SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Na temelju članka 31., stavak 21., Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/ 09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na 37. sjednici, održanoj 20. prosinca 2012 godine, donosi

ODLUKU
o izdavanju službenog glasila Općine Lovran

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Općine Lovran (dalje u tekstu: službeno glasilo), način izdavanja, sastav i obveze uredništva, sjedište uredništva, način distribucije, te troškovi izdavanja.

Članak 2.

Službeno glasilo tiska se i izdaje u svrhu objavljivanja odluka i drugih općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu, u skladu sa Statutom Općine Lovran (dalje u tekstu: Statut), donosi Općinsko vijeće Općine Lovran (dalje u tekstu: Općinsko vijeće), a sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji propisuju obvezno objavljivanje općih akata predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, kao i svih drugih akata Općinskog vijeća, općinskog načelnika Općine Lovran (dalje u tekstu: općinski načelnik) i njihovih radnih tijela čije je objavljivanje određeno zakonom, Statutom ili aktima koje su donijeli općinsko vijeće i općinski načelnik te drugim propisima.

Naziv službenog glasila je »Službene novine Općine Lovran« (u daljnjem tekstu »Službene novine«).

Članak 3.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata općinskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo »Službenih novina« (dalje u tekstu: uredništvo).

Uredništvo čine tri člana, i to općinski načelnik, pročelnik Upravnog odjela za samoupravu i upravu, te voditelj Odsjeka za financije i proračun.

Glavni i odgovorni urednik »Službenih novina« je općinski načelnik.

Sjedište uredništva je u zgradi Općine Lovran u Lovranu, Šetalište maršala Tita, br. 41.

Članak 4.

»Službene novine« se obvezno izdaju nakon svake sjednice Općinskog vijeća.

Akti koje donosi Općinsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju »Službenih novina« koji se izdaje prvi radni dan nakon dana održavanja sjednice Općinskog vijeća.

Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku donosi glavni i odgovorni urednik.

Članak 5.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u »Službenim novinama« na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 6.

»Službene novine« se objavljuju u digitalnom obliku na web stranicama Općine Lovran, a korisnicima se dostavljaju u pismenom obliku.

»Službene novine« se obvezno i besplatno dostavljaju u pisanom obliku:

- Primorsko-goranskoj županiji,

- Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji,

- Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (HIDRA)

- Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

»Službene novine« se u pisanom obliku besplatno dostavljaju članovima Općinskog vijeća, općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika samo na njihov zahtjev.

»Službene novine« se mogu, na zahtjev, dostavljati besplatno u pisanom obliku i drugim osobama.

Nakladu »Službenih novina« određuje odgovorni urednik.

Članak 7.

Sredstva za izdavanje »Službenih novina« osiguravaju se u Proračunu Općine Lovran.

Članak 8.

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja »Službenih novina« obavlja Upravni odjel za samoupravu i upravu.

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/12-01/013

Ur. broj: 2156/03-02-12-4

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51415&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr