SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na temelju članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerod. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU
OPĆINE LOVRAN U 2013. GODINI

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lovran a u svezi sa:

- poticanjem i promicanjem sporta,

- provođenjem dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži,

- djelovanjem Zajednice sportskih udruga na području Općine,

- treningom, organiziranjem i provođenjem sustava domaćih i međunarodnih natjecanja,

- sportsko-rekreacijskom aktivnošću građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanje psihofizičke sposobnosti stanovništva,

- stručnim radom u sportu,

- vrhunskim sportom,

- brigom o sportskim objektima.

Članak 2.

Aktivnosti i poslovi iz članka 1. obuhvaćaju:

1. Poticanje i promicanje sporta vršit će se kroz rad »sportskih škola« sa osnovnom zadaćom da se obuhvati što veći broj djece i mladeži. Takav pristup omogućuje uključivanje mladih u sportske aktivnosti i razvoj sporta u cjelini.

2. Zajednica sportskih udruga u svom djelokrugu posebice je dužna utvrđivati i ostvarivati politiku promicanja sporta na području Općine Lovran i usklađivati aktivnosti svojih članova, skrbiti o vrhunskim sportašima te sudjelovati u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za velika međunarodna natjecanja, organizirati manifestaciju »sportaš godine« te skrbiti o ostvarenju programa javnih potreba, o čemu je dužna podnijeti godišnje izvješće.

3. Organizacija službenih i prigodnih domaćih i međunarodnih takmičenja provodit će se putem sportskih udruga i zajednica koje djeluju na području Općine Lovran: Hrvatski nogometni klub »Lovran«, Jedriličarski klub »Istra« Lovran, Streljački klub »Kobac« Lovran, Športski ribolovni klub »Zubatac« Lovran, Tenis klub »Lovran«, Boćarski klubovi »Lovran« i »Liganj«, Športski klub »Galeb« pri osnovnoj školi »V.C.Emin« u Lovranu, Zajednica športskih udruga Lovran i Brdsko - biciklistički klub »Marun«.

4. Sportsko rekreacijske aktivnosti građana provode sportske udruge: Planinarsko društvo »Knezgrad« i Planinarsko društvo »T.R.I.S.« Lovran prema interesima građana u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja i podizanja psihofizičkih sposobnosti stanovništva i unapređenja ekologije.

5. Stručni rad u sportu je preduvjet za kvalitetan rad i veći obuhvat djece sportskim aktivnostima te se u 2013.

godini planira obuka trenera u sportskim granama gdje će to biti najpotrebnije.

6. Vrhunski sport zastupljen je u radu članova ŠRK »Zubatac« Lovran i JK »Istra«. Poznato je da su Lovranski udičari i jedriličari redovito članovi reprezentacije Hrvatske i to u više kategorija, te da postižu svjetski priznate rezultate i redovito su među prvima i to u europskim i svjetskim razmjerima.

7. U toku 2013. godine nastavit će se rješavanje imovinsko-pravnog statusa objekata sporta.

8. U 2013. godini planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata.

Članak 3.

Sportske udruge ostvarivat će donacije iz Proračuna Općine Lovran za 2013. godinu za zadovoljavanje javnih potreba u sportu temeljem ugovora koji će Općina Lovran zaključiti sa svakom udrugom. Po prijedlogu Zajednice sportskih udruga Lovrana rasporedit će se sredstava namijenjena za zadovoljavanje javnih potreba u sportu po udrugama. Način korištenja doniranih sredstava i rad udruga pratit će Zajednica sportskih udruga Lovrana i Odsjek za društvene djelatnosti Oćine Lovran, kojima će se podnositi godišnja izvješća o radu.

Članak 4.

Utvrđuje se da je Plan rasporeda sredstava sporta u 2013. godini sastavni dio Programa javnih potreba u sportu Općine Lovran za 2013. godinu.

Članak 5.

Program javnih potreba u sportu Općine Lovran u 2013. godini objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/02

Ur. broj: 2156/02-01-12-58

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

PLAN RASPOREDA SREDSTAVA SPORTA U 2013. GODINI

Redni broj

PROGRAM

PLAN 2013.

1.

NOGOMETNI KLUB LOVRAN

216.000

2.

JEDRILIČARSKI KLUB ISTRA

85.000

3.

STRELJAČKI KLUB KOBAC

12.000

4.

SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO ZUBATAC

48.000

5.

TENIS KLUB LOVRAN

12.000

6.

BOĆARSKI KLUB LOVRAN

35.000

7.

BOĆARSKI KLUB LIGANJ

12.000

8.

BOĆARSKI KLUB LOVRANSKA DRAGA

12.000

9.

ŠSD GALEB

21.000

10.

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA

26.000

11.

PLANINARSKO DRUŠTVO KNEZGRAD

12.000

12.

PLANINARSKO DRUŠTVO T.R.I.S.

8.000

13.

BRDSKO BICIKLISTIČKI KLUB MARUN

26.000

14.

Održavanje sportskih objekata

46.000

15.

Ukupno

571.000

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51415&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr