SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

40.

Na temelju članka 5. i članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerod. tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 30/09) i članka 1. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Lovran (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 17/99 i 11/00) Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
I PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
OPĆINE LOVRAN ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2013. godinu ( u daljnjem tekstu: Socijalni program) realizirat će se primjenom djelotvornih mjera s ciljem zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, temeljem kriterija propisanih Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Lovran.

Članak 2.

Socijalnim programom planiraju se aktivnosti i osiguravaju sredstva i to:

- pomoć za podmirenje troškova stanovanja,

- prehranu učenika u osnovnoj školi,

- prehranu djece u dječjem vrtiću,

- besplatni prijevoz učenika srednjih škola i studenata,

- organizirani prijevoz djece s poteškoćama u razvoju uz stručnu pratnju (relacija Lovran - Rijeka - Lovran),

- hranu za dojenčad sa zdravstvenim poteškoćama,

- pomoć humanitarnim udrugama sa područja Općine te Primorsko - goranske županije,

- produženi boravak djece osnovne škole,

- sufinanciranje prijevoza osoba starijih od 65 godina sredstvima javnog prijevoza KD »Autotrolej«,

- pomoć u kući osobama treće životne dobi,

- jednokratne pomoći (hrane, prigodne pomoći za Božić, dar novorođenčadi i dr.)

- specijalni rashodi za intervencije (pomoć u školovanju; autobusne karte za nemoćne i invalidne osobe te darovateljima krvi s područja Općine Lovran, pomoć u liječenju i sl.)

- pomoć djeci sa poteškoćama u govoru - logopedske vježbe,

- stipendiranje socijalno ugroženih učenika i studenata,

- zdravstvena zaštita djece, provođenjem programa redovnog cijepljenja,

- sufinanciranju zdravstvenog standarda (hitne medicinske pomoći),

- djelovanje Hrvatskog crvenog križa,

- djelovanje Gorske službe spašavanja i

- sufinanciranje pedijatrijske ambulante u Lovranu

Sredstvo za isplatu pomoći za ogrjev doznačit će Primorsko goranska županija, temeljem liste korisnika koju dostavlja nadležni centar za socijalnu skrb.

Članak 3.

Isplata sredstava socijalnog programa vršit će se temeljem rješenja Odsjeka za društvene djelatnosti o pojedinačnim pravima propisanim Odlukom o socijalnoj skrbi, po osobnom zahtjevu korisnika socijalne pomoći, te po odluci Općinskog načelnika, a na prijedlog Socijalnog vijeća Općine Lovran.

Članak 4.

Utvrđuje se da je Plan rasporeda sredstava socijalnog programa i primarne zdravstvene zaštite Općine Lovran u 2013. godini, sastavni dio Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2013. godinu.

Članak 5.

Socijalni program Općine Lovran za 2013. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/02

Ur. broj: 2156/02-01-12-59

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

Plan rasporeda sredstava socijalnog programa i primarne zdravstvene zaštite Općine Lovran u 2013. godini

Redni broj

PROGRAM

Plan 2013.

1.

Jednokratne pomoći u novcu

26.000

2.

Dar novorođenoj djeci

30.000

3.

nabava drva za ogrijev

7.000

4.

Pogrebni troškovi

7.000

5.

Prehrana učenika u osnovnoj školi

80.000

6.

Prehrana djece u vrtiću

66.000

7.

Prehrana dojenčadi

10.000

8.

Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

100.000

9.

Jednokratne pomoći u naravi

75.000

10.

Sufinanciranje prijevoza posebnih socijalnih skupina

38.000

11.

Prijevoz djece s teškoćama u razvoju

86.000

12.

Stručna pratnja djece s teškoćama u razvoju

8.900

13.

Sufinanciranje troškova stanovanja

5.000

14.

Sufinanciranje troškova najma stana

5.000

15.

Prigodni darovi za djecu i starije osobe

15.000

16.

Pomoć u kući osobama treće životne dobi

86.800

17.

Pomoć humanitarnim organizacijama

28.000

18.

Sufinanciranje rada Hrvatskog crvenog križa

27.000

19.

Dufinanciranje Gorske službe spašavanja

7.000

20.

Sufinanciranje Hitne medicinske pomoći

44.000

21.

Sufinanciranje pedijatrijske ambulante

131.700

22.

Sufinanciranje zdravstvene zaštite djece - cjepivo

8.000

23.

Pomoć djeci s teškoćama u govoru - logopedske vježbe

20.000

24.

Nabava kardiološke opreme za Thalassotherapiju Opatija

100.000

Ukupno:

1.011.400

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51415&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr