SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

50.

Na temelju članka 8. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na 37. sjednici, održanoj dana 20. prosinca 2012 godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU O DOPUNI
Statuta Općine Lovran

Članak 1.

U Statutu Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09) u članku 103., iza stavka 1., dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Službeno glasilo Općine Lovran je »Službene novine Općine Lovran«.

Dosadašnji stavak 2. i 3. postaju stavak 3. i 4.

Članak 2.

Ova Statutarna odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/12-01/17

Ur. broj: 2156/02-01-12-3

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik

Đurđica Tancabel, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51415&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr