SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
OPĆINA LOVRAN
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerod. tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09) Općinsko vijeće Općine Lovran na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU
I KULTURI ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u obrazovanju i kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Lovran, a u svezi sa:

- promicanjem kulture,

- programima i organizacijom kulturnih i društvenih manifestacija od općeg značaja,

- poticanjem i organiziranjem tradicionalnih manifestacija,

- poticanjem i organizacijom muzičkih, likovnih i ostalih tečajeva,

- zaštitom spomenika kulture,

- sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog obrazovanja i

- stipendiranjem uspješnih i darovitih učenika i studenata

Članak 2.

Temeljem utvrđenih potreba kulturnih djelatnosti na području Općine Lovran utvrđuje se program od posebnog značaja za Općinu Lovran u 2013. godini i to:

1. AMATERIZAM - obzirom na dosegnutu visoku razinu lovranskog amaterizma s područja kulturnih djelatnosti i nadalje će se, u okviru mogućnosti, raditi na njegovu poticanju posebice sustavnim i kontinuiranim radom s mlađim naraštajem popraćeno kvalitetnim pedagoškim radom.

1.1. PUHAČKI ORKESTAR - predviđena sredstva pratit će program osnovne djelatnosti društva kao i sufinanciranje drugih manifestacija od interesa Općine Lovran.

1.2. KUD »LOVOR«LOVRAN - transferiranim financijskim sredstvima pratit će se osnovna djelatnost društva.

1.3. »TORONJERA« - društvu koje njeguje i razvija karnevalske običaje sufinancirat će se redovan rad, kao i tradicionalna karnevalska povorka.

1.4. Udruga »OGNJIŠĆE« - očuvanje kulturne baštine gornjeg kraja (graditeljske, etnografske, arheološke i folklorne).

1.5 Udruga »NAŠ LOVRAN« - njegovanje običaja i kulturnog nasljeđa Lovranšćine.

1.6 Udruga »KATEDRA ČAKAVSKOG SABORA« - očuvanje čakavskog izričaja.

1.7 »IN BAMBO VERITAS« - društvo koje njeguje i razvija karnevalske običaje, sufinancirat će se redovan rad udruge kao i tradicionalna karnevalska povorka.

2. GALERIJSKO IZLOŽBENA DJELATNOST - u prostorijama Galerije »Laurus« održavat će se izložbe djela likovne umjetnosti, domaćih i stranih umjetnika u organizaciji Općine Lovran.

3. GLAZBENO - SCENSKA DJELATNOST - u 2013. godini organizirat će se glazbene i scenske predstave na otvorenim scenama, u Kinu Lovran te u Galeriji »Laurus« u sklopu Kulturnog ljeta, kao i predstave za djecu vrtića i škole.

4. BIBLIOTEČNA DJELATNOST - Proračunom Općine Lovran osigurana su sredstva za redovno poslovanje Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« kao i za nabavka novih knjiga.

5. ZAŠTITA KULTURNO - POVIJESNIH SPOMENIKA - redovno održavanja javnog sata

6. IZDAVAČKA DJELATNOST, sačinjava je izdavanje »Lovranskog lista«.

Članak 3.

Temeljem naputka o učenju stranih jezika te ustroju izbornih programa sufinancirat će se, putem ugovora s O.Š.»V.C.Emina«Lovran:

- produženi boravak,

- natjecanje učenika,

- učenički list »Feralić«,

- prisustvovanje učenika »Novigradskom proljeću«,Lidranu i dr. natjecanjima,

- nagrade za odlične učenike i

- nastavni materijal i troškovi prijevoza za potrebe provedbe projekata.

Članak 4.

Temeljem Pravilnika o stipendiranju darovitih učenika i studenata dodjeljuju se stipendije darovitim učenicima i studenatima.

Članak 5.

Sredstvima za ostvarivanje programa iz članka 2., 3. i 4. osiguravaju se u Proračunu Općine Lovran, a upravno tijelo Općine Lovran, vršit će njihov raspored nositeljima programa, temeljem odluke Općinskog načelnika.

Članak 6.

Utvrđuje se da je Plan raspodjele sredstava obrazovanja i kulture u 2013. godini sastavni dio Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2013. godinu.

Članak 7.

Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2013. godinu, objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a stupa na snagu od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/02

Ur. broj: 2156/02-01-12-57

Lovran, 20. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica

Đurđica Tancabel, v. r.

Plan raspodjele sredstava obrazovanja i kulture u 2013. godini

Redni broj

AKTIVNOSTI

Plan 2013

1.

Sufinanciranje Osnovne škole Viktora Cara Emina Lovran

173.018

2.

Stipendiranje učenika i studenata

168.000

3.

Sufinanciranje Doma mladih - prvi koraci u prometu

1.000

4.

Sufinanciranje gradske knjižnice

196.200

5.

Galerijsko izložbena djelatnost

81.500

6.

Umjetnička djela

10.000

7.

Izdavalačka djelatnost

145.000

8.

Zaštita kulturno povjesnih spomenika

18.500

9.

Amaterizam:

Puhački orkestar Lovran

158.000

»KUD »«Lovor»« Lovran«

50.000

Toronjera

10.000

Udruga Ognjišće

6.000

Udruga naš Lovran

6.000

Katedra čakavskog sabora

6.000

Udruga In banbo veritas

4.000

Ukupno

1.033.218

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51415&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr