SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 58. Subota, 29. prosinca 2012.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

87.

Temeljem članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 36/95, 109/95 - Uredba, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 24. sjednici održanoj, dana 17. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/09 i 30/10) u članku 13. stavak 1. alineja 1. brišu se riječi: »gradi objekat koji nije namijenjen za vlastite potrebe«, a riječ »predaje nekretnine u posjed« zamjenjuju se riječima »prodaje nekretnine«.

Članak 2.

Iza članka 14. dodaje se novi članka 14a koji glasi:

»Na zahtjev stranke, u postupku utvrđivanja komunalnog doprinosa sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12), odobrit će se odgoda plaćanja komunalnog doprinosa za godinu dana od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu te po isteku odgode, na izričit zahtjev stranke, obročna otplata dospjelog iznosa komunalnog doprinosa na rok otplate do jedne godine.

U slučajevima obročne otplate utvrđen iznos komunalnog doprinosa s obrocima i dospijećima obroka određuje se planom otplate koji čini sastavni dio rješenja.

Stranka zahtjev za odgodu, odnosno odgodu i obročno plaćanje može podnijeti najkasnije do dana donošenja rješenja o komunalnom doprinosu, pri čemu je uz zahtjev za odgodu i obročno plaćanje dužna s Općinom Dobrinj zaključiti sporazum o osiguranju novčane tražbine sukladno odredbama članka 13. stavak 1. alineja 1. ove Odluke.

Stranci koja u postupku utvrđivanja komunalnog doprinosa sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ne zatraži odgodu plaćanja komunalnog doprinosa omogućuje se povoljnije plaćanje komunalnog doprinosa, na način kako slijedi:

- fizička osoba koja ima prebivalište na području općine Dobrinj, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, te joj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata s prebivalištem na području otoka Krka bez prekida posljednjih 20 godina, popust do 50% komunalnog doprinosa. Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu i to prema sljedećem kriteriju:

Broj dana provedenih
na ratištu

Postotak dodatnog
smanjenja plaćanja
komunalnog doprinosa

450 dana i više

50%

400 - 450 dana

45%

350 - 400 dana

40%

300 - 350 dana

35%

250 - 300 dana

30%

200 - 250 dana

25%

150 - 200 dana

20%

100 - 150 dana

15%

50 - 100 dana

10%

do 50 dana

5%

- fizička osoba koja ima prebivalište na području otoka Krka, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, te joj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka, popust do 30% komunalnog doprinosa,

- fizička osoba koja ima prebivalište na području općine Dobrinj bez prekida posljednjih 20 godina života, fizička osoba koja je po rođenju imala prebivalište na području otoka Krka i fizička osoba kojoj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka i sveukupno najmanje 20 godina tijekom života na području općine Dobrinj, popust do 20% komunalnog doprinosa.

Stranci koja ispunjava uvjete iz prethodnog stavka a u postupku utvrđivanja komunalnog doprinosa ne zatraži obročno plaćanje komunalnog doprinosa omogućuje dodatni popust do 15% komunalnog doprinosa.

Pravna osoba ili fizička osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka a koja u postupku utvrđivanja komunalnog doprinosa ne zatraži odgodu plaćanja komunalnog doprinosa omogućuje se popust od 15% komunalnog doprinosa.«

Članak 3.

U članku 19. stavak 1. alineja 3. iza riječi »vlasništvu« i dodaju se riječi »te gospodarske i fizičke subjekte koji u naseljima II. zone, iz članka 7. ove Odluke, grade, rekonstruiraju, dograđuju ili nadograđuju objekt u svojem vlasništvu za potrebe ruralnog turizma«. Iza riječi »odobrenog popusta« dodaje se »u visini do 50% komunalnog doprinosa.« te rečenica »Općinsko vijeće može za objekat od iznimne važnosti odobriti popust u većem iznosu od 50%«.

U članku 19. stavak 2. alineja 1. mijenja se i glasi:

»- fizička osoba ima prebivalište na području općine Dobrinj, sveukupno najmanje 20 godina tijekom života, te joj je barem jedan od roditelja po rođenju imao prebivalište na području otoka Krka i hrvatski branitelj iz Domovinskog rata s prebivalištem na području otoka Krka bez prekida posljednjih 20 godina, popust do 80% komunalnog doprinosa.

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kod utvrđivanja komunalnog doprinosa imaju pravo na dodatno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa ovisno o broju provedenih dana na ratištu i to prema sljedećem kriteriju:

Broj dana provedenih
na ratištu

Postotak dodatnog
smanjenja plaćanja
komunalnog doprinosa

450 dana i više

20%

400 - 450 dana

18%

350 - 400 dana

16%

300 - 350 dana

14%

250 - 300 dana

12%

200 - 250 dana

10%

150 - 200 dana

8%

100 - 150 dana

6%

50 - 100 dana

4%

do 50 dana

2%

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

U postupku obračuna komunalnog doprinosa u dijelu koji nije propisan odredbama ove Odluke primjenjuje se Odluka o komunalnom doprinosu.

Postupci obračuna komunalnog doprinosa započeti po zahtjevima za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnesenima na temelju prijašnjeg Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 90/11) i važećeg Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/12), do stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o komunalnom doprinosu koje su bile na snazi.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-29/24

Ur. broj: 2142-04-01-12-4

Dobrinj, 17. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr