SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerod. tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U PODRUČJU
PREDŠKOLSKOG ODGOJA U 2013. GODINI

Članak 1.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju ostvaruje se putem Dječjeg vrtića Opatija. Cilj programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da se predškolskim procesima stručnih odgajatelja, u skladu sa suvremenim spoznajama, organizira život i rad djece u grupi, na način da se djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa Općine Lovran Dječji vrtić u Lovranu provodi društveno organizirani predškolski odgoj ostvarivanjem programa u devet odgojnih skupina. Skupine u kojima se odvijaju programi organizirane su:

- 11 satnog primarnog programa jaslica 3 skupine

- 11 satnog primarnog programa vrtića 3 skupine

- 5,5, satni poludnevni program 2 skupine

- 11 i 5,5 satni kombinirani program grupe talijanske 1 skupina nacionalne manjine

Članak 3.

Utvrđeni opseg djelatnosti vrtića u Lovranu ostvaruju slijedeći djelatnici:

- odgajatelji u cjelodnevnom boravku 12 djelatnika

- odgajatelji u poludnevnom boravku 2 djelatnika

- odgajatelj talijanskog jezika 2 djelatnika

- kućni majstor 1 djelatnik

- kuhinjsko osoblje 3 djelatnika

- spremačice 2 djelatnika

- pralja 1 djelatnik.

Općina Lovran snosi i proporcionalni dio troškova zajedničke službe (ravnatelj, pedagog, psiholog, glavna medicinska sestra i administrator).

Članak 4.

Učešćem roditelja osiguravaju se sredstva za prehranu djece kao i za poboljšanje standarda djelatnosti u objektu Lovran (ulaganja u opremu za kuhinju, uređenje vanjskog prostora, nabavka didaktike i dr.), uz uvjet da se to učini selektivno prema socijalnom uvjetu.

Članak 5.

Pored redovnih programa planira se nastavak provođenja rada kraćih specijaliziranih programa i to:

- likovna radionica,

- dramska igraonica na čakavštini,

- dramska igraonica,

- igraonica na talijanskom jeziku,

- glazbeni kutić,

- program ranog učenja talijanskog jezika,

- program ranog učenja engleskog jezika i

- program male tjelesne aktivnosti.

Posebna sredstva za ostvarenje dodatnih programa osiguravaju korisnici programa dok se kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika sufinancira sredstvima Proračuna.

Članak 6.

Sredstva za plaće s obvezama, naknade za djelatnike, materijalne troškove i kapitalne pomoći u skladu s Ugovorom te za sufinanciranje kombiniranog programa grupe talijanske nacionalne manjine i kraćeg specijaliziranog programa talijanskog jezika osiguravaju se u Proračunu Općine Lovran za 2013. godinu u iznosu od 2.006.370,00 kuna.

Članak 7.

Ugovorno će se rješavati pokriće dijela troškova smještaja djece sa područja Općine Lovran u druge vrtiće kao i u posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju.

Članak 8.

Program javnih potreba u području predškolskog odgoja za 2013. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/02

Ur.broj: 2156/02-01-12-60

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51415&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr