SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

43.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,59/01,26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 , 79/09 i 153/09 - Zakon o vodama, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 3. stavka 3. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01, 3/07, 46/98,7/10-pročišćeni tekst i 22/10-ispravak) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donosi

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture i uređenog
građevinskog zemljišta u 2013. godini

A) UVODNE ODREDBE

I.

Ovim Programom utvrđuju se sredstva, način, normativi i ostali uvjeti održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta na području Općine Lovran.

B) SREDSTVA ZA OSTVARENJE PROGRAMA

II.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

- prihod od komunalne naknade 2.700.000,00 kn

- ostali izvori Proračuna 1.829.000,00 kn

III.

Sredstva iz prethodne točke raspoređuju se za slijedeće namjene:

- održavanje komunalne infrastrukture i
uređenoggrađevinskog zemljišta

- troškove upravljanja komunalnim gospodarstvom

C) PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I UREĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

IV.

Program održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta Općine Lovran čini:

1. Održavanje čistoće javnih površina

2. Održavanje parkova i zelenih površina

3. Održavanje nerazvrstanih cesta

4. Održavanje javne rasvjete

5. Održavanje groblja

6. Održavanje ulica, puteva, nogostupa, stubišta, prolaza,
sunčališta, parkirališta te objekata za odvodnju
atmosferskih voda

7. Održavanje i troškove javnih izljeva, fontana, hidranata i
javnih cisterni

8. Dekoraciju mjesta

9. Dezinsekciju, deratizaciju i ispitivanje kvalitete mora

10. Održavanje komunalnog reda

11. Hitne intervencije

12. Pojačano održavanje komunalne infrastrukture

Održavanje čistoće javnih površina (1.200.000,00 kn)

V.

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (strojno i ručno), pranje ulica, uklanjanje otpada sa divljih deponija, održavanje obalnog puta te troškove higijeničarske službe.

Redovnim održavanjem čistoće javnih površina, od ukupno 116.253 m2, obuhvaćeno je 56.699,00 m2 što iznaša 48,77% .

Redovno pometanje javnih površina vršit će se u Lovranu i Medveji po područjima kako slijedi:

- I. područje: od zavoja Cesara do Peharova, prilazni put ka pristaništu Medveja, nogostup uz glavnu prometnicu i javna parkirališta, stepenice i cesta prema Kalima;

- II. područje: od okretišta Peharovo do Šet. m. Tita 49, prilazi lovranskom pristaništu, pristanište, prolazi od Šet. m Tita. 49 ka obalnom putu te stubište uz park »Danica«;

- III. područje: Stari grad Lovran, parkiralište kod DVD- a, Trg Slobode, ulica od Šet. m. Tita do Trga slobode;

- IV. područje: ulica 9. rujna, parkiralište kod »Stolar«-a, ulica Rezine sa stubištima, Brajdice, tri parkirališta kod Prodajnog centra, parkirališta u ulici Žrtava fašizma, dio ulice Žrtava fašizma od Brajdica do križanja s ulicom 26. divizije, prolaz i stubište od Prodajnog centra do autobuskog stajališta u ulici Žrtava fašizma;

- V. područje: Žrtava fašizma od Šet. m. Tita do Dr. Nilo Cara, Dr. Nilo Cara, 26. divizije, 43. ist. divizije, Lokva, Cesta Lovranska Draga do raskrižja za Dobreć, parkirališta kod groblja, centar Lignja, naselja Zaheji i Bahova, Omladinska ulica s prolazom prema ul. Put Školarovo, te 43. ist. div.,prolazi sa stubištima u ul. Dr. Nilo Cara te prolaz iz Omladinske prema ul. Šet. m. Tita;

- VI. područje: Šet. m. Tita od broja 41 do Vrha Ike, prolaz od Šet.m. tita 41 do obalnog puta, prolazi od Šet. m. Tita do Žrtava fašizma, ul. V. C. Emina, ul. Đure Salaja, Put Školarovo, Cvjetni put, prilazi prema moru kod bolnice i »Magnolije«, prolaz pored crkvice Sv. Nikole, stepeništa i prilazi k obalnom putu kod hotela »Bristol«, »Belveder«, »Excelsior« i vile »Atlante«, stepenište od ul. Đure Salaja do obalnog puta, Vatrogasni prolaz te prostor oko teniskog igrališta, prilaz objektima Šet. m. Tita 26/a i površine uz objekt Šet.m. Tita 22a.

- VII. područje: obalni put od vile »Magnolija« do lovranske lučice (6000 m2)

U vrijeme turističke sezone vršit će se dežurstvo pometača nedjeljom i u vrijeme praznika, dok se pranje ulica planira izvršiti u 12 turnusa sa po dvije cisterne u trajanju dva sata po turnusu, na lokacijama koje će se dogovarati prema potrebi.

Pojačano čišćenje i dežurstvo planira se obaviti ručno i auto-čistilicom, a vrijeme čišćenja i lokacije te ukupne količine utvrditi će se ugovorom.

VI.

Za ostvarenje programa iz prethodne točke utvrđuju se sljedeći normativi:

- redovno pometanje vršit će 4 djelatnika 26 dana

mjesečno po 7 sati dnevno 12 mjeseci i 1 djelatnik;

26 dana mjesečno po 7 sati dnevno 6 mjeseci:

- dežurstvo u tijeku turističke sezone, 2 djelatnika po

7 sati na dan dežurstva, ukupno 168 sati;

- pojačano čišćenje strojem, usisavač, ukupno 700 sati,

- izvanredno dežurstvo tijekom turističke sezone

svakodnevno, u večernjim satima, jedan djelatnik

ukupno 360 sati:

- pranje ulica za vrijeme trajanja turističke sezone

jedan turnus obavlja se sa dvije cisterne u trajanju

od dva sata 1 put tjedno, ukupno 24 sata.

Održavanje čistoće javnih površina podrazumijeva i održavanje čistoće plaža u razdoblju svibanj-rujan, te povremeno održavanje ostalih javnih površina koje nisu na redovnom održavanju, kada se ukaže potreba.

Uklanjanje otpada sa divljih deponija podrazumijeva odvoz olupina te ostalog otpada, specijalnim vozilom, prema potrebi.

Pojačano pometanje i dežurstvo pometača i vozila vršit će se po potrebi.

Higijeničarski poslovi (35.000,00 kn)

VII

Higijeničarski poslovi podrazumijevaju uklanjanje lešina životinja s javnih površina te hvatanje mačaka i pasa lutalica. Ovi poslovi vršit će se godišnje putem organizacije specijalizirane za tu vrstu poslova.

Održavanje parkova i zelenih površina (1.734.000,00 kn)

VIII.

Održavanje parkova i zelenih površina vrši se na uređenim parkovnim površinama, u ukupnoj površini 31.084 m2 na drugim zelenim površinama u površini m2 63.951m2 i okućnicama koje su u vlasništvu ili na upravljanju Općine Lovran (po potrebi), šumskih staza i zaštitarska služba.

Održavanje zelenih površina obuhvaća:

- održavanje parkova, parkovnih staza, klupa, košarica za smeće i hidranata,

- sanitarnu sječu i orezivanje stabala, ukrasnog grmlja i drvenastog korova,

- preventivno i kurativno tretiranje biljnog pokrova u cilju fitopatološke zaštite,

- održavanje ostalih zelenih površina u smislu košnje, sanitarne sječe i održavanja čistoće,

- hitne intervencije uslijed elementarnih nepogoda,

- nabavku klupa, košarica za smeće,

- zaštita i nadzor parkovnih površina i obalnog puta.

IX.

Za ostvarenje radova iz točke VIII, stavak 2, alineja 1. i 4. utvrđuju se slijedeći normativi:

- cvjetnjaci, proljetna cvatnja, I. kategorija:

vađenje i odvoz ocvalog cvijeća, doprema i

razastiranje stajskog gnoja 20kg/m2, prekopavanje

na dubinu 30 cm, fino planiranje i sadnja sezonskog

cvijeća 20 kom/m2 (7400 kom), sadnja lukovica tulipana

l4 kom/m2 (5180 kom), pljevljenje i okopavanje cvjetnjaka

sa odvozom otpada 4 puta u sezoni, orezivanje

rubova gredice i otpalih cvjetova 2 puta u sezoni,

fitopatološka zaštita, zalijevanje po potrebi

najmanje 20 puta godišnje (park kod bolnice 45 m2,

park »Komušćak« 171 m2, park »Danica« 34 m2,

park »Staro groblje«46 m2 i park Trg slobode 40 m2,

ulaz na mul Lovran 6 m2, centar autobusna stanica
8m
2 i Dr. Nilo Cara 20m2) m2 370

- cvjetnjaci, ljetna cvatnja, I. kategorija:

vađenje ocvalog proljetnog cvijeća s odvozom

otpada, prekopavanje na dubinu 30 cm, fino

planiranje, dobava i sadnja ljetnica 20 kom/m2 (7400 kom),

pljevljenje i okopavanje 6 puta u sezoni, pri-

gnojavanje mineralnim foliarnim gnojivima 2

puta u sezoni, orezivanje tepiha 6 puta u

sezoni, fitopatološka zaštita 2 puta, zalijevanje

po potrebi najmanje 50 puta u sezoni

(park kod bolnice 45 m2, park »Komušćak«171 m2,

park »Danica« 34 m2, park »Staro groblje«46 m2

park Trg slobode 40 m2, ulaz na mul Lovran 6 m2

, centar autobusna stanica 8m2 i
Dr. Nilo Cara 20m
2) m2 370

- travnjaci, održavanje, I. kategorija:

košenje, prikupljanje i odvoz otkosa 10 puta

godišnje, odstranjivanje lišća i drugog otpada, zalijevanje

po potrebi najmanje 20 puta godišnje,

prignojavanje umjetnim gnojivima 2 puta godišnje

(park kod bolnice 625 m2, park »Komušćak« 800 m2

park »Danica« 445 m2, park »Staro groblje« 502 m2,

park Trg slobode 510 m2 i Dr.Nilo Cara 200 m2) m2 3.082

- travnjaci, održavanje, II. kategorija:

košenje, prikupljanje i odvoz otkosa 6 puta

godišnje, odstranjivanje otpada, zalijevanje

po potrebi najmanje 10 puta godišnje, prignojavanje

umjetnim gnojivima 1 put godišnje

(park »Komušćak« 3.172 m 2, do hotela »Bristol«
380 m
2, u centru do »MIMI«-a 200 m2, parkiralište kod

Opskrbnog centra 2.320 m2, parkiralište 43. ist.
div. 200 m
2) m2 6272

- travnjaci, rekonstrukcija

prekopavanje dotrajalih i uništenih travnatih

površina na dubinu 30 cm, čišćenje i priprema

zemlje za sadnju, razastiranje stajskog gnoja

10 kg/m2, sjetva trave, potiskivanje i zalijevanje m2 1.600

- park-šume, održavanje, I. kategorija :

sanitarno orezivanje i sječa suhog i suvišnog raslinja,

grana i izboja, čišćenje i odvoz materijala 1 put godišnje,

pomlađivanje, (park »Komušćak« 5.540 m2

park »Danica« 121 m2 i park »Staro

groblje« 447 m2) m2 6.108

- park-šume, održavanje, II. kategorija:

orezivanje grmova, uklanjanje samoniklog bilja,

skidanje suhih grana i izboja, grabljanje i odvoz

materijala 1 put godišnje (park »Komušćak«

4.305 m2, do hotela »Belveder« 230 m2
i centar do »MIMI«-a 210 m
2) m2 4.745

- park-staze, održavanje, I. kategorija:

redovno čišćenje, sakupljanje otpadaka i ručni

prijenos do mjesta utovara 1 put tjedno, popravak

staza iza kiše i nevremena, popunjavanje rupa i

vododerina vezivim materijalom i postojećom

rizlom 12 puta godišnje, čišćenje šahti, kanala i

upojnih bunara i odvoz materijala 12 puta godišnje

(park kod bolnice 635 m2, park »Komušćak«

2580 m2, park »Danica« 250 m2, park »Staro

groblje« 690 m2, park pristanište 168 m2) m2 4.323

- park-staze, održavanje, II. kategorija:

redovno čišćenje, sakupljanje otpadaka i ručni

prijenos do mjesta utovara 2 puta mjesečno,

popravak staza iza kiša i nevremena, popu-

njavanje rupa i vododerina vezivim materijalom

i postojećom rizlom 6 puta godišnje, čišćenje

šahti, kanala i upojnih bunara i odvoz materijala

6 puta godišnje (park preko puta bolnice 600 m2,

park »Komušćak« 1285 m2, parkir. »Stolar«
215 m
2 i ispred galerije 21 m2) m2 2.121

- park-staze, čišćenje, I. kategorija (ostale):

čišćenje, sakupljanje, ručni prijenos do mjesta

utovara i odvoz vrši se 1 put tjedno (park »Komuš-

ćak« 404 m2, park Trg slobode 440 m2 i centar

do »MIMI«-a 97m2) m2 941

- park-staze, čišćenje, II kategorija (ostale):

čišćenje, sakupljanje, ručni prijenos do mjesta

utovara i odvoz vrši se 2 puta mjesečno (park

»Komušćak« 160 m2 i park »Staro groblje«
23 m
2) m2 183

- mješoviti nasadi:

košenje trave, sakupljanje i utovar 5 puta

godišnje, orezivanje grmova i trajnica, okopa-

vanje i prihranjivanje 2 puta godišnje (park kod

bolnice 405 m2, park preko puta bolnice 360 m2,

park »Komušćak« 1.200 m2, park »Staro groblje«

250 m2, park Trg slobode 130 m2, »Bristol« 35 m2

parkiralište kod »Stolara« 25 m2, parkiralište kod DVD-a

46 m2, do hotela »Belveder« 35 m2, parkiralište Brajdice 90 m2, centar do »MIMI«-a 164 m2, parkiralište kod Opskrbnog centra 120 m2 Dr. Nilo Cara 50 m2, parkiralište Žrtava fašizma -autobusna 27 m2, parkiralište Žrtava fašizma -novo 37 m2, ispred galerije 3 m2,

ispred gradske knjižnice 22 m2, Brajdice-kapelica
56 m
2, prist. 296 m, parkir. 43. ist. div. 300 m2,
ulaz na mul Lovran 6 m
2 m2 3.657

- orezivanje drveća, grmlja i trajnica:

odnosi se na drvoredna stabla i ukrasno bilje koje

nije obuhvaćeno u kvadraturi redovnog održavanja,

1 put godišnje uz sve prateće radove sati 1.050

- naštelavanje i upravljanje radom sistema za navodnjavanje redovno praćenje i naštelavanje rada puštanje sistema u rad, zamjena baterija i oštećenih šprica, pražnjenje sistema prema vremenskim uvjetima kroz cijelu godinu (park kod bolnice, park kod »Danice«, Dr. Nilo Cara u zavoju, park »Staro groblje«, park »Komušćak«- centralni travnjak)

- održavanje površina u drvoredu:

okopavanje i dodavanje stajskog gnoja i

humusa 1 put godišnje, čišćenje i sakupljanje

otpada 2 puta mjesečno, zalijevanje po potrebi

kom 21

- okopavanje i prignojavanje stabala:

okopavanje stabala, izrada zdjelica, uklanjanje

korijenovih izdanaka, gnojenje stajskim gnojivom

1 put godišnje kom 20

- okopavanje i prignojavanje grmova:

okopavanje, dobava i dodavanje stajskog gnoja

i humusa, izrada zdjelice 1 put godišnje kom 190

- pražnjenje košarica za otpatke (20-litarske) kom 34

I - V. mj. i X - XII. mj. 2 x tjedno

VI - IX mj. 6 x tjedno

- zaštita bilja protiv nametnika

preventivna zaštita protiv nametnika najmanje

6 puta godišnje

- dežurstvo subotom, nedjeljom i blagdanom i nakon događanja:

pražnjenje koševa, čišćenje parkovnih površina i odvoz smeća.

subotom jedan PKV djelatnik 4 h i trokolica 4 h

nedjeljom jedan PKV djelatnik 4 h i trokolica 4 h

blagdanom jedan PKV djelatnik 4 h i trokolica 4 h

- održavanje oborinske kanalizacije:

čišćenje poprečnih rigola, proširenje površinskih

zemljanih odvodnih kanala, čišćenje upojnih

bunara i vodolovki nakon jačih kiša, ispiranje

cijevi 2 puta godišnje m 300

- održavanje kamenih i betonskih vaza i korita, perene:

zalijevanje 40 puta godišnje, pljevljenje i okopavanje

3 puta godišnje, nadopuna oštećenog bilja prosječno

2 kom po vazi godišnje kom 20

- održavanje kamenih i betonskih vaza i korita, ukrasno grmlje:

zalijevanje 40 puta godišnje, pljevljenje i okopavanje

3 puta godišnje, nadopuna oštećenog bilja prosječno

2 kom po vazi godišnje kom 5

- postava i skidanje zastava

male zastave RH, Općine Lovran i ŽPG kom 27

- odvoz otpada na deponiju:

odvoz otpada vrši se bajama( od 3m3) trajno

postavljene na tri lokacije kom 3

- održavanje ostalih zelenih površina

svakodnevno čišćenje i orezivanje

kroz cijelu godinu m2 63.951

- održavanje parkovnik klupa kom 87

- zaštitarska služba

- održavanje šumskih staza i puteva

Ostali radovi iz iz točke VIII. vršit će se prema ukazanoj potrebi.

Održavanje nerazvrstanih cesta (290.000,00 kn)

X.

Za područje Općine Lovran izrađen je registar nerazvrstanih cesta iz kojeg proizlazi da je ukupna dužina nerazvrstanih cesta 21,43 km od čega:

- asfaltbetonskog kolnika 14,19 km ili 66,2%,

- betonskog kolnika 5,02 km ili 23,4% i

- neuređenog kolnika 2,22 km ili 10,4%.

XI.

Standard održavanja utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

XII.

Godišnji standard redovnog održavanja nerazvrstanih cesta utvrđen je kako slijedi:

OPĆE ODRŽAVANJE KOLNIKA

Čišćenje kolnika - ručno m2 3.000,00

ASFALTNI KOLNIK

Zatvaranje udarnih jama, popravak asfaltnih
površina t 87,00

KOLNIK OD KAMENOG MATERIJALA

Zatvaranje udarnih jama, dobava i dovoz
kamenog materijala m
3 80,00

ODRŽAVANJE BANKINA

Skidanje bankina - ručno m2 10,00

ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA
I NASIPA

Uklanjanje osulina i nanosa - ručno m3 7,00

Uklanjanje osulina i nanosa - strojno h 10,00

ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU

9. rujna

- kod broja 10 kanala 2 m 40

šahte kom 1

- kod broja 2 šahte kom 2

- kod raskrižja šahte kom 1

Brajdice

- kod Prod. centra šahte kom 1

- kod broja 22 šahte kom 2

rešetka kom 2

- parkiralište šahte kom 1

- kod Dječjeg vrtića rešetka kom 1

šahte kom 1

- od broja 9 do Dječjeg vrtića šahte kom 5

Trg slobode

- kod broja 2 šahte kom 2

- od broja 10 do broja 14 šahte kom 5

- kod broja 10 taložnica kom 1

Stari grad

- Trg Sv. Jurja kanal (zatvoreni) m 35

- Postojeća obor. kanaliz. šahte kom 20

rešetka duga kom 3

Žrtava fašizma

- kod broja 2 šahte kom 3

rešetka kom 1

- kod broja 23 rešetka kom 1

- na parkiralištu šahte kom 3

- kod broja 15 šahte kom 1

- kod broja 13 šahte kom 2

- Prod. centar (skladište) šahte kom 1

- od tržnice do raskrižja šahte kom 6

26. divizije

- kod broja 2 šahte kom 2

rešetka kom 1

- kod broja 18/a rešetka kom 1

- dužinom ceste kanal m 196

kanal (zatv.) m 35

Dr. Nilo Cara

- ulaz na parkiralište (iza INE) šahte kom 3

- stubište (iza INE) rešetka kom 2

- kod broja 3 šahte kom 1

- kod broja 9 šahte kom 2

- kod broja 13 šahte kom 1

- raskrižje kanal m 165

Omladinska

- kod Dječjeg doma šahte kom 3

- kod broja 7 šahte kom 4

Cesta Lovranska Draga

- kod groblja šahte kom 1

- prvi ulaz Zaheji šahte kom 2

Zaheji

- kod broja 18/a (parkiralište) šahte kom 1

- kod broja 18/a (ulaz na park.) šahte kom 1

- kod broja 20 šahte kom 1

- kod broja 20/a šahte kom 1

- kod broja 18 šahte kom 1

- kod broja 18 (sa strane) šahte kom 1

- kod broja 18 (odzada) šahte kom 1

- kod broja 6 šahte kom 2

- kod broja 4 šahte kom 1

- kod broja 2 šahte kom 1

Bahova

- kod broja 4 (stubište) rešetke kom 2

Đure Salaja

- kod Željezn. odmar. kanal m 120

Šet. M. Tita

- od crkvice Sv. Nikole do ulaza u
Medveju šahte kom 127

rešetke kom 4

- od ulaza u Medveju do Cesare šahte kom 33

Rezine

- od Društvenog doma put prema gore šahta kom 10

rešetka kom 8

Čišćenje jaraka - ručno m 30

Čišćenje rigola - ručno m 50

Čišćenje propusta i taložnica m3 1

ODRŽAVANJE OPREME CESTA

Zamjena odbojne ograde m 8,00

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Iscrtavanje bijelim i žutim linijama š = 10 cm.

Boja otporna na atmosferilije. Cijena obuhvaća

rad i materijal m 1680

bijela linija vodilja isprekidana m 164

Iscrtavanje pješačkih prijelaza bijelom bojom

otpornom na atmosferilije. Cijena obuhvaća

rad i materijal m2 898,0

Iscrtavanje usmjeravajućih strijelica dužine 5 m

bijelom bojom otpornom na atmosferilije. Cijena

obuhvaća rad i materijal

dvosmjerne kom 30

jednosmjerne kom 17

Obilježavanje zaustavnih crta na kolniku bijelom

bojom otpornom na atmosferilije. Cijena obuhvaća

rad i materijal. Širina crte 0,40 m. m 272

Iscrtavanje parkirnih mjesta bijelom crtom debljine

10 cm. Duljina 4,80 m. Ulaz na parkirno mjesto

označeno je poprečnom linijom duljine 100 cm s

obje strane. Boja otporna na atmosferilije. U cijenu

uračunat rad i materijal m 841

Izrada zebrastih otoka bojom otpornom na
atmosferilije. U cijenu uračunat rad i materijal m
2 37

Iscrtavanje strijelice trosmjerne bijelom bojom otpor-

nom na atmosferilije. U cijenu uračunat rad
i materijal. kom 2

Parkirališna mjesta rezervirana za invalide, žutom

bojom otpornom na atmosferilije. U cijenu
uračunat rad i materijal kom 5

Natpisi STOP i BUS žutom i bijelom bojom otpor-

nom na atmosferilije. U cijenu uračunat rad
i materijal. Cijena po slovu kom 147

Izvedba znakova Z i X na BUS-stajalištima, žutom

bojom otpornom na atmosferilije. U cijenu
uračunat rad i materijal m
2 47

Izrada zabrane parkiranja (križ manji) žutom bojom

otpornom na atmosferilije. U cijenu uračunat
rad i materijal. kom 1

Održavanje prometnih znakova vrši se po potrebi. Moguće su i izvanredne intervencije u većem iznosu od planiranog.

KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA

Košnja trave - ručno m2 10.000

Obrezivanje grmlja i drveća m2 287

ZIMSKA SLUŽBA

Zimska služba vrši se putem »Komunalca« d.o.o.

Opatija i Stubice d.o.o. Lovran, na način da se snašaju troškovi dežurstva (radnika i vozila), vozila te nabave

soli i ostalih posipala, prema Planu koji usvaja Općinski

načelnik. Dodatne intervencije se vrše po potrebi.

Rad vozila na čišćenju snijega h po potrebi

Rad vozila na posipavanju cesta h po potrebi

Rad utovarivača, unimoga, vozila
i trakora h po potrebi

Radnici - cestari u zimskoj službi h po potrebi

Dežurstvo van zimske baze h po potrebi

Sol za posipavanje t po Planu

Ostala posipala m3 po Planu

Održavanje cesta (dodjela materijala,
betona i sl.) m
3 60,00

Pored gore utvrđenih normativa, redovno i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, vršit će se kroz namjensko udruživanje sredstava te iz drugih raspoloživih sredstava, prema odlukama Općinskog načelnika, ovisno o visini osiguranih sredstava.

Održavanje ulica, puteva, nogostupa, stubišta, prolaza, sunčališta, parkirališta te objekata za odvodnju atmosferskih voda

XIII.

.

Ovi radovi izvodili bi se tijekom godine po prioritetu, na temelju odluka i zaključaka Općinskog načelnika.

Održavanje javne rasvjete (200.000,00 kn)

XIV.

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva pregled, popravak, održavanje i remont svih elemenata javne rasvjete na području Općine Lovran, uključujući i nabavku materijala za održavanje te prateće radove i usluge održavanja, kao i hitne intervencije, uz obvezno 24-satno dežurstvo.

Održavanje će se vršiti u okviru raspoloživih sredstava, a prema Zapisniku o pregledu stvarnog stanja elemenata javne rasvjete na području Općine Lovran te Pravilnika o održavanju elektrodistribucijskih objekata i postrojenja.

Usluge održavanja javne rasvjete obavlja Komunalac d.o.o. Opatija s kojim se zaključuje godišnji ugovor.

Troškovi električne energije za javnu
rasvjetu (650.000,00 kn)

Troškovi električne energije za javnu rasvjetu plaćaju se prema računima HEP-a

Održavanje groblja

XV.

Održavanje groblja podrazumijeva troškove održavanja groblja i objekata na groblju kao i troškove upravljanja grobljem.

Za ove potrebe koristit će se, osim komunalne naknade, sredstva grobne takse, naknade za datu koncesiju te drugi namjenski prihodi.

Troškovi održavanja groblja podmirivat će se ako Općina Lovran preuzme od »Komunalca« upravljanje grobljem.

Održavanje i troškovi javnih izljeva, hidranata
i javnih cisterni (10.000,00 kn)

XVI.

Održavanje javnih izljeva podrazumijeva održavanje i plaćanje utrošene vode javne špine na Trgu slobode i Stari grad Lovran.

Održavanje hidranata obuhvaća održavanje i izgradnju novih hidranata za polijevanje zelenih površina te utrošak vode.

Održavanje javnih cisterni predviđa redovno održavanje i popravke javnih cisterni odnosno cisterni predviđenih za javnu uporabu.

Dekoracija i održavanje dekorativne
rasvjete (80.000,00 kn)

XVII.

Dekoracija i održavanje dekorativne rasvjete podrazumijeva održavanje i zamjenu dotrajalih elemenata postojeće dekorativne rasvjete, postavljanje novih dekorativnih elemenata za blagdane i manifestacije te podmirenje troškova vezanih za intervencije na ostatku dekorativnih elemenata dekorativne rasvjete šetnice u Lovranu.

Dekoracija za blagdane vrši se na temelju odluka Općinskog načelnika.

Dezinsekcija, deratizacija i ispitivanje kvalitete
mora (80.000,00 kn)

XIII.

Dezinsekcija se vrši radi osiguranja biološkog minimuma insekata, a provodi se preventivno u stambenim zgradama i poslovnim prostorijama te komunalnim objektima koji su na održavanju ili u vlasništvu Općine Lovran, kanalizaciji (oborinskoj i fekalnoj) i otvorenim javnim površinama, dva puta godišnje.

Dezinsekcija se izvodi na način da ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja, putem stručnih ekipa, pod stručnim nadzorom Zavoda za javno zdravstvo Županije primorsko-goranske.

Prije izvođenja dezinsekcije, o vremenu i trajanju dezinsekcije te području na kojem će se ona izvoditi, izvođač je dužan na prikladan način obavijestiti pučanstvo, jedinicu primarne zdravstvene zaštite na tom području i Zavod za javno zdravstvo Županije primorsko-goranske koji vrši stručni nadzor nad radovima.

Dezinsekcija će se izvoditi prema sljedećem planu:

- Lovran, mjeseci IV - V, VII.

- Medveja, mjeseci IV - V.

Za dezinsekciju koriste se insekticidi koji imaju dozvolu za uporabu u RH (lista otrova)

Radnih sati 40

Ako se ukaže potreba, dezinsekcija se može provoditi i izvan utvrđenih rokova i u većem obimu.

Deratizacija je trovanje glodavaca putem zatrovanih meka sredstvima na bazi antikoagulanata II. generacije (Brodilon žitni mamac otvoreni i paketi, Rodexion i Storm parafinski mamci i pelete), a provodi se preventivno:

- u prizemnim prostorijama stambenih i poslovnih prostora, podrumima, drvarnicama i prostorijama za odlaganje kućnog smeća, koji su u vlasništvu ili na upravljanju Općine Lovran te na vanjskim dijelovima tih prostorija;

- u oborinskim kanalima, t. zv. »ekološkim nišama«, parkovima i na drugim javnim površinama na održavanju ili u vlasništvu Općine Lovran;

Posebnu pažnju posvetiti lovranskoj lučici, okolišu bivših vojarni, okolišu tržnice, okolišu bolnice, okolišu Đačkog doma, okolišu obalnog puta, obalnom putu prema luci Medveja, potoku Medveja.

Deratizacija se izvodi prema sljedećem programu:

- Lovran, mjeseci III - IV, X.

- Medveja, mjeseci X - XI.

Utrošak materijala:

Antikoagulanti

Radnih sati: 100.

Deratizaciju provode stručne ekipe s ovlaštenjem za provođenje deratizacije, na način da to ne šteti zdravlju ljudi i domaćih životinja.

Prije izvođenja deratizacije izvođač je dužan o području i vremenu deratizacije na prikladan način obavijestiti pučanstvo i jedinicu primarne zdravstvene zaštite na tom području kao i Zavod za javno zdravstvo Županije primorsko- goranske, koji vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Ispitivanje kvalitete mora obuhvaća ispitivanje mikrobioloških, kemijskih i fizikalnih osobina morske vode (temperatura zraka i mora, boja, prozirnost mora, plivajuće otpadne tvari, vidljive masnoće, susprendirane tvari, mutnoća pH, ukupne koliformne bakterije, fekalne koliformne bakterije, fekalni streptokoki).

Uzorci se uzimaju na šest mjesta i to: kupalište »Kvarner«, kod hotela »Excelsior«, kod restauranta »Najade«, kupalište »Peharovo«, kupalište Medveja i uvala Cesara, deset puta u vrijeme sezone kupanja.

Ispitivanja vrši stručna ekipa Zavoda za javno zdravstvo Županije primorsko-goranske.

Održavanje komunalnog reda

XIX.

Održavanje komunalnog reda podrazumijeva snošenje svih troškova vezanih za intervencije komunalnog redara.

Pojačano održavanje komunalne infrastrukture
i komunalnih objekata i hitne intervencije (250.000,00 kn)

XX.

Pojačano održavanje komunalne infrastrukture i komunalnih objekata kao i ostale hitne intervencije vršit će se kada se ukaže potreba, po listi prioriteta i odlukama Općinskog načelnika.

D) ZAVRŠNE ODREDBE

XXI.

Za ostvarenje ovog Programa nadležan je Općinski načelnik Općine Lovran, a provodi ga Upravni odjel za samoupravu i upravu Općine Lovran.

Ovaj Godišnji program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske« županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 363-01/12-01/54

Ur.broj: 2156/02-01-12-1

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr