SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 37. Ponedjeljak, 29. studenog 2004.
GRAD NOVI VINODOLSKI
44

40.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/ 03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 16. studenoga 2004. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2004. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po djelatnostima i namjena istih sa procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u razdoblju od 01.01.2004. do 31.12.2004.

II. PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 01.01.2004. do 31.12.2004. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda, izraženo u kunama, su:


VRSTA PRIHODA 2004. godina


Komunalni doprinos 3.589.500,00

Koncesijska naknada komunalnih djelatnosti 42.000,00

Naknada za priključenje vodoopskrbe i

odvodnje 350.000,00

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost 1.326.240,00

Prirez 650.000,00

Kapitalna donacija iz županijskog proračuna 200.000,00

Ostali proračunski prihodi (šumski doprinos

i drugo) 926.760,00


UKUPNO PRIHOD 7.084.500,00


III. RASHOD

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, po godinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

A. JAVNE POVRŠINE

2004. godina:

Kapitalna donacija »Ivanj«-u za uređenje pločnika Korzo hrvatskih branitelja

195.000,00

Ukupno 2004.

 

195.000,00

B. NERAZVRSTANE CESTE

2004. godina:

Gradnja ulice Prisika u duljini 370 m'

900.000,00

 

Trošak stručnog nadzora gradnje

30.000,00

 

Izrada projektne dokumentacije križanja ulice Zatrep sa D.8

90.000,00

 

Rekonstrukcija prilazne ceste groblju Ledenice

84.500,00

 

Sanacija dijela puta Mikulja-Bahalin

813.000,00

Ukupno 2004.

 

1.917.500,00

C. JAVNA RASVJETA

2004. godina:

Projektna dokumentacija javne rasvjete Gaj-Miletići 1000 m'

65.000,00

 

Sanacija javne rasvjete u ulici Grabići u Klenevici

160.000,00

Ukupno 2004.

 

225.000,00

D. GROBLJA

2004. godina:

Troškovi postave ograde mrtvačnice u Ledenicama

17.000,00

 

Kapitalna donacija »Ivanj«-u za saniranje mrtvačnice u Krmpotama i starog groblja

100.000,00

Ukupno 2004.

 

117.000,00

E. TROŠKOVI PRIPREME GRADNJE

2004. godina

Otkup zemljišta za gradnju infrastrukture po DPU Obala Petra Krešimira IV
cca 1508 m2

377.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju ceste Bahalin-Mikulja

300.000,00

 

Otkup zemljišta za gradnju infrastrukture ulice Sopot

100.000,00

 

Otkup dijela zemljišta za sanaciju ceste Srce-Mikulja

300.000,00

 

Geodetske podloge i elaborati komunalne infrastrukture

100.000,00

Ukupno 2004.

 

1.177.000,00

F. OPSKRBA PITKOM VODOM

2004. godina:

Kapitalna donacija »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. za gradnju vodoopskrbe naselja
Sibinj i Bater (otplata kredita)

300.000,00

Ukupno 2004.

 

300.000,00

G. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

2004. godina

Kapitalna donacija »Ivanj«-u za gradnju fekalne kanalizacije ulice L. Maričića

110.000,00

 

Kapitalna donacija »Ivanj«-u za gradnju fekalne kanalizacije dijela Zagrebačke ulice

250.000,00

 

Kapitalna donacija »Ivanj«-u za izradu projekta gradnje fekalne kanalizacije ulice
Posteni

30.000,00

 

Kapitalna donacija »Ivanj«-u za izradu projekta oborinske odvodnje ulice Zatrep

51.000,00

 

Kapitalna donacija »Ivanj«-u za izradu projekta odvodnje u Klenovici

50.000,00

 

Kapitalna donacija »Ivanj«-u za sanaciju dijela odvodnje u Luci

30.000,00

 

Izrada idejnog i glavnog projekta odvodnje u ulici Pod sv. Mikulj

70.000,00

Ukupno 2004.

 

591.000,00

H. SANACIJA DEPONIJE KOMUNALNOG OTPADA »DUPLJA«

2004. godina

Sanacija deponije Duplja

2.512.000,00

 

Izrada Plana intervencija zaštite u okolišu

50.000,00

Ukupno 2004.

 

2.562.000,00

 

Sveukupno 2004. godina

SVEUKUPNO A+B+C+D+E+F+G

7.084.500,00

Članak 4.

Realizacija Programa iz članka 3. točaka A. B. C. D. i E. isfinancirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, naknada za koncesiju, i ostalih proračunskih prihoda.

Članak 5.

Realizacija Programa iz čl. 3. točke F. i G financirat će se dijelom iz naknade za priključenje, dijelom iz ostalih proračunskih prihoda, te kapitalne donacije iz županijskog proračuna.

Planirani prihod iz prethodnog stavka namjenski će se utrošiti za podmirenje anuiteta po kreditu Vodovoda- Žrnovnice d.o.o. čije je procijenjeni iznos 300.000,00 kn.

Članak 6.

Trošak sanacije deponije »Duplja« u ukupnom iznosu od 1.826.240,00 kn, što uključuje izradu glavnog i izvedbenog projekta po lokacijskoj dozvoli izfinancirati će se dijelom iz planiranog prireza u iznosu od 650.000,00 kn, dijelom iz ostalih proračunskih prihoda (537.750,00), a dijelom iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa kojim je Grad dana 27. kolovoza 2004. godine zaključio Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji Program sanacije odlagališta komunalnog otpada »Duplja« na ukupan iznos od 5.304.960,00 kn sa dinamikom isplate po godinama zaključno do 31.12.2007. godine.

Ugovorene tranše za ovu godinu su 132.624,00 kn - 15 dana po potpisu Ugovora i 1.193.616,00 kn 31.12.2004. godine.

Članak 7.

Realizaciju Programa iz članka 3. točke F. operativno provodi KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o., kojem je Grad Novi Vinodolski prenio javne ovlasti.

Realizaciju Programa iz članka 3. točaka G. i dijelom točke H., koji se odnosi na gradnju objekata i uređaja odvodnje otpadnih voda i na sanaciju deponije »Duplja«, operativno provodi GKTD »Ivanj« d.o.o. kojem je Grad prenio javne oblasti.

Trgovačka društva iz stavka 1. i 2. ovog članka, dužna su izvješće o realizaciji dijela Programa, utvrđenog ovim člankom, podnijeti Poglavarstvu Grada do kraja mjeseca veljače za prethodnu godinu.

Članak 8.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/04-01/01/94

Ur. broj: 2107/02-01-04-2

Novi Vinodolski, 17. studenoga 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=107&mjesto=51250&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr