog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od 4.953.900,00 kn raspoređuju se, izraženo u kunama, kako slijedi:

REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

r. b.

OPIS TROŠKA

PLAN 2004.

IZMJENA PLANA 2004.

INDEKS
(u %)

1.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA

575.600,00

650.000,00

112,93

1.1.

Ručno pometanje ulica

450.000,00

450.000,00

100,00

1.2.

Pranje javnih površina

10.600,00

0,00

0,00

1.3.

Sanacija divljih odlagališta

20.000,00

5.000,00

25,00

1.4.

Troškovi DDD i higijen. službe

70.000,00

130.000,00

185,00

1.5.

Intervencije temeljem odluka kom. redara

10.000,00

60.000,00

600,00

1.6.

Ekološki program i akcije

15.000,00

5.000,00

33,33

2.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

968.700,00

1.022.700,00

105,57

2.1.1.

Održavanje zelenih površina

430.000,00

430.000,00

100,00

2.1.2.

Održavanje parka (uključen trošak čuvara)

110.000,00

98.000,00

89,09

Članak 4.

Za potrebe pojačanog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture prihodi iz članka 1. ovog Programa u iznosu od kn 822.000,00 raspoređuju se na način:

2.2.

Održavanje obalnog puta (Šetalište K. Domagoja)

45.000,00

45.000,00

100,00

2.3.

Održavanje parkovnih pješačkih staza

16.200,00

16.200,00

100,00

2.4.

Nabava, postava i popravak parkovnih klupa i košarica

10.000,00

10.000,00

100,00

2.5.

Održavanje drvoreda

60.000,00

60.000,00

100,00

2.6.

Održavanje travnjaka

22.000,00

22.000,00

100,00

2.7.

Održavanje živice

22.000,00

22.000,00

100,00

2.8.

Dekoracija i iluminacija

30.000,00

30.000,00

100,00

2.9.

Trošak vode za navodnjavanje zel. površina

40.000,00

50.000,00

125,00

2.10

Održavanje javnih WC-a

11.500,00

11.500,00

100,00

2.11

Održavanje fontana

2.000,00

9.000,00

450,00

2.12

Održavanje dječjih igrališta

30.000,00

30.000,00

100,00

2.13.

Održavanje sportskih terena

60.000,00

60.000,00

100,00

2.14.

Održavanje plaža

80.000,00

129.000,00

161,25

3.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

395.000,00

1.343.500,00

340,13

3.1.

Održavanje kolničkog zastora

250.000,00

750.000,00

300,00

3.2.

Oprema ceste

50.000,00

120.000,00

240,00

3.3.

Održavanje zemljišnog pojasa uz cestu

10.000,00

4.000,00

40,00

3.4.

Održavanje objekata za odvodnju

5.000.00

22.000,00

440,00

3.5.

Zimska služba

40.000,00

140.000,00

350,00

3.6.

Održavanje potpornih i obločnih zidova

30.000,00

293.000,00

976,66

3.7.

Hitne intervencije, popravci, uspostava privremenog prometnog
režima

5.000,00

5.000,00

100,00

3.8.

Održavanje gradskih autobusnih čekaonica

5.000,00

9.500,00

190,00

4.

ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

168.300,00

193.200,00

114,79

4.1.

Održavanje slivnika i rešetki obor. odvodnje na javnim površinama

48.600,00

70.000,00

144,03

4.2.

Održavanje kolektora obor. odvodnje

61.500,00

65.000,00

105,69

4.3.

Izvanredna čišćenja slivnika, rešetki i cjevovoda

13.900,00

13.900,00

100,00

4.4.

Dežurstva i intervencije na obali K. Branimira (na bazi 164 h)

24.300,00

24.300,00

100,00

4.5.

Uklanjanje pijeska, smeća i naplavina nakon oborina (na bazi 504 h)

20.000,00

20.000,00

100,00

5.

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

750.000,00

800.000,00

106,66

5.1.

Održavanje objekata javne rasvjete

300.000,00

350.000,00

116,66

5.5.

Trošak struje za javnu rasvjetu

450.000,00

450.000,00

100,00

6.

ODRŽAVANJE NATPISNIH PLOČA NASELJA I ULICA

20.000,00

77.500,00

387,50

7.

HITNE INTERVENCIJE

10.000,00

45.000,00

450,00

 

SVEUKUPNO:

2.887.600,00

4.122.900,00

142,78

POJAČANO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

r.b.

OPIS TROŠKA

PLAN
2004. godina

IZMJENE PLANA
2004.

 

1.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

12.000,00

132.000,00

1.100

 

Donacija »Ivanj«-u za izradu projekta hortikulturnog uređenja Parka

12.000,00

12.000,00

100,00

 

Sanacija otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta

0,00

120.000,00

 

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko Poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću Grada Novi Vinodolski podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa do kraja ožujka 2005. godine.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/95

Ur. broj: 2107/02-01-04-2

Novi Vinodolski, 17. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=107&mjesto=51250&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr